คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งมอบหมายงาน วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด