สัญญาอื่นๆ
สัญญาเลขที่ 48/2564 โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม หมู่ที่ 7 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 30/2564 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล. สายวัดโคกพระถึงสามแยกฮวงซุ้ย (บริเวณหน้าร้านค้ายายแก้ว) หมู่ที่ 5 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 28/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเลห็กจากฝายน้ำล้นถึงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 26/2564 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างร้านนางสุบิน ปิ่นกระจาย เลียบคลองบาฃบ้านไร่ หมู่ที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 27/2564 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน แอล 5(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 24/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสม ส้มแป้น หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 25/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทวี สุขอิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญยาเลขที่ 11/2564 โครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ.28009 สายเลียบคลองบางบ้านไร่ ฝั่งริมขวา เริ่มจากคลองมหาราช ถึง ถนนสายเอเซีย หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 10/2564 โครงการประับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28010 สาย L6 หมู่ที่ 3 ฝั่งซ้าายจากคันนคลองมหาราชถึงถนนสาายเอเซียหมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 9/2564 โครงการกาอสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเเลขที่ 7/2564 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาางแอสสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28020 สาายทางเข้าวัดโคกพระ ถึง บ้านนางบุญเลี้ยง พิมพ์รัตน์ (หนองลาน) หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 6/2564 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ.28003 สายบ้านนางศรีนวล มากมี ถึงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เลขที่สัญญา 5/2564 โคงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ.28016 สายคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 6 จากโรงงานกระดาษถึงเขตติดต่อตำบลบางมัญ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 3/2564 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก จำนวน 6 จุด หมู่ที่ 1,3,4 และ 5 ตำบลโพกรวม วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 2/2564 โครงการ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 4,5, และหมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 1/2564 โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองกลางหมู่บ้านตรงฝายน้ำล้นยาว 50 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขขที่ 10/2563 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเลห็ก ขนาดกว้าง 18 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 9/2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลโพกรวม วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 8/2563 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 105 เมตร หรือื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร บริเวณสายเลียบคลองชลประทาน แอล 6 หมู่ที่ 3 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 1/2563 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 3/2563 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28019 สายเริ่มจากถนนสายเอเซีย ถึงโรงเรียนวัดโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 7/2563 โครงการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 2/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2,3,6 บ้านกลาง บ้านบางบ้านไร่ และบ้านไร่กล้วย วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 1/2563 โครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28016 สายคลองน้ำทิ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 6/2563 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม หมู่ที่ 7 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 5/2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่บ้านปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลโพกรวม วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 4/2563 โครงการปรับปรุงค๔ระบายน้ำสายจากนานายสมาน ฉิมพาลี ถึงนานายเจริญ สัมฤทธิ์ผ่อง หมู่ที่ 5 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 3/2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลงทุ่งนาสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 260 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ลงทุ่งนาสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 2/2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 9 จุด หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม จุดที่1 สายหนองลานตรงสี่แยกเข้าบ่อทิ้งน้ำโรงงานกระดาษ หมู่ที่ 3 จุดที่ 2 สายหนองลาน ตรงนานายบุญชู ด่านขุนทด ทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 จุดที่3 สายหนองลาน ตรงนานายบุญช วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 1/2563 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 14/2562 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10.00x21.00 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 13/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น (อาคารทำดีเพื่อพ่อ ร.9) หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 12/2562 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี กำแพงกั้นดินไหล่ทาง ระยะทาง 32 เมตร วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 11/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 646 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,938 ตารางเมตร สายบ้านผู้ใหญ่วิเชษฐ์ สังข์สอน และสายบางตาด้วง หมู่ที่ 7 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 10/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่สายบ้านนางศรีนวล มากมี หมู่ที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 9/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที่1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2080 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร (จุดที่2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 8/2562 โครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 7/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 350 เมตร หนา 015 เมตร ยาว 195 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อกว่า 682.5 ตางรางเมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ สายดอนพุทรา หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 6/2562 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณสะพานปูน ถมดินลานเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 5/2562 โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 142 เมตร วัดโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 4/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเลา บ้านโคกพระ บ้านหางบางบ้านไร่ หมู่ที่ 1,4,5, ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 3/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สห.ถ.28004 หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 2/2562 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา วัดโคกพระ หมู่ที่ 4 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 1/2562 โครงการซ่อมสร้าง ถนนลูกรังบดอัด รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 ถนนลูกรังบดอัด ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 010 เมตร ยาว 1,633 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 914.48 ลบ.ม. สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด