- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
เดือนกรกฎาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก (05/08/2562)
เดือนพฤษภาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก (11/07/2562)
เดือนมิถุนายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก (11/07/2562)
เดือนมีนาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก (11/07/2562)
เดือนเมษายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก (11/07/2562)
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก (06/03/2562)
เดือนตุลาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก (00/00/0000)
เดือนธันวาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก (00/00/0000)
เดือนพฤศจิกายน 2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก (00/00/0000)
เดือนมกราคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก (00/00/0000)