ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ข้อมูลจำนวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลเงินทุนสำรองสะสม และเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสม และเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฯ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด