ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก (ทางกายภาพ)
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ประกอบมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จึงขอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เลขที่ 146 หมู่ที่ 6 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 หมายเลขโทรศัพท์ 054-656111 โทรสาร 054-656112 เชื่อมโยง ...
ข่าวสาร อบต.ต้าผามอก
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด