คู่มือประชาชน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (11/02/2562)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (11/02/2562)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (11/02/2562)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (11/02/2562)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (11/02/2562)
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า- ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (11/02/2562)
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (11/02/2562)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า (11/02/2562)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (11/02/2562)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า (11/02/2562)