แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) -2 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) -1 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด