ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 6 บ้านกลาง บ้านบาางบ้านไร่ และบ้านไร่กล้วย
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วันและ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงคูระบสยน้ำจากนายสมาน ฉิมพาลี ถึงนานายเจริญ สัมฤทธิ์ผ่อง หมู่ที่ 5
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาสายคอกวัวนนายบุญเสริม คุ้มไพรี หมู่ที่ 4
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด