ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด