ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลเมืองลัดหลวง ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมและการเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล) จำนวน 30 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด