มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และการมอบหมายการปฏิบัติงาน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด