ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโคมไฟฟ้า LED กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 1500 โคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด