สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อบัญญัติองค์กการบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย (01/10/2561)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (01/10/2561)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การขุดดินและถมดิน (01/10/2561)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (01/10/2561)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การบริหารกิจการปประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2557 (01/10/2561)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. 2558 (01/10/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (01/10/2561)