กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในกรประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในกรประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระขายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันฯ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระขายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันฯ
กฎกระทรวงเรื่องกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดดยวิธีการเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงเรื่องกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดดยวิธีการเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนฉท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนฉท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
... อ่านทั้งหมด