เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต และเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด