ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ จำนวน 108 คน เดือน มีนาคม วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 จำนวน 23 วัน เดือนเมษายน และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จำนวน 6 วัน รวม 29 วัน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จำนวน 33 คน เดือน มีนาคม วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 จำนวน 23 วัน เดือนเมษายน และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จำนวน 6 วัน รวม 29 วัน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ วันที่ 1-30 มีนาคม 2564 และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 108 คน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือนมกราคม 2564 จำนวน 108 คน จำนวน 12 วัน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือน มกราคม 2564 จำนวน 12 วัน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน มกราคม 2564 จำนวน 12 วัน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 2 รายการ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 4373 สิงห์บุรี วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์แปะอะคิลิก "ศูนย์รักษ์พันธุ์ไม้ชุมชน" วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล "คำประกาศเจตนารมณ์" วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์แปะอะคิลิก "ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลโพกรวม" วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมติดตั้ง วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมติดตั้ง วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในระหว่างวันที่ 10-13 เดือนพฏศจิกายน 2563 จำนวน 1 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถพยาบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม จำนวน 4 เส้น วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคคา วัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก, พิมพ์เช็ค (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
182/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
183/2562 เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
181/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
180/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
179/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
178/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
177/2562 เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
176/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
175/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่วิเชษฐ์ สังข์สอน และสายบางตาด้วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพกรวม วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
174/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วันและเวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานเหล็ก หน้าร้านนายวรวุฒิ บุญเกิด หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
173/2562 เรื่อง ประชาสััมพันธ์กำหนด วันและ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางศรีนวล มากมี หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
172/2562 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
171/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
170/2562 เรื่อง สรุปผลการให้การช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
169/2562 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโดมหลังคา บริเวณลานปูนเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
168/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโดมหลังคา บริเวณลานปูนเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
167/2562 เรื่อง งบแสดงรายรับ-รายจ่่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
165/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
164/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
163/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายจุดเรียนรู้การจัดทำเสวียน และป้ายวิธีทำเสวียน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
162/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีสุธิดา และป้ายไวนิลจุดสาธิตการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
161/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
160/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
159/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
158/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
157/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายจุดเรียนรู้การจัดทำเสวียน และป้ายวิธีทำเสวียนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
156/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีสุทิดา และป้ายไวนิลจุดสาธิตการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
155/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
154/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเาล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
153/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี ระยะ 15 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
152/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
151/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
150/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
149/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
148/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
147/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ประกาศห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุกเข้าไปยืดถือครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
146/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
145/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
144/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
143/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
142/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
141/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน ผู้ใหญ่วิเชษฐ์ สังข์สอน และสายบางตาด้วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
140/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายตรงสะพานปูนบ้านนางศรีนวล มากมี ถึง คลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
139/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง/ติดตั้งระบบประปา หมู่บ้านจรรยาพร หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
138/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ เพื่อใช้กับรถบรรทุกหกล้อและรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
137/2562 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
136/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
135/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
134/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลในหลวงรัชกาลที่ 10 และป้ายธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
133/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
132/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
131/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
130/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
129/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
128/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
127/2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
126/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานเหล็กหน้าร้าน นายวรวุฒิ บุญเกิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
125/2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
124/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ตกแต่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
123/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางศรีนวล มากมี หมู่ที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
122/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายดอนพุทรา หมู่ที่ 4 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
121/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลาน หมู่ที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
120/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนำบลโพกรวม ร่วมกับประชาชนตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
119/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
118/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
117/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบเต๊นท์ทรงจั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
116/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต๊นท์ทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
115/2562 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่7/2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
114/2562 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่8/2562 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
113/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจตริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
112/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
111/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
110/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรีนยน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
109/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
108/2562 เรื่อง กำชับมาตรการ้องกัันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
107/2562 เรื่อง สรุปผลการให้การช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
106/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกอาคารสำนักงานและอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
105/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องไทยธรรม ผ้าไตร และอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
104/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
103/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
102/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเลา บ้านโคกพระ บ้านหางบางบ้านไร่ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
101/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลานดินเอนกประสงค์ บริเวณสะพานปูน หมู่ที่ 2 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
100/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
99/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนพุทรา หมู่ที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
98/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
97/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
96/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
95/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
94/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
93/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
92/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
91/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
90/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
89/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
88/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ตามโครงการการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งสู่การศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2562 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
87/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง (ชนิดกล่อง) นมปิดภาคเรียนที่2/2561 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
86/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ (ชนิดกล่อง) นมปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
85/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดโคกพระ (ชนิดกล่อง) นมปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
84/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์(ชนิดกล่อง) นมปิด ภาคเรีนนที่ 2/2561 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
83/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
82/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
81/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. รหัสทางหลวง สห.ถ.28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1และ 7 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
79/2562 เรื่อง สรุปผลการให้การช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
78/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
77/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
76/2562 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
75/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
74/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ อปพร. จำนวน 3 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
73/2562 เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรหาพนักงานจ้างทัึ่วไป วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
72/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก วัดโคกพระ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
71/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางบัวลอย ศิริทรัพย์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
70/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
69/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
68/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
67/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
66/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
65/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
64/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
63/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณสะพานปูน หมู่ที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
62/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
61/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
60/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
59/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่างในการรับรองผู้เข้าร่วมตรวจติดตามการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
58/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
57/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
56/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสรอม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
55/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
54/2562 เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
53/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากกรองฝุ่น N95 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
52/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
51/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กาลง 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
50/2562 เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
49/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา วัดโคกพระ หมู่ที่ 4 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
48/2562 เรื่อง ปประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและคำนวนราคากลางจัดซซื้อจัดจ้าาง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
47/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
46/2562 เรื่อง สรุปผลการให้การช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
45/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กาลาง 32 นิ้ว พร้อมติดตั้งจำนวน 4 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
44/2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
43/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
42/2562 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
41/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
40/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
39/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
38/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
37/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
36/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
35/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
34/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
33/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
32/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
31/2562 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
30/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
29/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตบดิน พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 ชุด วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
28/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
27/2562 เรื่อง รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
26/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
25/2562 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
24/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์ (ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก) วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
23/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด ขนาด 1100W จำนวน 3 ตัว วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
22/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนลาดยางแอสฟัลห์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สห.ถ.28004 หมู่ที่ 3 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
21/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา วัดโคกพระ หมู่ที่ 4 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
20/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดสำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
19/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปาหมู่บ้านตำบลโพกรวม วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
18/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
17/2562 กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
16/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
15/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญวันเด็กตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
14/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
14/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
13/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
12/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเลา บ้านโคกพระ บ้านหางบางบ้านไร่ หมู่ที่ 1,4,5 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
11/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
10/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
9/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
8/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
7/2562 เรื่อง สรุปผลการให้การช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน ประจำวันที่ 21-25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ... อ่านต่อ
เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน ประจำวันที่ 14-18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ... อ่านต่อ
เรือง กำชับมาตรการป้องกันทารทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 เรือง กำชับมาตรการป้องกันทารทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน ประจำวันที่ 2-11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25 เมตรยาว 45 เมตร บริเวณวัดราษฎร์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซออล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร บริเวณวัดราษฎร์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
121/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... อ่านต่อ
เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562   ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด