ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28003 สายบ้านนางศรีนวล มากมี ถึงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28009 สายเลียบคลองบางบ้านไร่ฝั่งขวาคลองมหาราช ถึงถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 6 บ้านกลาง บ้านบาางบ้านไร่ และบ้านไร่กล้วย
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วันและ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงคูระบสยน้ำจากนายสมาน ฉิมพาลี ถึงนานายเจริญ สัมฤทธิ์ผ่อง หมู่ที่ 5
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด