กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
กฎหมายจัดตั้ง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประอบด้วย กฎหมายจัดตั้ง - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา - พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2545 - พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น......2548 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ... เชื่อมโยง
กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด