ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 6 บ้านกลาง บ้านบาางบ้านไร่ และบ้านไร่กล้วย (25/06/2563)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 (08/05/2563)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาสายคอกวัวนนายบุญเสริม คุ้มไพรี หมู่ที่ 4 (17/04/2563)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วันและ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงคูระบสยน้ำจากนายสมาน ฉิมพาลี ถึงนานายเจริญ สัมฤทธิ์ผ่อง หมู่ที่ 5 (17/04/2563)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 (12/03/2563)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม หมู่ที่ 7 (12/03/2563)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (12/03/2563)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2,3,6 บ้านกลาง บ้านบางบ้านไร่ และบ้านไร่กล้วย (09/03/2563)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงคูน้ำสายจากนานายสมาน ฉิมพาลี ถึง นายเจริญ สัมฤทธิ์ผ่อง หมู่ที่ 5 (06/03/2563)
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และเวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 9 จุด หมู่ที่ 3,4,5 (06/03/2563)