ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ จำนวน 108 คน เดือน มีนาคม วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 จำนวน 23 วัน เดือนเมษายน และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จำนวน 6 วัน รวม 29 วัน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จำนวน 33 คน เดือน มีนาคม วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 จำนวน 23 วัน เดือนเมษายน และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จำนวน 6 วัน รวม 29 วัน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ วันที่ 1-30 มีนาคม 2564 และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 108 คน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เกือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 108 คน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน มกราคม 2564 จำนวน 12 วัน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือนมกราคม 2564 จำนวน 108 คน จำนวน 12 วัน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือน มกราคม 2564 จำนวน 12 วัน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กวัดโคกพระ เดือน มกราคม 2564 จำนวน 12 วัน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 2 รายการ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 4373 สิงห์บุรี วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์แปะอะคิลิก "ศูนย์รักษ์พันธุ์ไม้ชุมชน" วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล "คำประกาศเจตนารมณ์" วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์แปะอะคิลิก "ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลโพกรวม" วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในระหว่างวันที่ 10-13 เดือนพฏศจิกายน 2563 จำนวน 1 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถพยาบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม จำนวน 4 เส้น วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคคา วัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก, พิมพ์เช็ค (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 109 คน จำนวน 20 วัน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน กันยายน 2562 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ประจำเดือน กันยายน 2562 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 110 คน จำนวน 20 วัน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือนกันยายน 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือนสิงหาคา 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริิม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสรอม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 20 วัน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์เจล ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2563 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2563 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเาลขทะเบียน กข 4001 สิงห์บุรี วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มลมลูกสูบ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชานะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH Mp C2003 PCl 5C (IP100) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 2501 PCL6 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม หมู่ที่ 7 ตำบลโพกรวม วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 9 เมษายน 2563 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 9 เมษายน 2563 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- 7 ตำบลโพกรวม วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ปประสิทธิ์ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 2/2563 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนากมัย ตามโครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตตั้งชุดกระจกบังกันฝุ่นละอองของรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งการะเช้าไฟเบอร์ชนิดตั้งเครนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-1129 สิงห์บุรี วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินสายระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้งระบบ SCAN เอกสารผ่านระบบเครือข่าย วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากกอนามัย ตามโครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคูระะบายน้ำจากสายนานายสมาน ฉิมพาลี ถึงนานายเจริญ สัมฤฤทธิ์ผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำสายจากนานายสมาน ฉิมพาลี ถึงนานายเจริญ สัมฤทธิ์ผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง สายหน้าวัดโพกรวม หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง สายหน้าวัดโพกรวม หมู่ที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนปป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดกล้องวงจรปิดไร้สาย ภายนอกอาคาร (กล้อง CCTV ชนิด IP Camara) พร้อมมติดตั้ง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดกล้องวงจรปิดไร้สาย ภายนอกอาคาร (กล้อง CCTV ชนิด IP Camara) พร้อมมติดตั้ง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลงทุ่งนาสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงทุ่งนาสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิื ประจำเดดือน มีนาคม 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสรอม(นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสรอม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสรอม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอาคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรายงานผลการปฏิบัติงาน อบต.โพกรวม (ชุดกล่องโลอัพ) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 9 จุด หมู่ที่ 3,4 และ 5 ตำบลโพกรวม วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ตามโครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราขาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาง CMS-2H บรรจุ 200 ลิตร/ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการขยายไหล่ทาง พร้อมตอกเข็มป้องกันตลิ่งพัง ยาว 160 เมตร เลียบคลองบางบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4001 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต-375 สิงห์บุรี วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต-375 สิงห์บุรี วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสรอม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดืือน ตุลาคม 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน ตุาลาคม 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคาม 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และเวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านบางบ้านไร่ ตำบลโพกรวม วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่แม่บทแและบันทึกข้อมูลเพื่อพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวััดสิงหห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และเวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร บริเวณวัดราษฎร์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการเซ่อมสร้าง ถนนลูกรังบดอัด รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางเลา-บ้าโพกรวม หมู่ที่ 1 และ 7 ตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์กำหนด วันและเวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หลัง อบต.โพกรวม หมู่ที่ 7 ตำบลโพกรวม วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเหล็ก สายคลองบางบ้านไร่ หน้าบ้าน ส.อบต. สมนึก ขวัญมงคล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันใหห้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็้กบ้านกลาง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการสเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสำรองไฟฟ้า) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลโพกรวม วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกาเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเครนยก โดยวิธีฌแพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมม (นม)พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่่วม (ซื้อทรายถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ซื้อทรายถม) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสำรองไฟฟ้า) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องสำรองไฟฟ้า) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด