อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
พระราชบัญญัติกไหนดแผนและขั้นตอนกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด