ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ บริเวณสถานการศึกษา ลดความเสี่ยงสร้างความปลอดภัย จากโควิด-๑๙
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
โครงการรับแลกขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ดำเนินการลอกคลองกำจัดวัชพืช
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
*-เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืช ลอกลำราง ในพื้นที่สาธารณะ เปิดลำรางให้น้ำไหลลงคลองลัดหวง ชุดพัฒนาดำเนินการลอกคลอง เก็บวัชพืช ตักขยะคลองข้างโรงแก้ว บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ ๓๙ ตำบลบางพึ่ง เพื่อให้พื้นที่สาธารณะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้าย โดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้นโยบายการบริหารงาน ของนายกฯอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
*-เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชาชนร้องขอให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค ทางเทศบาลเมืองลัดหลวง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขในเขตพื้นที่เทศบาล ณ บริเวณซอยโรงถ่าน หมู่ ๗ ตำบลบางจาก บริเวณตลาดน้ำลัดหลวง (บ้านป้าหทัยรัตน์) ตำบลบางครุ หมู่ ๑๕ และ บริเวณพระราชวิริยาภรณ์ ๑๒ หมู่ ๙ ตำบลบางพึ่ง ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. โดยนายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นอกจากนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อลดความเสี่ยงของประชากรต่อโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าด้วย
บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563
*-เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชาชนร้องขอให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค ทางเทศบาลเมืองลัดหลวง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขในเขตพื้นที่เทศบาล ณ บริเวณซอยโรงถ่าน หมู่ ๗ ตำบลบางจาก บริเวณตลาดน้ำลัดหลวง (บ้านป้าหทัยรัตน์) ตำบลบางครุ หมู่ ๑๕ และ บริเวณพระราชวิริยาภรณ์ ๑๒ หมู่ ๙ ตำบลบางพึ่ง ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. โดยนายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นอกจากนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อลดความเสี่ยงของประชากรต่อโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าด้วย
... อ่านทั้งหมด