ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฝังกลบหลุมขยะและปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลุมขยะของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 รายการ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ส่วนสำนักปลัด) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำริน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านปง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พม่า วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านม่วงเจริญ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านศรีใจ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านศรีใจ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านม่วงเจริญ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พม่า วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านปง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำริน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ม.๖ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก   ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่จอดรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก   ... เชื่อมโยง
ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด