พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลหินกองแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหินกอง 6  
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหินกอง 6 ด้าน 6  
3 นโยบายการจัดสรรงบของรัฐบาล ปี61 6  
4 นโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล 6  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 
2 เทศบัญญัติ งบประมาณปี 61 7  
3 เทศบัญญัติงบประมาณปี 62 7  
4 ประกาศเจตจำนงค์ในแผนการป้องกันการทุจริต 7  
5 ประกาศผลแผนป้องกันการทุจริต 7  
6 แผนดำเนินงานปี 61 7  
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี61-64 เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 7  
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 
9เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 
10แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหินกอง พ.ศ.2561-2565 7  
11ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกองประจำปีงบประมาณ 2562 7  
12เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลหินกอง 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
3แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผน ที่549/2561 
4 คำรับรอง ของ ผอ กองวิชาการ 8  
5 คำรับรอง ของ ผอ สาธารณสุข 8  
6 คำรับรองของ กองการศึกษา 8  
7 คำรับรองของ กองช่าง 8  
8 คำรับรองของ กองสวัสดิการ 8  
9 คำรับรองของ ปลัด 8  
10 คำรับรองของ ผอ กองคลัง 8  
11 คำรับรองของ หัวหน้าสำนักปลัด 8  
12 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8  
13 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 8  
14 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 8  
15 รายงานผล การปฏิบัติงานตามข้อตกลง 8  
16คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข่าวสารปี61 
17คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี 2561 
18 คู่มือการใช้เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหินกอง 8  
19คู่มือบริการประชาชน ขั้นตอน/กระบวนงาน 8  
20 แผ่นพับติดต่อราชการเทศบาลตำบลหินกอง 
21 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ.2540 
22คำส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข่าวสารปี63 8  
23คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี63 8  
24คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลหินกอง (ปรับปรุง มีนาคม2563) 8  
25คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหินกอง 
26คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 63 
27แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พศ.2560 
28คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2563 
29คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหินกอง 
30แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเิมนผลแผนพัฒนาเทศบาล 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 9  

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 10  

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประมวลมติคณะรัฐมนตรี 11  
2 หลักเกณฑ์ราคากลางปี 2555 11  
3ด่วนที่สุด ที่ นร 0515/ว 512/2560 ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2563 
5แจ้งมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2563/64 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบปีงบประมาณ 2562 
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2563 
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2563 
4สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แจ้งประชาสัมพันธ์มาตการการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 
2รายชื่อสมุนไพร บนเขาพนมยงค์ 12  
3ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหินกอง ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2563 โดยการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงแบบปูพรหม 
4กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำราญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี2560 
2 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวบ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลหินกอง 
5นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 
6 (6 ) รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 61 12  
7กฎกระทรวง กำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 
8กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริม หรือสนับสนุนและกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 
9กฎกระทรวงกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 
10กฎกระทรวงกำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี พ.ศ. 2560 
11ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
14(1) กองวิชาการฯ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 12  
15(1) กองสวัสดิการ การขอคำปรึกษาด้านอาชีพ 12  
16(1) กองสวัสดิการ การขอรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์ 12  
17(1) กองสวัสดิการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการศพตามประเพณี 12  
18(1) กองสาธารณสุข การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ 12  
19(1) คลัง ขั้นตอน การชำระภาษีโรงเรือน 12  
20(1) คลัง การจดทะเบียนพาณิชย์ 12  
21(1) คลัง ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 12  
22(1) คลัง ขั้นตอนการให้บริการ การขออนุญาตใช้เสียง 12  
23(1) คลัง ขั้นตอนการให้บริการ ภาษีป้าย 12  
24(1) โครงสร้างหน่วยงาน 12  
25(1) งานทะเบียนราษฎร ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 12  
26(1) เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2561 12  
27(1) เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2562 12  
28(1) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 12  
29 (1) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคล เป็นพนักงานจ้าง 12  
30(1) แผนดำเนินงานปี 2561 12  
31 (1) อำนาจหน้าที่ พรบ.เทศบาล 
32 (1)กฎหมายอื่น พรบ.กระจายอำนาจ ให้อปท 12  
33(2) คู่มือการปฏิบัติงาน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 12  
34(2) คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ทต.หินกอง 12  
35 (2) รายงานผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 12  
36(2)วิสัยทัศน์ 12  
37 (3) กำหนดมาตรฐานจคุณธรรมจริยธรรม 12  
38 (3) ข้อมูลสถิติเชิงให้บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี2561 12  
39(3) รายรับรายจ่ายประจำ ปี61 12  
40 (4) ระเบียบ งานสารบรรณ 
41 (4) ระเบียบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
42 (4) ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ อปท. 12  
43 (4) ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
44 (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 12  
45 (5) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร 
46 (5) ขั้นตอนการให้บริการ กรณีมีเรื่องร้องเรียน 12  
47 (5) คู่มือ ปฏิบัติงาน อปท. กรมส่งเสริมฯ 
48 (5) คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท. 12  
49ประกาศเชิญชวน 12  
50ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง 12  
51 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12  
52แผนจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.62 12  
53 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2562 12  
54(1) แผนดำเนินงานประจำปี 2562 12  
55(1) แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี61-64 12  
56 (3) แผนดำเนินงาน ประจำปี2562 12  
57(3) แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี61-64 12  
58(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน (ต.ค60-มี.ค.61) 12  
59(6) รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏบัติงานประจำปี 
60 (1) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี 2561 
61(3)รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี (เม.ย.-ก.ย.61) 12  
62(6) รายงานผลการประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนประจำปี (เม.ย.-ก.ย61) 12  
63 รายงานผลข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.หินกอง 12  
64 (3) ข้อมูลสถิติบริการประชาชน งานทะเบียนราษฎร 
65 (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน (ต.ค-ธ.ค.60) 
66 (4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัติงานประจำปีของบุคลากร 
67 (6) รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
68 (4) รายงานประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชน ( ก.ค.-ก.ย.61) 
69 (4) รายงานประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชน (ม.ค.-มี.ค.61) 
70 (4) รายงานประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชน (เม.ย.มิ.ย61) 
71แผนจัดซื้อจัดจ้าง กล้องวงจรปิด 17/4/62 12  
72แผนจัดซ์้อ กล้อง CCTV จำนวน 16 จุด 12  
73ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกล้องCCTV 16 ชุด 7 พ.ค.62 12  
74รายงานความพึงพอใจ ของประชาชน ม.ค.-มี.ค. 62 12  
75มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
76ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  
77ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  
78รายงานสถิติศูนย์ข่าวสาร กายภาพ ปี2561 
79รายงานสถิติศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ปี2561 
80เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองช่าง) 12  
81ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 9 สิงหาคม 2562) 
8221 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์ดับเพลิง 12  
83ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองช่าง (22 สิงหาคม 2562) 12  
84 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
85 ประกาศรับสมัครแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
86 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบปีงบประมาณ 2562 
87มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 
88แนวทางการสรรหาคัดเลือก 
89มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์เงื่อนไข คัดเลือก บรรจุโอนย้าย รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้น ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562 
90มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง หนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2 พ.ศ.2562) 
91มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับที่ 3พ.ศ.2561 
92 ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
93รายงานความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชน ก.ค.-ก.ย.62 12  
94รายงานความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชน เม.ย.-มิ.ย.62 12  
957 พ.ย.62 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 12  
96 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
97แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 เกิน 500,000 12  
98e-bidding จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลหินกอง 
99ประมาณราคาโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลหินกอง 
100รายงานสถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กายภาพ) ปี2562 12  
101 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือนมกราคม 2563 
102ผลการติดตามประเมินผลแผน งบประมาณปี62 12  
103รายงานความพึงพอใจให้การให้บริการประชาชน ปี63 ไตรมาส1 12  
104คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลหินกอง 12  
105ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 12  
106เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2563 12  
107ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 12  
108แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ63 
109ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลข 84-2761 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
110แผนดำเนินงานปี2563 
111แผนดำเนินงานปี63 
112ข้อ 1 (1) กฎระเบียบ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
113ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า) 
114รายงานสถิติผู้เข้าใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาส 1 /2563 
115แบบสรุปราคาก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยเทศบาล 5 แยก1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
116 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2563 
117 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
118รายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี63 ไตรมาส 2 
119หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ปี2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) 
120ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563( ครั้งที่ 1) 
121รายงานสถิติและความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาส2(ม.ค.-มี.ค63) 
122ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคา ติดตั้งเสาไฟ พร้อมโคมไฟ แบบLED 
123 ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
124ประกวดราคาก่อสร้าง โครงการติดตัั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมไฟ LED แบบโวล่าเซลล์ 
125รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ต.ค.62-มี.ค.63) 
126เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 ลว 20พ.ค.63 
127 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
128รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี2563 เทศบาลตำบลหินกอง รอบ 6เดือน 
129รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลการทุจริต 
130 รายงานสถิติและความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาส3 
131รายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี63 ไตรมาส3 
132 รับโอนพนักงานเทศบาล 
133เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 
134ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถดูดโคลนเลน ทะเบียน 83-9579 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
135รายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี63 ไตรมาส4 
136รายงานสถิติและความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาส4 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1MOU โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหนองแค จังหวัดสระบุรี ระหว่างจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่อำเภอหนองแค 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ ซอยบ้านบุ 12  
2ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมวางท่อ ถนนพหลโยธินสายเก่าต่อเนื่องช่วงที่ 2 12  
3ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อ ถนนพหลโยธินสายเก่า ต่อเนื่องช่วงที่ 2 12  
4ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ ซอยบ้านบุ 12  
5 สัญญาจ้าง ก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อ พหลโยธินสายเก่า ช่วงที่ 2 12  
6ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลหินกอง (e-bidding) 15 มกราคม 2563 
7ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านบุ) (e-bidding) วันที่ 28 มกราคม 2563 
8ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 28 มกราคม 2563 
9ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง บ้านบุ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ยังไม่มีข้อมูล 12