- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (04/11/2564)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (04/11/2564)
แผนดำเนินการ ประจำปี 2564 (04/11/2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 (04/11/2564)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (22/10/2563)
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (01/04/2562)
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (01/04/2562)
โครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (06/03/2562)
โครงการประชารัฐร่วมใจแก้ปัญหาความยากจน (06/03/2562)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2562 (06/03/2562)