มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาทีมีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนัสบสนุนขอางองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด