การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย คณะที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด