แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๑๒ เดือน วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านนครทอง หมู่ที่ ๑ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านนครทอง หมู่ที่ ๑ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านนครทอง หมู่ที่ ๑ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ใช้แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเช่าโกดังเพื่อเก็บครุภัณฑ์ของ อบต.ราชาเทวะ เป็นเวลา 12 เดือน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าโกดังเพื่อเก็บครุภัณฑ์ของ อบต.ราชาเทวะ เป็นเวลา 12 เดือน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. บริเวณรอบบึงหมู่บ้านจามจุรี หมู่ที่ 14 ตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูยร์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๓ เดือน (เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๓ เดือน (เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑,๘๒๓ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ จุด โดยติดตั้งสะพานลอยละ ๒ ด้าน (ประกาศครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศแผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลาดกระบัง 14/1 ม. 8,9 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๓ เดือน วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๓ เดือน วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์ชนิดกิ่งเดี่ยว)ฯ จำนวน 1,456 ต้น วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อโครงการจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุดฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑ หลัง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง 5 ชั้น หมู่ที่ 12 จำนวน 1 หลัง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 4 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑ หลัง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง ๕ ชั้น หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ หลัง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟแสงสว่าง ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนโครงการจัดซื้อลูกรังหินผุ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองขันแตก (ฝั่่งเหนือ) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๓ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองบัวเกราะ (ฝั่่งตะวันออก) (ท้ายซอยกิ่งแก้ว 33 - คลองบัวลอย)หมู่ที่ 11,14 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนโครงการเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอยกิ่งแก้ว 37 หมู่ที่ 11,14 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนโครงการจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำฯ จำนวน 850 ฝา วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ม.8,9 (ประกาศครั้งที่2) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๓ (โครงการคสล. สายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ) ม.๘) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 13 หมู่ที่ 9 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองบัวเกราะ (ฝั่่่งตะวันออก) (ท้ายซอยกิ่งแก้ว ๓๓ - คลองบัวลอย) หมู่ที่่ ๑๑ , ๑๔ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลีบยริมคลองขันแตก (ฝั่งเหนือ) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกิ่งแก้ว ๓๗ หมู่ที่ ๑๑, ๑๔ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ ๘ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8 ,9 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเรือรดนำ้ต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๓ (คสล. ราชา ๑๓ ม. ๙) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ศพด.) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๓ (โรงเรียน) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ศพด.) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๓ (โรงเรียน) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลราชาเทวะ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2562 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิก ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิก ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 2 คัน (กองสาธาฯ) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓) ครั้งที่ ๒ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ใบ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่ 3) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อถังขยะประจำหมู่บ้าน จำนวน 2,000 ใบ (ครั้งที่ 2) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ศพด.) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) ครั้งที่ ๓ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) ครั้งที่ ๓ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองลาดกระบัง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน 61 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด