กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด