ส่วนทรัพยากรน้ำ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล พ.ศ.2547
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2556) ออกตามความในพระราช
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520