ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
งานการขออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่สะสมอาหาร วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
งานการขออนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขอเปลี่ยนชื่อผู้ควบคุม วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร 39 ทวิ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา 32 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามาตรา 34 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การแจ้งการถมดิน วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การแจ้งการขุดดิน วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาต วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตก่อสร้าง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
งานการขออนุญาตประเภทการแต่งผม วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การบริการให้ข้อมูลข่าวสารทางราขการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ คู่มืองานบริการประชาชน 15 กระบวนงาน วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด