- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (16/02/2562)
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.ควนปริง (14/02/2562)
คู่มือปฏิบัติในการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (14/02/2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง (14/02/2562)
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (11/02/2562)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (11/02/2562)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (11/02/2562)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (11/02/2562)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (11/02/2562)
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า- ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (11/02/2562)