ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (20/04/2563)
ข้อมูลเงินทุนสำรองสะสม และเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) (20/01/2563)
ข้อมูลจำนวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (20/01/2563)
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสม และเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20/01/2563)
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (28/02/2562)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฯ (28/02/2562)