ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH) ` วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อตั้งสแตนเลส ของ อบต.ราชาเทวะ จำนวน 5 ท่อ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8541 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารสุข) จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาล อาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง หมายเลขทะเบียน 82-8279 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (จำนวน 5 กอง) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ และนั่งร้านล้อเลื่อน 3 ชั้น พร้อมขอสับนั่ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง และประจำหน่วยเลือกตั้ง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น AC/CT -2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420570055 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น AC/CT -2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420570055 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายผลคะแนน พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข) จำนวน 50 รายการ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารสุข) จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายขีดคะแนน เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 90 ป้าย วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) จำนวน 250 อัน วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ (วัสดุงานบ้านงานครัว) จำนวน 1 รายการ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นโควิดทำด้วยท่อ PVC เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 90 ฉาก วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะติดเชื้อชนิดมีฝาปิดฯ จำนวน 20 ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ีรักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลทอกตั้ง ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย.2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์บัตรตัวอย่างนายก อบต.บัตรตัวอย่างสมาชิก อบต. บัตรทาบผู้พิการทางสายตา รวมจำนวน 3 รายการ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองคลัง) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์สำนักปลัด,กองคลัง) จำนวน 25 รายการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์สำนักปลัด,กองคลัง) จำนวน 25 รายการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 14 อัน วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น (เพิ่มเติม) จำนวน 10 ป้าย วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุกปรณ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8542 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 2051 จำนวน 1 คัน วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย (สีเหลือง) ทะเบียน 83-4064 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อ 10 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 055620142 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 52 ป้าย วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ เพื่อใช้ภายในสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จำนวน 180 ตัว วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องโรเนียว (สำนักปลัด) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดเตรียมสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคบำบัดกลิ่นสำหรับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ สเปรย์ปรับอากาศออร์แกนิคและน้ำยาล้างมือออร์แกนิค งบประมาณปี 2565 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพรม เพื่อปรับปรุงสถานที่ีรับสมัครเลือกตั้ง ห้องประชุม ชั้น 4 จำนวน 210 ตารางเมตร วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพือใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 32 คู่ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำปี 2565 (เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ) สำนักปลัดฯ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองสาธารณสุขฯ ) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 20 หลัง เพื่อใช้เป็นที่สำหรับที่จอดรถยนต์บริเวณสนามกีฬาหน้า อบต.ราชาเทวะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 20 หลัง เพื่อใช้เป็นที่สำหรับที่จอดรถยนต์บริเวณสนามกีฬาหน้า อบต.ราชาเทวะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน 12 งวด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 28 กันยายน 2565 (กองการศึกษาฯ) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน 12 งวด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 28 กันยายน 2565 (กองคลัง) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน 12 งวด ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 28 กันยายน 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 45 ชุด วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องสูบน้ำพญานาค จำนวน 4 เครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในเบตตำบลราชาเทวะ (ครั้งที่ 2) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เพื่อใช้ภายใต้สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดโฟม 3% วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5นิ้ว และขนาด 2.5นิ้ว จำนวน 2 รายการ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูทดับเพลิง) จำนวน 10 คู่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร) จำนวน 4 ชุด วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 3 รายการ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมฝาปิดตะแกรง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนที่ อบต.ทรายมูลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้า (โซล่าเซล) จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องสูบน้ำพญานาาค จำนวน 3 เครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในเขตตำบลราชาเทวะ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นเหลืองปรีดียาธร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะในตำบลราชาเทวะ จำนวน 300 ต้น วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้และเลื่อยยนต์ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กระสอบปุ๋ย) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 12 ลัง (วัสดุงานบ้านงานครัว) (กองคลัง) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลื่อบบัตร) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลือบบัตร) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง ) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมกาแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 รายการ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวุสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกล้อเลื่อน 160 ลิตร) จำนวน 1 รายการ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องสูบน้ำพญานาค จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย (สีเหลือง) หมายเลขทะเบียน 83-4064 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8541 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.บริเวณรอบบึงหมู่บ้านจามจุรี หมู่ที่ 14 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (รถตู้) ทะเบียน นค ๖๗๒๔ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๔ รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ สำหรับประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดฯ หมายเลขทะเบียน กฉ 6379 สมุทรปราการ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒๕๐ อัน) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ใบพัดท้ายเรือ) จำนวน 4 ใบพัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดฯ หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๓๗๙ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ บท ๖๓๒๒ สมุทรปราการ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ บท ๖๓๒๒ สมุทรปราการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศพด.) จำนวน ๔ รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๑๒ รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๓ รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนักงาน จำนวน ๖ รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ บท 6322 สมุทรปราการ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน 12 รายการ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ชนิดเครื่องยนต์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (ใบเลื่อยและโซ่เลื่อยยนต์) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ บต ๗๔๔๐ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) ๔ รายการ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) ๕ รายการ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (ห้องสำนักปลัด) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ แบบท่อดูดน้ำสแตนเลส ขนาดท่อ ๑๐ นิ้ว พร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง (ชุดดับเพลิงนอกอาคาร) จำนวน ๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน) จำนวน ๖ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์เคลื่อนที่ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU) จำนวน ๑๒ เครื่อง เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกล้อเลื่อน) จำนวน ๒๒ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) จำนวน ๔ ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด) จำนวน ๒ แผ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑๗ ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รถเข็นสแตนเลสสองชั้น) จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร) จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒๕๐ อัน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ รายการ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโรเนียว) จำนวน ๑ รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง (ชุดดับเพลิงนอกอาคาร) จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ (ประกาศครั้งที่ ๒ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบเตอรี่ จำนวน 32 คู่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคบำบัดกลิ่นฯ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑,๘๒๓ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลาดกระบัง ๑๔/๑ หมู่ที่ ๘,๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ เช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม 2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 กอง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโทรศัพท์ จำนวน ๓ หมายเลข วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17 รายการ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน กต ๑๐๔๖ สมุทรปราการ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ เช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ จุด โดยติดตั้งสะพานลอยละ ๒ ด้าน (ประกาศครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ล้อเก็บสายไฟปลั๊กพ่วง จำนวน 3 ชุด) สน. วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 7 รายการ (กองสาธา) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๓ รายการ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรรจุผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๓ ถัง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าแคนวาสฯ จำนวน 39 ใบ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๔ รายการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดไฟท้ายซ้ายขวาและกระจกหน้ารถ รถยนต์ทะเบียน บต ๓๘ สมุทรปราการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82 - 8279 กองช่าง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการฯ จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเศรษฐจิกพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเตาเผาขยะลดควัน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R จำนวน ๓๐ ถัง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลาดกระบัง 14/1 หมู่ที่ 8,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R จำนวน ๒๐๐ ใบ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรอะไหล่เครื่องพ่นสารเคมีหมอกควันชนิดสะพายบ่า จำนวน ๑ รายการ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องปั่่นไฟฟ้าส่องสว่าง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บต4183 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์กระบะ6ล้อ เทท้ายพร้อมเครน ทะเบียนรถ 84-1630 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ศพด.) จำนวน ๑ ชุด วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้โครงการฯ จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำไตรมาสที่ ๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๕ รายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง ประจำไตรมาสที่ ๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๑ รายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโทรศัพท์ประจำสำนักงาน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยา จำนวน 2 เครื่่อง) กองสาธารณสุขฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๔ รายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิง บต 7441 สป. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๘ รายการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๑๒ รายการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เลขทะเบียน บต ๓๘ สมุทรปราการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำไตยมาสที่ 2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว)จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างจาน) ไบโอออร์แกนิค (กองการศึกษาฯ) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ กองคลัง ทะเบียน กฉ 4917 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำห้องฝ่ายป้องกันฯ หมายเลขครุุภัณฑ์ 470 63 0084 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 15 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 22 รายการ (กองคลัง) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำห้องฝ่ายป้องกันฯ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ (กองช่าง) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำเล่มแผนงานการดำเนินงาน ประจำปี 2564 จำนวน 70 เล่ม ( วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศหายใจ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค 2614 สมุทรปราการ จำนวน ๑ รายการ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขวดสเปรย์ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ขนะจ้างเหมาเช่าเต๊นท์เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๒๐ เต๊นท์ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๓ รายการ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงงาน จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดททำป้ายไวนิลประัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี จำนวน ๑ รายการ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคบำบัดกลิ่นฯ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 4917 (กองคลัง) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑,๔๕๖ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๖๑ ๐๑๓๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหัวชน พร้อมอัดลูกปืนท่อสูบน้ำ ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๕ ชุด วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) จำนวน ๒ รายการ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๕๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ ๒ ถึง ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำไตรมาสที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองสาธา) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารRicoh (กองช่าง) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องปรับอากาศ (กองคลัง) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ เช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานของศพด. จำนวน ๑๕ รายการ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อะไหล่เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน ๗ รายการ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง ๕ ชั้น หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔, A๓ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดรางไฟและล้อเก็บสายไฟเหล็ก) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.) จำนวน ๒ รายการ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 13 รายการ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจ้ดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จำนวน ๑๘๐ ตัว วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 20 รายการ (กองสาธาฯ) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ -๔ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บท ๖๓๒๒ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือสำหรับใช้อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ จำนวน 140 เล่ม วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
Submit ย้อนกลับ 588/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมเสาอากาศวิทยุสื้่อสารดับเพลิง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำเล่มข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 20 เล่ม วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๓ รายการ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๒ รายการ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๓ รายการ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๒ รายการ (12 พ.ย. 2563) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๓๐ ลัง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเลื่่อยโซ่ชนิดเครื่่องยนต์ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชาสัมพันธ์) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้า่งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายสีเหลือง 83 - 4064 กองสาธาฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องยนต์เบนซินติดท้ายเรือตัดหญ้าและอุปกรณ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องยนต์เบนซินติดท้ายเรือตัดหญ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องถ่ายเอกสาร RICOH (กองช่าง) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โครงการลูกพระดาบส วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค จำนวน 3 รายการ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่่องจ่ายสบู่เหลว จำนวน 19 เครื่อง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 32 คู่ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครางการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 6 รายการ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,235 ต้น ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ต.ค.63 - ก.ย.64) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน ๑๒ งวด ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำปี 2564 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 จำนวน 12 งวด) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่่องถ่ายเอกสารสี ขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน 12 งวด(ต.ค. 63 - ก.ย.64) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่่องถ่ายเอกสารสี ขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน 12 งวด(ต.ค. 63 - ก.ย.64) สำนักปลัด วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน (ศพด.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน (กองการศึกษา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาข้าวต้มมัด จำนวน ๒,๐๐๐ มัด เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาการแสดงเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือสำหรับร่วมกิจกรรมตักบาตรพระทางเรือและกิจกรรมแห่เรือ จำนวน ๒๑ ลำ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ จำนวน ๑๘ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทราย เพื่อใช้บรรจุกระสอบป้องกันน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านนครทอง และหมู่บ้านไทยสมุทร ๑ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕๒ รายการ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2562) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ((ศพด.) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (ศพด.) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว (แผงกั้นจราจร) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมเทียนแก้ว จำนวน ๑๕๐ กระทง และขนมเบื้องญวน จำนวน ๕๐ กระทง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองแก้วใส่จดหมายข่าว วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน 45 รายการ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดรางไฟ) จำนวน 50 ชุด วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 250 อัน (สาธา) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง ๕ ชั้น หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาไข่เค็มพอกเกลือไอโอดีน พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุชะลอมจุกไม้ไผ่ จำนวน ๕๐ ชะลอม วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาข้าวเกรียบปากหม้อ พร้อมสาธิต จำนวน ๒๐๐ กระทง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาข้าวเกรียบปากหม้อ พร้อมสาธิต จำนวน ๒๐๐ กระทง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดหาผัดหมี่กะทิโบราณ พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุอับชะลอม ตลับกลมไม้ไผ่ จำนวน ๑๐๐ ชะลอม วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง ทะเบียน กฉ ๕๗๖๗ สป จำนวน ๑ โครงการ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาขนมครองแครง จำนวน 100 ชะลอมฯ ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่่มสมุนไพร จำนวน 200 กระบอกฯ ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาผัดไทยโบราณ จำนวน 150 จานและหอยทอดโบราณ จำนวน150จาน ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาหมวกทางมะพร้าว ข้าวหมาก ขนมตะโก้ฯ ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาขนมตาล จำนวน 150 กระทงและหมี่กรอบ จำนวน 150 กระทง ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเรือท้องถิ่นพร้อมเสื้อชูชีพ จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาขนมเปี๊ยะโบราณ จำนวน 200 กระทง,ห่อหมกพร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุชะลอม จำนวน 100 ชะลอม ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรจำปี 2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาข้าวต้มมัด จำนวน ๑๐๐ มัด เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาการแสดงพร้อมเครื่องดนตรี จำนวน ๓ ชุด เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง ชุดใหญ่ ๑ ชุด เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหากระเป๋าถักเชือกร่ม คละแบบ พร้อมการสาธิต จำนวน ๒๐ ใบ และพวงกุญแจผ้าดอกพิกุล พร้อมสาธิต จำนวน ๒๐ พวง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหามะพร้าวน้ำหอม จำนวน ๕๐ ลูก และน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง จำนวน ๕๐ กระปุก เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักา์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมบ้าบิ่น พร้อมการสาธิต จำนวน ๑๕๐ กระทง และขนมถั่วแปบ จำนวน ๑๕๐ กระทง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหายาหม่องสมุนไพร (กระปุกใหญ่) พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุชะลอมจุกไม้ไผ่ จำนวน ๓๐ ชะลอม และยาหม่องสมุนไพร กระปุกเล็ก จำนวน ๕๐ กระปุก เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมจีนน้ำพริก - น้ำยา จำนวน ๒๐๐ ถ้วย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมข้าวเหนียวสังขยา จำนวน ๒๐๐ กระทง และน้ำดื่มสมุนไพร พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุกระบอกไม้ไผ่ จำนวน ๑๐๐ กระบอก และขนมเบื้อง จำนวน ๑๐๐ ถ้วย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมปั้นขลิบ พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุชะลอมจุกไม้ไผ่ จำนวน ๑๕๐ ชะลอม เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาพานหมากไหว้ พร้อมการสาธิต จำนวน ๒ พาน และทอดมันพร้อมการสาธิต จำนวน ๑๐๐ กระทง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมกล้วยทอดพร้อมการสาธิต จำนวน ๓๐๐ กระทง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสถานที่ และประดับตกแต่งในกิจกรรมตามโครงการฯ พร้อมรื้อถอนและทำความสะอาด เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดหาสลัดรวมผัก ผลไม้ ปลอกสารพิษเพื่อสุขภาพ จำนวน ๕๐ กล่อง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมกล้วยทอดพร้อมการสาธิต จำนวน ๓๐๐ กระทง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาปลาทูเค็ม พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุกล่องชานอ้อย จำนวน ๕๐ กล่อง และน้ำพริกหนุ่มพร้อมผักสด จำนวน ๕๐ กล่อง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล สำหรับการแข่งขันประกวดฯ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง) ( วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันประกวดฯ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จำนวน ๒ ชุด) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรสำหรับกิจกรรมการแข่งขันประกวดฯ จำนวน 2 รายการ (หน้า-หลัง) เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-8542 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเรือเพื่อส่งเข้าประกวดในงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ลำ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ขนะประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะประจำหมู่บ้านฯ จำนวน 2,000 ใบ) ประกาศครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่ ผู้สูงอายุ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ ๑๒ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 83-9358 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว จำนวน ๒๐ ป้าย วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่่่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่่อง (สำนักปลัด) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น(อุปกรณ์จับสัตว์เลื่อยคลาน(คีจับงู))จำนวน ๒ รายการ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จอบด้ามแป๊บ จำนวน 10 ด้าม) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อต้นไม้ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะในตำบลราชาเทวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำกรเป๋าผ้าพร้อมสกรีนฯ จำนวน 150 ใบ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 1 คัน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถังอาร์กอน พร้อมรถเข็น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๕๔๑ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (กองคลัง) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าขาวม้าทอมือ ทรงตั้ง พับเก็บได้ พร้อมปักโลโก้และชื่อโครงการฯ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก จำนวน 4 รายการ กองคลัง) วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดก๊าซ Co๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๕๐ ถัง เพื่อใช้ในโครงการดับเพลิงน้อยป้องกันอัคคีภัยสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการดับเพลิงน้อยป้องกันอัคคีภัยสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษาฯ) จำนวน ๙ รายการ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุมชนรู้ทันป้องกันอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดก๊าซ C๐๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุมชนรู้ทันป้องกันอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมกรอบหลุยส์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และผูกผ้าประดับเวที เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำทางการเกษตร จำนวน ๒ เครื่อง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๔ รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์Nissan กระบะดีเซล บธ 637 จำนวน 1 คัน วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (บันไดไม้ไผ่) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดปั๊มน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๖ นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล ทะเบียน กต 1046 สป. (กองสาธาฯ) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อบล็อกถอดล้อ ขนาด ๓/๔ นิ้ว ชนิดไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 3-31 สิงหาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ทุกกอง) จำนวน ๕๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาฯ จำนวน ๑๙ รายการ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาติดตั้งผ้าใบกันสาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำตู้น้ำเย็น (ศพด.) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สาธาฯ) จำนวน 7 รายการ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ รายการ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิด C๐๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ในซอยกิ่งแก้ว ๑๗ และซอยกิ่งแก้ว ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 4917 (กองคลัง) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศพด.) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๒๓ รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าต่วนมันเงา จำนวน ๒ รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยตัดไฟเบอร์ พลังงานแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำเดือนกรกฏาคม ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2563 จำนวน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องโรเนียว) จำนวน ๒ รายการ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 347 ต้น ติดตั้ง 16 จุด วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ (1 มิ.ย. 2563) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (รถตู้) ทะเบียน นค ๖๗๒๔ สป. วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดโฟม จำนวน ๑ รายการ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่และไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ทะเบียน กฉ ๒๐๒๕ สป. วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการเสิรมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอยกิ่งแก้ว 37 หมู่ที่ 11,14 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สายฉีดชำระครบชุด) จำนวน ๑ รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (ห้องรองปลัดอบต.) วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจัดซื้กระดาษ เอ 4 จำนวน 250 รีม วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.) จำนวน 4 รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ศพด.) จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ ๘ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื็อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ราย วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกรังหินผุ สำหรับใช้ถม (พร้อมบริการปรับเกลี่ย) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำรวจ ๑ ราย วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย โดยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 280 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 25 รายการ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้นะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า Phase Protector จำนวน ๒ ชุด วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมชุดเฟืองเกียร์ทด ๑/๔ รอบ พร้อมลูกปืนกากบาทเพลาปั๊มน้ำ รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๗๔๔๐ สมุทรปรากการ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ๖ ล้อ เทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๔-๑๖๓๐ สมุทรปราการ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบรรจุุผงเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ จำนวน 93 รายการ ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว อายุ 2-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรีรถยนต์ ๒ ลูก วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศพด. (น้ำยาล้างจาน) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ(ศึกษา) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ม.8,9 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะจัดซื้อตู้เก็บชุดผจญเพลิง จำนวน 4 ตู้ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคา โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง ชนิดด้ามปืน จำนวน ๔ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองขันแตก(ฝั่่งเหนือ)ฯ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค ๒๖๑๔ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 536 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองขันแตก(ฝั่่งเหนือ) ม.11 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 13 หมู่ที่ 9 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็ก จำนวน 850 ฝา วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งท วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ชนิดถุงและชนิดขวดฯ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (ห้องดับเพลิง) จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเด็กเล็ก ๒-๕ ปี จำนวน ๕๓ รายการ ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว อายุ ๒-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไม้กวาด จำนวน 250 อัน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองการศึกษาฯ)จำนวน 5 รายการ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาละอองฝอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 7 รายการ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (รถตู้)หมายเลขทะเบียน นค ๒๖๑๔ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง (ชุดดับเพลิงนอกอาคาร ผ้าคอตตอน พร้อมปักชื่อหน่วยงานชื่อและหมายเลขประจำตัวพนักงาน) จำนวน ๓๐ ชุด วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ จำนวน ๒๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิธีการและศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ พร้อมใบเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิธีการและศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำกระเป๋าผ้าแคนวาส สีผ้าดิบ (แบบหนา) ทรงสี่เหลี่ยม พร้อมสกรีน (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนพิธี วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ (กองคลัง) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 7 รายการ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาฯ จำนวน ๕ รายการ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.) จำนวน ๔ รายการ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๒๘ รายการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่ AA 32 คู่ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ 3 รายการ) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม กิจกรรม \"อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง\" วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วีคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน งวดที่6 ระหว่างวันที่ 2-31 มีนาคม 2563 จำนวน 22 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงในการจัดการเเข่งขันกีฬา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับการเเข่งขันกีฬาพร้อมรื้อถอนและทำความสะอาด จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาทุกประเภท จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย ขนาด ๖X๙ เมตร จำนวน ๑๒ ผืน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (น้ำยาอเนกประสงค์) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างจาน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาและจัดตกแต่งสถานที่ในการทำพิธีเปิด-ปิด โครงการเข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๓ วัน สำหรับโครงการเข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการเข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเสื้อนักกีฬา พร้อมพิมพ์ลายโลโก้อบต.และข้อความ จำนวน ๑,๗๕๒ ตัว สำหรับโครงการเข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ตั้งวันที่ 3-29 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 19 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4) จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้่อหน้ากากอนามัย จำนวน ๒๒,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทรายกำจัดลูกน้ำฯ) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ จำนวน ๓ รายการ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอย (สะพายบ่า) (กองสาธารณสุขฯ) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการเกษตรอะไหล่เครื่่องพ่นสารเคมีหมอกควันชนิดสะพายบ่า (กองสาธารณสุขฯ) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าพร้อมสกรีนฯ (กองสาธารณสุขฯ) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวินล จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 1 เครื่่อง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ของที่ระลึก และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเป้ใบใหญ่พร้อมสกรีน จำนวน ๒๗๔ ใบ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน จำนวน ๘ รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ตั้งวันที่ 2-31 มกราคม 2563 รวม 21 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองแก้วใส่จดหมายข่าว) จำนวน ๓,๐๐๐ ซอง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ใบพัด สแตนเลสเกลียวทะลุ) จำนวน ๓ ใบ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผนฃยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล) จำนวน ๑ ตัว วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศไป - กลับ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาฯ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 42 รายการ) วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเป้ วัสดุ PU สีฟ้า พร้อมสกรีน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาฯ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือและเอกสารสำหรับผู้รับการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดุงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพฯ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ รายการา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างประดับตกแต่งสถานที่ ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พานพุ่มและอุปกรณ์อื่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลัด) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าดับเพลิง) จำนวน ๖ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๔๑ รายการ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๘ รายการ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (น้ำยาอเนกประสงค์) ของศูนย์พัมนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 10 เครื่่อง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.) จำนวน ๕ รายการ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 42 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 8 รายการ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑-๔ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำตรายาง 15 รายการ กองช่าง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อปลั๊กไฟ จำนวน 3 อัน (กองคลัง) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่่องปรับอากาศ (รวม 5 กอง) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-8542 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่่องปรับอากาศ (ล้างเครื่่องปรับอากาศ 5 กอง) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้วประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ โรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะทั้ง ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่่องปรับอากาศ (ล้างเครื่่องปรับอากาศ 5 กอง) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้วประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ โรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะทั้ง ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ จำนวน ๑ งาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันไฮโดรลิก จำนวน 2 ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 250 อัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ กฉ5767 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยไฟส่องสว่าง หมายเลขทะเบียน บต ๔๑๘๓ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 50 ลัง) กองคลัง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาออร์แกนิค) จำนวน ๓ รายการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาออร์แกนิค) จำนวน ๓ รายการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) น้ำยาล้างจาน จำนวน ๕ แกลอน วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่่ขนาด AA จำนวน ๘๔ คู่ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กองช่าง) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๖ ถัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง เพื่อใช้เดินทางไป-กลับ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ – สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 25 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาการแสดเด็กและเยาวชน เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (7 ต.ค. 2562) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือสำหรับกิจกรรมตักบาตรพระทางเรือ ฯ เพื่อใช้ตามดครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (7 ต.ค. 2562) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ประจำปี 2563 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน ประจำปี 2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน ประจำปี 2563 (กองคลัง) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน (ศพด.) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้วประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเอกชนออกแบบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 80 เล่ม วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสถานที่ในการจัดกิจกรรมพร้อมรื้อถอน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการตลาดภูมิปัญญา วิถีไทยราชาเทวะ โครงการส่งเสริมฯ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวที พร้อมป้ายเเบคดรอป โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมเทียนแก้ว วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาปลาทูเค็ม วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาลูกประคบ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาไข่เค็มสมุนไพร วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการตลาดภูมิปัญญา วิถีไทยราชาเทวะ โครงการส่งเสริมฯ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม (กิจกรรมที่ 1 ) โครงการส่งเสริมฯ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวที พร้อมป้ายเเบคดรอป วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาการแสดงพร้อมเครื่องดนตรี จำนวน ๓ ชุด วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาหมวกทางมะพร้าว ตัดพวงมะโหตร และหมี่กรอบ กับขนมตาล วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหามะพร้าวน้ำหอมฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่่มสมุนไพร จำนวน 150 แก้วฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาขนมตะโก้เผือก จำนวน 150 ชิ้นฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นค ๒๖๑๔ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาข้าวต้มมัด จำนวน 200 มัดฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหากระเป๋าถักคละแบบฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมปั้นขลิบ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาหมี่กระทิ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหายาหม่องเหลือง ขนมดอกโสนกับข้าวเหนียวดอกโสน และขนมจีนนำ้พริกกับน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ภายในเขตตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (ช่าง) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อทรายถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง ๕ ชั้น หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ จ้างเอกชนออกแบบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีปะกาศเชิญชวนที่วไป วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเรือส่งเข้าประกวดในงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเรือส่งเข้าประกวดในงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๒ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองการศึกษาฯ)จำนวน 5 รายการ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 5 รายการ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เทปวัดระยะ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) 16 รายการ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สายฉีดชำระ) (ศพด.) จำนวน 12 อัน วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำตู้น้ำเย็น (ศพด.) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 14 รายการ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำตู้น้ำเย็น (ศพด.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำคู่มือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็น 2 ล้อ (เหล็ก) จำนวน 1 คัน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกแฟกซ์ กองช่าง จำนวน 2 กล่อง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 38 รายการ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดก๊าซ ซีโอทู ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า 4 เครื่อง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดเล็ก 4 ล้อ ดีเซล จำนวน 1 คัน กองช่าง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ www.rachathewa.go.th จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 4 รายการ กองคลัง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตัวรับสัญญาณไวเลส 2 ตัว วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสารริโก้ (กองช่าง) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสติ๊กเกอร์ 3เอ็ม วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารตามโครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม พร้อมใบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิธีการและศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม โครงการเรียนรู้ด้านพิธีการและศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าดิบทรงสี่เหลี่ยม พร้อมสกรีน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิธีการและศาสนพิธี วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาบรรเทาปวดลดไข้) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ กฉ4917 กองคลัง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาอเนกประสงค์) จำนวน ๑๔ แกลอน(ศพด.) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผศพด.) จำนวน ๔ รายการ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ (กองช่าง) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผูกผ้าประดับ สีเหลือง สีขาว (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) จำนวน ๑๑ ซุ้ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร 2 สายเมน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แอลกอออล์) จำนวน ๒๐ ขวด วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดหาต้นไม้พร้อมดำเนินการปลูก จำนวน ๘๐๐ ต้น (รวมไม้ค้ำยัน ดินผสมปุ๋ย) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนฯ จำนวน ๑๕๐ ใบ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการเด็กเล็กฟันสวยด้วยมือผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการ กองช่าง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อผ้าใบกันสาด จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างเติมนำ้ยาดับเพลิง ชนิด Co ๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๕๐ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื่้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รองเท้าดับเพลิง จำนวน ๘ คู่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน + โต๊ะสำนักงานตัวแอล) (ศพด.) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหากลองยาวพร้อมชุดรำวง จำนวน ๑ วง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหากลองยาวพร้อมชุดรำวง จำนวน ๑ วง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งประดับต้นเทียนพร้อมเสลี่ยงไม้ และพวงมาลัยคล้องยอดต้นเทียน จำนวน 1 คู่ (4 ก.ค. 2562) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกโรเนียวและกระดาษไข) 2 รายการ สำนักปลัด วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ (กองช่าง) จำนวน 1 ชุด วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ 83-8541 กองสาธารณสุขฯ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสังฆทานพร้อมดอกไม้ธูปเทียน จำนวน ๙ ชุด วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นเทียนจำนำพรรษาพร้อมแกะสลักลายไทย จำนวน ๑ คู่ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๗๔๗๐ D จำนวน ๓ อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน(ไร้สาย) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้ในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว กิจกรรมพิธีไหว้ครู วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๕๔๐ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆทั้งการปลูกผักพืชต่างๆและการเลี้ยงสัตว์ให้กับประชาชนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๓๔ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย(สีเหลือง) ทะเบียน 83 - 4064 กองสาธารณสุขฯ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน ๖ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก (กองช่าง) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษ เอ 4 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 2051 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียนบท ๓๙๘๘ สมุทรปราการ,บท ๖๓๒๒ สมุทรปราการ จำนวน ๒ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยราชา 10 (ครั้งที่ 2) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๘๑๑ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน (ประกาศครั้งที่ 2) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อปั้มลมสกรู จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจะจง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาผูกผ้าประดับสีเหลือง สีขาว จำนวน ๑๑ ซุ้ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรี วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ โรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะทั้ง ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 7 รายการ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้าางจัดหาวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิด CO๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-8279 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)ชนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก (กองช่าง) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อประติมากรรมรูปพวงมาลัยดอกไม้เหล็กพร้อมติดตั้งฯ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 250 อัน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือการอบรมสำหรับผู้ปกครอง โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้วประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาผูกผ้าประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พานพุ่มและอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิด CO๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสมอบก จำนวน ๖๐๐ อัน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง จำนวน ๓ รายการ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) (2 พ.ค. 2562) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 120 คู่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำยาออร์แกนิคฯ จำนวน ๓ รายการ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สายฉีดชำระครบชุด) จำนวน ๑ รายการ (สป.) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สป.) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (สธ.) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิง ขนาด ๑ค ปอนด์ จำนวน ๓๖ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำยาออร์แกนิคฯ จำนวน ๓ รายการ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๗๔๔๐ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำตู้น้ำเย็น (ศพด.) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๓ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-8279 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องกองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะ ระยะเวลาสัญญาจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย.62 ถึง 30 ก.ย. 62 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกฉ5767 (กองช่าง) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 4 ลูก (กองช่าง) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก จำนวน 2,000 ใบ) ด้วยวิธีประกวดราคา วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเต็นท์สนาม (เต็นท์พับ) จำนวน ๒ หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคส. ซอยราชา 10 หมู่ที่ 9 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต๗๔๓๘ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิดวางกับพื้น จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มอเนกประสงค์ ชนิดแช่ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๓๗๙ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าใบกันสาดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ออำสำรวจจัดทำแผนที่ภาษี วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษB4 (กองช่าง) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๕๐๐ ถุง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำหญิง ชั้น ๒ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๒๘ รายการ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน ๑๒ รายการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๗๔๔๑ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๔ จุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษเอ 4 รวม 5กอง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่าน ปลั๊กไฟ) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบแห้ง ขนาด ๑๐๐ แอมป์ สำหรับรถตู้ ทะเบียน นค ๖๗๒๔ สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. (สีโปสเตอร์) จำนวน ๑๐ รายการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงในการเเข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกเเต่งสถานที่แข่งขันกีฬา โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเหรียญรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาโครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.) น้ำยาอเนกประสงค์ จำนวน ๒ รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) น้ำยาล้างจาน จำนวน ๑ รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมรถไฟฟ้าส่องสว่าง หมายเลขทะเบียน บน ๔๑๘๓ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษชำระ 30 ลัง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง (ชุดผจญเพลิงนอกอาคาร) จำนวน ๓๖ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรีี่รถยนต์ กฉ 4917 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะซ่อมรถดูดส่ิ่งโสโครกฯ 83-9358 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อวัสดุอบรมโครงการโรคเอดส์ฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลาน(คีมจับงู) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 4 รายการ (สาธา) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
45/2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทตรายง 7 รายการ (กองคลัง) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83-8541 กองสาธารณสุขฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบแห้ง ขนาด ๑๐๐ แอมป์ สำหรับรถตู้ ทะเบียน นค ๖๗๒๔ สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อกมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อธงชาติขนาด ๖X๙ เมตร พร้อมเจาะตราไก่ จำนวน ๑๒ ผืน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการ MU7 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์ห้องน้ำ จำนวน 2 รายการ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๓๙๘๘ สมุทรปราการและบท ๖๓๒๒ สมุทรปราการ จำนวน ๘ เส้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 2051 สมุทรปราการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำ) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน จำนวน 2 เครื่่่อง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนเครื่อง UPS สำรองไฟฟ้าลิฟต์โดยสาร ขนาด ๗.๕ AmpH ๑๒v จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๖ รายการ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้านกิ่งแก้ววิลล่า ซอย 3 หมู่ที่ 7 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (กองสาธารณสุขฯ) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ทุกกอง) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวทีและสถานที่พร้อมตกแต่งตามโครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 21 รายการ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถานที่และเวทีพร้อมรื้อถอน โครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านกิ่งแก้ววิลล่า ซอย 2 หมู่ที่ 7 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยราชา 1 หมู่ที่ 9 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 250 อัน วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านฯ) จำนวน 2,000ใบ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 13 รายการ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๗๙ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๘๑ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรมตามซุ้มโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อซองแก้วแบบมีฝากาว จำนวน ๔,๐๐๐ ใบ (สำนักปลัด) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑-๔ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศพด.) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผนฃยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล) จำนวน ๑ ตัว วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๓๗๙ สมุทรปราการ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตัวรับสัญญาณไวเลส USB จำนวน 3 อัน วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 21 รายการ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน ๑๓ รายการ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา (ศพด.) จำนวน ๑๐ รายการ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๐๕๒ สมุทรปราการ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถ หมายเลขทะเบียน ๘๔ -๐๒๐๔ สมุทรปราการ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเช็คระบบรถยนต์ทะเบียน บต ๓๘ สมุทรปราการ จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๙ รายการ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศร่าง tor โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) 21 รายการ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๗๔๗๐D จำนวน ๓ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโรเนียวเอกสาร ยี่ห้อ RICOH Priport DD ๔๔๕๐ จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจัดซิ้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่่องพิมพ์ดีด จำนวน 12 กล่อง) กองคลัง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. (น้ำยาล้างจาน) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.) (น้ำยาอเนกประสงค์) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ (สาธา) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(ซุ้มบริเวณทางเข้าสนามบิน) จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(ซุ้มบริเวณทางเข้าสนามบิน) จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย. 2561) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง บันไดไม้ไผ่ 2 อัน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษเอ 4 รวม 5กอง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านอัลคาไลน์) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ก๊อกน้ำ) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ กองช่าง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตซ์ สาย 5 เมตร สีขาว จำนวน 6 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสายเอี๊ยมกางเกงดับเพลิง จำนวน ๗ เส้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๘๑ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างเหมาบรรจุผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๐ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 2 รายการ คลัง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 83-9358 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ้างสำรวจความพึงพอใจจำนวน ๕ ด้าน ของผู้รับบริการในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหมึกเครื่่องพิมพ์ดีด จำนวน 12 กล่อง (กองคลัง) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ โรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะทั้ง ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตียงนอนเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๓.๕ ฟุต จำนวน ๘ หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ 15 รายการ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 8 รายการ (กองคลัง) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ตั้งวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รวม 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ไป - กล้บ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่่นั่่ง จำนวน ๒ คัน (๒ วัน) ตามโครงการร่วมฟื้นฟูสภาพน้ำคลองลัดวัดกิ่งแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ (กองสาธารณสุข) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ไป - กล้บ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่่นั่่ง จำนวน ๒ คัน (๒ วัน) ตามโครงการร่วมฟื้นฟูสภาพน้ำคลองลัดวัดกิ่งแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ (กองสาธารณสุข) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือสำหรับร่วมกิจกรรมแห่เรือและตักบาตรพระทางเรือ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำข้าวต้มมัด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ กองคลัง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงเด็กและเยาวชน จำนวน ๓ ชุด เพื่อใช้ตามกิจกรรมในโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันประกวดฯ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ตามกิจกรรมในโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช็คสภาพรถยน์พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่่อง รถยนต์ TOYOTA กฉ 4917 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายหยาบ จำนวน ๕ ลูกบาศก์เมตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระสอบปุ๋ย 10,000 ใบ (กองสาธารณสุขฯ) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบบรรจุทรายเป็นแบบพลาสติกสาน ขนาด ๑๘X๓๐ นิ้ว จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๗ แรงม้า จำนวน ๔ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคบำบัดกลิ่นสำหรับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ จำนวน 3 รายการ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเรือส่งเข้าประกวดในงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 10 รายการ กองคลัง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะ ระยะเวลาสัญญาจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่่องถ่ายเอกสาร กองคลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561ถึง กันยายน 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองศึกษา) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศพด.) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่่องถ่ายเอกสาร กองสาธารณสุขฯ ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร จำนวน ๒๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบอปพร.สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ตัว วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่องหนังสือกฏหมายกับวงจรชีวิต จำนวน ๒๐ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่องหนังสือกฏหมายกับวงจรชีวิต จำนวน ๒๐ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลข ๑๓ และหมายเลข ๖๗ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์กระเช้าหอน้ำ หมายเลขทะเบียน บท ๒๗๔๐ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิก พลังงานแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเต๊นท์ จำนวน 2 หลัง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๘ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องบันทึกเสียงและโทรทัศน์) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๖๐ รายการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ www.rachathewa.go.th จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศรีวิลัย ม.๑๓ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๗ หมู่ที่ ๘ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำขาตั้งวางท่อสูบน้ำ พร้อมแคมป์รัด จำนวน ๑๑ อัน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมตู้เหล็กและกระจก ติดตั้งตามจุดต่างๆภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน ๕๐๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค)ฯ จำนวน ๑๐ แกลอน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำตู้น้ำเย็น (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๑๐รายการ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑๐ ตู้ (กองคลัง) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บท ๓๙๘๘ สมุทรปราการ และหมายเลขทะเบียน บท ๖๒๓๓ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ซอย ๒แยก ๑ หมู่ที่ ๘ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งเรือประกวดในงานประเพณีรับบัว ปี 2560 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไมค์วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ i-com จำนวน ๔ อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บท ๓๙๘๘ สมุทรปราการ และหมายเลขทะเบียน บท ๖๒๓๓ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ๙ V(แพ็ค ๑ ก้อน) จำนวน ๓๖ แพ็ค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยต์กระเช้าหอน้ำ หมายเลขทะเบียน บท ๒๗๔๐ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก ๒๐๐๐ ใบ) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองลาดกระบัง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๓หมู่ที่ ๘ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้เดินทางไป-กลับ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ - จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นระยะเวลา ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๓๗๙ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด ๙ V จำนวน ๓๖ แพ็ค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๙ หมู่ที่ ๘ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิ่งแก้ว ๖๔ (ซอยแยก ๑-ซอยแยก ๔) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๖๐ รายการ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ www.rachathewa.go.th จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศรีวิลัย ม.๑๓ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำขาตั้งวางท่อสูบน้ำ พร้อมแคมป์รัด จำนวน ๑๑ อัน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๓๗๙ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร๒ ซอยแยก ๙หมู่ที่ ๘ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ ซอยแยก ๑ หมู่ที่ ๘ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ ซอยแยก ๑ หมู่ที่ ๘ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (เก้าอี้และโต๊ะทำงานเหล็ก) จำนวน ๒ รายการ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิ่งแก้ว๖๔ (ซอยแยก ๑-ซอยแยก ๔) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๗ หมู่ที่ ๘ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑๐ หมู่ที่ ๘ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื่้อกระดาษถ่ายเอกสาร A ๔ ขนาด ๘๐ เกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๘ หมู่ที่ ๘ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเครื่่องดับเพลิง จำนวน ๓ เส้น วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ท่อสูบน้ำ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่่่น วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๗๔๓๘ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๘ รายการ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการประชาชน อบต.ราชาเทวะ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๗๗ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๕ ม.๘ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.) (น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาล้างจาน) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๖ หมู่ที่ ๘ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ จำนวน ๓๐ รายการ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน (กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๓) วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๕ หมู่ที่ ๘ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อซองแก้วใส่จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาทเวะ จำนวน ๑,๙๒๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน ๑ รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเมาส์ออฟติคัล จำนวน ๓ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพิมพ์จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะประจำเดือนสิงหาคม -เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ พร้อมผูกผ้าประดับ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๒ ม.๘ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๓ รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน (กิจกรรมที่ ๑ เย็บกระเป๋าทำมือ) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโฟมบอร์ดพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมประดับผ้าสีเหลือง (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ทาสีพร้อมผู้ผ้าสีเหลือง สีขาวบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑๒ ซุ้ม(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร ในหลวงรัชการที่ ๑๐ จำนวน ๑๒ ซุ้ม วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๗ หมู่ที่ ๘ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑๐ หมู่ที่ ๘ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะวีโก้ บต 7442 จำนวน 1 คัน วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อต้นไม้พร้อมไม้ค้ำยันและดินปลูกฯ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวเล้อม พื้นที่สาธารณะ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ (กองช่าง) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฆ่าเชื้อ (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้ไหว้ครู พร้อมธูปเทียนสำหรับเด็กเล็ก โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว (กิจกรรมที่ ๑ พิธีไหว้ครู) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง ๔ รายการ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (วัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบนำ้) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่่ม อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่่ม อาหารว่างและเครื่องดื่้มสำหรับผู้เข้าร่วมอบบรมโครงการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษชำระ ๓๐ ลัง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศึกษา) จำนวน ๑๑ รายการ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟฉายดับเพลิง ชนิดป้องกันประกายไฟ มาตรฐาน NFPA จำนวน ๑๕ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซอย ๖ ม.๘ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ๑ ชั้น จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒๐ รายการ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๑ แยก ๑ หมู่ที่ ๘ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว จำนวน ๕๑ รายการ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหาร น้ำดื่ม พร้อมผลไม้ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๕) หมู่ที่ ๘ (รูปแบบตามที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๗) หมู่ที่ ๘ (รูปแบบตามที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น) จำนวน ๔ รายการ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซ้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดผจญเพลิงนอกอาคาร ผ้าคอตตอน พร้อมปักชื่อหน่วยงาน ชื่อ และ หมายเลขประจำตัวพนักงาน จำนวน ๓๒ ชุด วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถนั่งตัดหญ้า ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๔๒ ๕๗ ๐๐๔๓ จำนวน ๑ คัน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการทำพิธีเปิด ๗ ปิด เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์และเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และ กากน้ำตาล โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน ๘๓-๔๐๖๔ จำนวน ๑ คัน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการชุมชนรู้ทันป้องกันอัคคีภัยสำหรับประชาชน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๔, ๘ และหมู่ที่ ๑๐) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จุลินทรีย์ EM ขนาด ๑๐ ลิตร สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพารบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนเผาหญ้า เผาขยะ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๓ ป้าย วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๒๐๕๑ จำนวน ๑ คัน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน ๖ ตัว วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ ชุด วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล) จำนวน ๒ เครื่อง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือคนพิการตามโครงการใส่ใจดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๕๔๒ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กระบะ ๔ ประตู ทะเบียน กฉ ๑๐๕๒ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์กระเช้าหอน้ำ ทะเบียน ๒๗๔๐ จำนวน ๑ คัน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์ผ้าใบ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์และเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ ๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๒๐๐ รีม และกระดาษเอ ๔ ๗๐ แกรม จำนวน ๓๐ รีม วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (หลอด LED) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (ถ่านอัลคาไลน์) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสแตนเลส ติดลงแผ่นอคิลิค ขนาด ๕๐X๙๐ ซม.พร้อมตัวหมุด ๔ ตัว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งบนถนนในเขต อบต.ราชาเทวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บต ๗๔๔๑ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ถุง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารและน้ำดื่มพร้อมผลไม้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กองการศึกษาฯ) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดฯ,กองการศึกษา) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ (สำนักปลัดฯ) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปุระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว (ฝ้าเพดานห้อง) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กวัดกิ่งแก้ว ) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานบ้านงานครัว 1 รายการ(ไม้กวาดทางมะพร้าว 250อัน) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 1 รายการ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒๒ รายการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมรถขยะ ๘๓-๘๕๔๒ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๗ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีื พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
าทส้าสว้นยเิานย วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศชนะเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 1 กล้อง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.ราชา 7 หมู่ 9 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง 17 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำเวที โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประชุมจัดทำแผน 29 ป้าย วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างนักกีฬา วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร 2 หมู่ 8 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคา ซื้อเติมผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 4 ถังแลละเติมน้ำยาC02 ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 30 ถัง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง 8 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้น 4 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร 2 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 5 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง 8 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง 12 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระบะ บต 7442 1 คัน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุทำน้ำหมัก คลองลัดวัดกิ่งแก้ว วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ EM วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง 8 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ม.8 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่เปิด-ปิดกีฬา 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาเหมาจัดทำพิธีเปิด-ปิดกีฬา ปี2561 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสกีบก 8 คู่ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการกีฬาสี วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ไทยสมุทร 2 หมู่ 8 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกีฬา วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 200 รีม วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการ 5 ประตู กจ 5130 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 กล้อง สป. วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองบัวเกราะ หมู่ 8 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปรระกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดผจญเพลิง 32 ชุด วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) 4 รายการ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะการเสนอราคาจัดซื้อตัวรับสัญญาณไวเลส 1 อัน วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร 2 หมู่ 8 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 6 ชุด วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระบะ ทะเบียน กฉ 1052 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงกีฬาสี 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมโครงการโรคเอดส์ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะซื้อเวชภัณฑ์กีฬาสี 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และชุดกีฬาโครงการกีฬาสี 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศชนะการเสนอราคาประกวดงานจ้างก่อสร้างถนน คสล ราชา 5 ม.9 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อสกรีนโลโก้ อบต งานกีฬา 2561 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้เดินทางไป-กลับ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ - จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นระยะเวลา ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด