อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ... อ่านต่อ
พรบ.เทศบาล 2496 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 พรบ.เทศบาล 2496 ... อ่านต่อ
ประกาศกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลหินกอง หน้าที่ของส่วนราชการ ประกาศ ปี2560 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
บทบาทหน้าที่ของเทศบาล   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด