ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมแสง
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
ตามประกาศเทศบาลเมืองชุมแสง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล อ่านต่อ ...
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมแสง
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
ตามที่เทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จัังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมแสง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา อ่านต่อ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมแสง จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครเมื่อวันที่ 20-28 มีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
ด้วยเทศบาลเมืองชุมแสง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด