ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ซื้อเอกสารเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 5 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ซื้อเอกสารเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 5 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางฯ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางฯ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด