ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมุล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมุล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จำนวน 10 โครงการ อ่านต่อ ...
ประชุมประจำเดือน
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 และต้อนรับข้าราชการใหม่ นางสาวสุกัญญา จันดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด อ่านต่อ ...
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 อ่านต่อ ...
ประชุมผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายอานนท์ จันทวิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ประธานร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2562 จากส่วนกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่างๆและร่วมแสดงความคิดเห็นและการแก้ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจสำนักงานสถิติจังหวัดในการนี้ นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย อ่านต่อ ...
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด นายอำเภอ และภาคเอกชน ครั้งที่10/2561
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด นายอำเภอ และภาคเอกชน ครั้งที่10/2561 เพื่อติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมด้วย นางสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราการจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ในการนี้ นางนิสราเพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด