สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน 2000 ใบ (ประกาศครั้งที่ 2) (02/06/2564)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลาดกระบัง 14/1 หมู่ที่ 8,9 (05/05/2564)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติรพ้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุด (ประกาศครั้งที่ 2) (05/05/2564)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,823 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/04/2564)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8 (ประกาศครั้งที่ 2) (20/07/2563)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8,9 (ประกาศครั้งที่ 2) (04/06/2563)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองขันแตก (ฝั่นเหนือ) หมู่ที่ 11 ตำบลราชาเทวะ (26/05/2563)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชา 13 หมู่ที่ 9 (15/05/2563)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ (15/05/2563)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กสำหรับติดตั้งทดแทนฝาท่อระบายน้ำฯ จำนวน 850 ฝา (15/05/2563)