เดือนกรกฎาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เดือนมิถุนายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด