มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีมาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปก ... หารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด