เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด