ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067163905) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ (ประกาศครั้งที่ ๒ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศร่าง โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ (ประกาศครั้งที่ ๒ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑,๘๒๓ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลาดกระบัง 14/1 หมู่ที่ 8,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑,๘๒๓ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ จุด โดยติดตั้งสะพานลอยละ ๒ ด้าน (ประกาศครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและสาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ จุด โดยติดตั้งสะพานลอยละ ๒ ด้าน (ประกาศครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ จุด โดยติดตั้งสะพานลอยละ ๒ ด้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑,๔๕๖ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 11 จุด โดยติดตั้งสะพานลอยละ 2 ด้านฯ ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,235 ต้น ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑ หลัง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะประจำหมู่บ้านชนิดพลาสติกฯ จำนวน 2,000 ใบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 788 ต้น พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะจำนวน 2 จุด วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 788 ต้น พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 2 จุด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน ๓๔๗ ต้น พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑๖ จุด วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 347 ต้นพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 16 จุด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด (2 มิ.ย. 2563) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อลูกรังหินผุสำหรับใช้ถม (พร้อมบริการปรับเกลี่ย) เพื่อจัดทำลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านจามจุรี ม.14 จำนวน 20,000 ลูกบาศก์เมตร วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย โดยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๘๐ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีฯ จำนวน 536 ต้น วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีฯ จำนวน 536 ต้น วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน ๕๓๖ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคา จัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กสำหรับติดตั้งทดแทนฝาท่่อเก่าที่ชำรุดภายในหมู่บ้านไทยสมุทร โครงการ 1 หมู่ที่ 8 จำนวน 850 ฝา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 13 หมู่ที่ 9 ต.ราชาเทวะ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ ๘ ( วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8,9 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเรือรดนำ้ต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเรือรดน้ำต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งบริเวณริมคลองลาดกระบัง หมู่ที่ ๓ ,๔,๕,๖,๗ และบริเวณริมคลองเทวะคลองตรง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๖๐๐ ต้น ด้วยว วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซือเรือรดน้ำต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเรือรดน้ำต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเสาไฟประติมากรรมกินพรีพร้อมโคมไฟฯ จำนวน 600 ต้น วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 42 รายการ) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรี (โซล่าเซลล์) จำนวน 600 ต้น วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ภายในเขตตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด CCTV วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) ประกาศครั้งที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็ก 4 ล้อ ดีเซล จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ประกาศครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมุ่บ้านไทยสมุทร 2 สายเมน หมู่ที่ 8 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร 2 สายเมน หมู่ที่ 8 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยราชา 10 หมู่ที่ 9 (ประกาศครั้งที่ 2) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง จำนวน 1 คัน ประกาศครั้งที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ๋ยานพาหนะ และขนส่งรถบรรทุกดีเซล 1 คัน วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดียวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๘๑๑ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีในเขตทางหลวงหมายเลข 3256 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็ก 4 ล้อ ดีเซล (กองช่าง) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้ง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็ก 4 ล้อ ดีเซล จำนวน 1 คัน (กองช่าง) (1) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็ก 4 ล้อ ดีเซล จำนวน 1 คัน (กองช่าง) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศร่าง tor โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรี ในเขตทางหลวงหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน (กองช่าง) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน จำนวน 2 คัน (กองสาธาฯ) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก จำนวน 2,000 ใบ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 10 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านกิ่งแก้ววิลล่า ซอย 3 หมู่ที่ 7 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านกิ่งแก้ววิลล่า ซอย 2 หมู่ที่ 7 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ิเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยราชา 1 หมู่ที่ 9 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน 2,000 ใบ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) จำนวน 21 รายการ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกาศจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง) สำนักปลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง) สำนักปลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิก พลังงานแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง) สำนักปลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิก พลังงานแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างโครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ หายใจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ หายใจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิก พลังงานแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิก พลังงานแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมตู้เหล็กและกระจกติดตั้งตามจุดต่างๆภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน ๕๐๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงกการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ หมู่ที ๑๔ ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงกการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ หมู่ที ๑๔ ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมตู้เหล็กและกระจก ติดตั้งตามจุดต่างๆภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน ๕๐๐ ถัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ แยก ๑ หมู่ ๘ (ประกาศครั้งที่ ๒) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบ อปพร.สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๕๐ ชุด (สำนักปลัด) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศร่าง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะชนิดพลาสติกฯ จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์เวทีประชาคมตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ (ประกาศครั้งที่ ๔) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิ่งแก้ว ๖๔ (ซอยแยก ๑ - ซอยแยก ๔) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ แยก ๒ หมู่ที่ ๘ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๗ หมู่ที่ ๘ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑๐ หมู่ที่ ๘ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑๐ หมู่ที่ ๘ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๓ หมู่ที่ ๘ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซ.แยก ๔ ม.๘ ประกาศครั้งที่ ๓ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. ซ.ศรีวิลัย ม.๑๓ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. ซ.กิ่งแก้ว ๖๔ (ซ.แยก ๑ - ซ.แยก ๔) ม. ๗ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. ซ.กิ่งแก้ว ๖๔ (ซ.แยก ๑ - ซ.แยก ๔) ม. ๗ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๗ หมู่ที่ ๘ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างโครงการขุดลอกคลองลาดกระบัง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๙ หมู่ที่ ๘ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑๐ หมู่ที่ ๘ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๖ ม.๘ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๖ ม.๘ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๕ ม.๘ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๒ หมู่ที่ ๘ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๒ หมู่ที่ ๘ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๕ หมู่ที่ ๘ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยยแยก ๕ หมู่ที่ ๘ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีวิลัย ม.๑๓ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้ากากชุดเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Drager จำนวน ๑๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อถังขยะประจำหมู่บ้าน จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ ม.๘ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๓ ม.๘ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ แยก ๒ หมู่ที่ ๘ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๒) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาการซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด (ประกาศครั้งที่ ๒) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่อบต.ราชาเทวะกำหนด (ประกาศครั้งที่ ๒) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๒๖ รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่อบต.ราชาเทวะกำหนด (ประกาศครั้งที่ ๒) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาการซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๓ รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๓ รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๓ หมู่ที่ ๘ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (ครั้งที่ ๒) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ๒ รายการ (เครื่องสูบน้ำชนิดทุ่นลอย แบบเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๒ หมู่ที่ ๙ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิ่งแก้ว ๖๔ (สายเมน) หมู่ที่ ๗ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กสำหรับติดตั้งทดแทนฝาท่อระบายน้ำเก่าที่ชำรุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑,๑๗๕ ฝา (ประกาศครั้งที่ ๓) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๒ หมู่ที่ ๙ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๔ หมู่ที่ ๙ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกเข้าบ้านคลองบัเกราะ (ซอย ๕) หมู่ที่ ๘ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ๒ รายการ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๓ หมู่ที่ ๙ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย๗) หมู่ที่ ๘ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๒ หมู่ที่ ๙ (ตามรูปแบบที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชา ๕ หมู่ที่ ๙ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ ๘ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๓ หมู่ที่ ๘ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๖) หมู่ที่ ๘ (รูปแบบตามที่อบต.ราชาเทวะกำหนด) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๕) หมู่ที่ ๘ (รูปแบบตามที่อบต.ราชาเทวะกำหนด) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๗) หมู่ที่ ๘ (รูปแบบตามที่อบต.ราชาเทวะกำหนด) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว เทอม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนตืนั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด (ประกาศครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่อบต.ราชาเทวะกำหนด (ประกาศครั้งที่ ๒) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชา ๕ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ๒ รายการ (เครื่องสูบน้ำชนิดทุ่นลอย แบบเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๔ หมู่ที่ ๙ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) จำนวน ๒๖ รายการ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๓ รายการ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ๒ รายการ (เครื่องสูบน้ำชนิดทุ่นลอย แบบเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๕ หมู่ที่ ๙ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๓ หมู่ที่ ๙ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กสำหรับติดตั้งทดแทนฝาท่อระบายน้ำเก่าที่ชำรุด ภายในเขตอบต.ราชาเทวะ จำนวน ๑,๑๗๕ ฝา (ประกาศครั้งที่ ๓) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๖) หมู่ที่ ๘ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิ่งแก้ว ๖๔ (สายเมน) หมู่ท๊่ ๗ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย๙) หมู่ที่ ๘ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซ.8 ม.8 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อ รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ทึี ๘ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑ หมู่ที่ ๘ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑ หมู่ที่ ๘ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประราคาจ้างก่อสร้าง้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑ หมู่ที่ ๘ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล วอยแยกเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ 8 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซอย 5 หมู่ 8 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่งอดับเพลิง 2 รายการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไทยสมุทร 2 ซอย 2 แยก1 หมู่8 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ไทยสมุทหรา 2 ซอยแยก 6 หมู่ 8 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไทยสมุทร 2 ซอย 2 แยก 2 หมู่ 8 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร 2 ซอย 2 แยก 1 หมู่ 8 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซอย 6 หมู่ 8 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 7 หมู่ 9 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ 8 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไทยสมุทร 2 ซอย 10 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล.ไทยสมุทร2 ซอย 7 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ไทยสมุทร 2 ซอย 9 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการถนน คสล. ไทยสมุทร2 ซอยแยก 10 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร2 หมู่8 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด