คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือสำหรับประชาชน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์,ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เทศบาลตำบลป่าซาง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชนประชาชน เทศบาลตำบลป่าซาง ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในการจัดการคำร้องจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ... เชื่อมโยง
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองวิชการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ... เชื่อมโยง
คู่มือประชาชน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา ๗ ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้อง จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน” โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดระยะของประชาชนเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและทราบขั้นตอนการติดต่อ ราชการได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการติดต่อกับเทศบาลต าบลป่าซาง ต่อไป ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด