ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองลัดหลวง โดยนายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ลั่นพร้อมจัดหาวัคซีนต้าน COVID-19 ให้ชาวลัดหลวงทันที หากรัฐบาลเปิดทางให้ท้องถิ่นสามารถทำได้ เผยห่วงความปลอดภัยในสุขภาพ-ชีวิตประชาชน สั่งการทำงานเชิงรุกกระจายเจ้าหน้าที่แจกแบบฟอร์มเอ็กซ์
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง สั่งการให้มีการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 เชิงรุก โดยมีการประชุมหารือและแต่งตั้งคณะทำงานเอ็กซ์เรย์บุคคลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) ตามคำสั่งเทศบาลเมืองลัดหลวงที่ 11/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 จากนั้นดำเนินการ แจกแบบฟอร์มเอ็กซเรย์ทำความเข้าใจ และเก็บแบบฟอร์มหลังแจกภายใน3วัน ซึ่งมีการแจกครบทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล ประกอบด้วย - พื้นที่ส่วนบ้านเรือนประชาชน (ผู้ดำเนินการ:งานป้องกันฯ/ฝ่ายรักษาความสงบฯ) - พื้นที่ส่วนของแฟลต คอนโด ห้องเช่า (ผู้ดำเนินการ : สำนักการคลัง) - พื้นที่ส่วนสถานประกอบการ (ผู้ดำเนินการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - พื้นที่ส่วนตลาดสด ตลาดนัด (ผู้ดำเนินการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - พื้นที่ส่วน พ่อค้า แม่ค้า สัญจร (ผู้ดำเนินการ : ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง) - พื้นที่ส่วนของวัดและหน่วยงานอื่นๆ (ผู้ดำเนินการ : กองการศึกษา) โดยในแบบฟอร์มจะให้สำรวจภายในว่ามีใครที่เข้าข่ายอย่างหนึ่งอย่างใด ตรงกับ1ใน4 ตามแบบฟอร์ม คือ 1.มีคนภายในเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด COVID-19 2.มีคนจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด COVID-19มาหา 3.มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายสูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 4. มีอาการอื่นร่วม เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ซึ่งหากสำรวจแล้วไปพบกลุ่มเสี่ยงแต่ละส่วนก็จะมีการยืนยันกลับว่าไม่มีกลุ่มเสี่ยง หากพบกลุ่มเสี่ยงจะมีการแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรและลักษณะความเสี่ยงมา ทั้งนี้การลงพื้นที่แจกแบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งทำความเข้าใจซ้ำ โดยหลังจากเก็บแบบฟอร์มกลับมา กองการศึกษาจะแยกข้อมูลว่าส่วนยืนยันว่าไม่มีกลุ่มเสี่ยง และส่วนที่พบกลุ่มเสี่ยง โดยจะเรียงตามตำบล หมู่ และบ้านเลขที่ จากนั้นส่งต่อข้อมูลให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะนำข้อมูลส่วนที่พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาคัดกรองประเมินซ้ำเพื่อคัดแยกตามความเสี่ยง ว่าความเสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงต่ำ จากนั้นส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ภายใต้การให้คำปรึกษาของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาผู้มีความเสี่ยงสูง เข้าสู่กระบวนการข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 จากโรงพยาบาลบางจาก ซึ่งหากพบให้ผลเป็นบวกพบเชื้อCOVID 19 จะมีการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ต่อไป หรือหากให้ผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อCOVID 19 ก็ให้มีการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการทางสาธารณสุข เช่นเดียวกับผู้ที่ความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง มองว่าหากไม่ทำเช่นนี้ทำงานเชิงรับรอให้มีการแจ้งรายชื่อผู้ป่วย COVID-19เกิดขึ้นก็จะช้าและทำให้มีการระบาดมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้นำไปเพื่อจับผิด แต่ใช้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงสิ่งที่ทุกคนทำได้และต้องช่วยกัน คือ การป้องกันตัวเองตลอด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงจุดสัมผัสร่วม ไม่ไปจุดเสี่ยง และอีกความหวังที่จะมีขึ้นในวันข้างหน้า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าว คือ วัคซีนต้านเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รัฐบาลกำลังจัดหาเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ไม่ได้ทั้งหมด จากข่าวนี้ท้องถิ่นหลายแห่งรับรู้ถึงสถานการณ์ และมีงบประมาณที่เป็นเงินสะสมอยู่ มองความจำเป็นและความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าวัคซีนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยประชาชนในการป้องกันโรค COVID-19 ก็พร้อมที่จะช่วยรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ทั้งหมด ก็น่าจะเปิดโอกาสมีข้อสั่งการ และระเบียบให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ เทศบาลเมืองลัดหลวง โดยนายอรุณกาญจน์ เชื่อมโยง ...
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง สั่งการนำน้ำเข้าบรรเทาความเดือดร้อนวัด โรงเรียน โรงพยาบาล ประชาชน จากเหตุน้ำไม่ไหลต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(5 ต.ค. 2563) นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง สั่งการเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือวัด โรงเรียน โรงพยาบาล ประชาชนอย่างต่อเนื่องให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค จากเหตุน้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากท่อประปาแตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณหมู่บ้านเดอะแกรนด์ ใต้ทางด่วนยกระดับ ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ ของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งขณะนี้การซ่อมของการประปานครหลวงยังซ่อมท่อยังไม่แล้วเสร็จ โดยทางเทศบาลฯได้ทำการสำรวจพื้นที่หากพื้นที่ใดที่น้ำไม่ไหลแต่พอที่จะสูบน้ำจากประปาหัวแดงได้ ได้มีการสั่งการให้ใช้เครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม สูบน้ำจากประปาหัวแดงกระจายน้ำให้ประชาชน สำหรับประปาหัวแดงเป็นโครงการที่เทศบาลเมืองลัดหลวงดำเนินการจากนโยบายคณะผู้บริหาร ภายใต้การบริหารงานของนายกฯอรุณกาญจน์ ที่ต้องการให้ในพื้นที่ลัดหลวงมีประปาหัวแดงสำหรับไว้ใช้ยามเกิดเหตุเพลิงไหม หรือเหตุฉุกเฉิน หากสำรวจแล้วไม่สามารถดูดน้ำจากประปาหัวแดงได้ มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมกับรถบรรทุกน้ำของกองช่างทุกคัน เข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ ทั้งส่วนของ -โรงพยาบาล (โรงพยาลบาลบางจาก, รพ.สต.บางจาก, รพ.สต.บางครุ) -วัด (วัดชมนิมิตร) -โรงเรียน (โรงเรียนวัดครุใน, โรงเรียนวัดครุนอก, สันติดรุณ, โรงเรียนสายอนุสรณ์, โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนศิริวิทยา และโรงเรียนบ้านบางจาก) -ประชาชน (พื้นที่บริเวณสุขสวัสดิ์68, ซอยสุขสวัสดิ์66แยก1และแยก5, ชุมชนหลังวัดครุนอก, สุขสวัสดิ์64 ซอย1ซอยขวัญใจ, ซอยสุขสวัสดิ์43, และชุมชนตลาดน้ำลัดหลวง) ในส่วนของการประปานนครหลวงจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้แล้วเสร็จเมื่อไร่นั้น ทางการประปายังไม่สามารถยืนยันได้ ทั้งนี้ในส่วนของทางเทศบาลเมืองลัดหลวง หากพื้นที่ใดน้ำไม่ไหล และตกหล่นจากการเข้าช่วยเหลือ ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลัดหลวง 02-818-8385 หรือ 02-462-8081 ทางเทศบาลจะเข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับท่านโดยเร็ว จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นป
พื้นที่ใดในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงน้ำไม่ไหลแจ้งงานป้องกันฯ
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
หากพื้นที่ใดในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำไม่ไหล จากท่อ?ประปาแตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณหมู่บ้านเดอะแกรนด์ ใต้ทางด่วนยกระดับ? ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้? ของกรมทางหลวง? (ทล.)? ซึ่งขณะนี้การซ่อมของการประปานครหลวงยังซ่อมท่อยังไม่แล้วเสร็จนั้น สามารถแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลัดหลวง 02-818-8385 หรือ 02-462-8081 ทางเทศบาลฯจะเร่งนำน้ำเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
... อ่านทั้งหมด