กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
กฎกระทรวงเรื่องกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดดยวิธีการเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 (04/07/2562)
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (04/07/2562)
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระขายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันฯ (04/07/2562)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (04/07/2562)
พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในกรประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 (04/07/2562)
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (04/07/2562)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนฉท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (04/07/2562)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (04/07/2562)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (04/07/2562)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 (04/07/2562)