สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. 2558 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์กการบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การขุดดินและถมดิน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การบริหารกิจการปประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2557 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด