พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำขอการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 5  
2 คำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 5  
3 คำขอขึ้นทะเบียนตรา สป7 5  
4 คำขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า สป1 5  
5 คำขอคำขอรับโอนทะเบียนสวนป่า (สป.6) 5  
6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้กรณีค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 5  
7 คำขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้กรณีโรงค้าไม้แปรรูป โรงงาน 5  
8 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล 5  
9 คำขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า สป14 5  
10 คำขอประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป 5  
11 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล 5  
12 คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล 5  
13 คำขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลซ.16) 5  
14 คำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.6) 5  
15 คำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.4) 5  
16 คำขอรับใบอนุญาตให้เลื่อยมีโซ่ยนต์ (ลซ.1) 5  
17 คำขอรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญในการอนุญาตกรณีค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 5  
18 คำขอรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญในการอนุญาตกรณีโรงค้าไม้แปรรูป โรงงาน 5  
19 คำขอเลิกใช้น้ำบาดาล 5  
20 คำขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ 5  
21 คำขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปไม้ 5  
22 คำขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 5  
23 คำขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.11) 5  
24 คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ลซ.10) 5  
25 คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจัก 5  
26 คำขออนุญาตเพื่อเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทาง และการนำ หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง เข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 27) 5  
27 คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล 5  
28 คำประกอบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล 5  
29 แบบแจ้งการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า สป12 5  
30 แบบแจ้งการยกเลิกตรา ตราบุบสลายในสาระสำคัญ สูญหาย หรือไม่ประสงค์จะทำสวนป่าต่อไป สป11 5  
31 แบบฟอร์มหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า สป15 5  
32 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2561 5  
33 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี 2557 5  
34 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี 2558 5  
35 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี 2559 5  
36 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี 2560 5  
37 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว พฤษภาคม 2561 5  
38 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2561 5  
39 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว มิถุนายน 2561 5  
40 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว มีนาคม 2561 5  
41 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เมษายน2561 5  
42 ดัชนีรวมใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  5  
43 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2562 5  
44สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2562 5  
45 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2562 5  
46 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2563 5  
47สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2563 5  
48สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว กันยายน 2563 5  
49 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2563 5  
50สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
51 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
52 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
53 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
54 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
55 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
56 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
57 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
58 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
59 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
60 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
61 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
62 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
63 สถิติการออกใบอนุญาตและหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
64 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
65 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
66 สถิติการออกใบอนุญาตและหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
67 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
68 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
69 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
70 สถิติการออกใบอนุญาต และหน้งสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
71 สถิติการออกใบอนุญาต และหน้งสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
72 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 5  
73 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 5  
74 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 5  
75 สถิติการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 5  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6  
2นโยบายจังหวัดสระแก้ว 6  
3นโยบายรัฐบาล 6  
4ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 6  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1งบทดลอง 7  
2 ตารางแสดงการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7  
3 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 7  
4แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 7  

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือ 8  

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 9  

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 10  

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อสั่งการ 11  
2มติคณะรัฐมนตรี 11  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เดือนตุลาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก 12  
2เดือนธันวาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก 12  
3เดือนพฤศจิกายน 2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก 12  
4เดือนมกราคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก 12  
5ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา และสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 12  
6ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา และสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 12  
7ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา และสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2559 12  
8ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา และสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2560 12  
9ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2561 12  
10เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก 12  
11เดือนพฤษภาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก 12  
12เดือนมิถุนายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก 12  
13เดือนมีนาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก 12  
14เดือนเมษายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก 12  
15เดือนกรกฎาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2561 12  
2 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2561 12  
3 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2561 12  
4 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2562 12  
5 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2557 12  
6 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2558 12  
7 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2559 12  
8 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2560 12  
9 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2561 12  
10 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 12  
11 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562 12  
12 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562 12  
13 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2562 12  
14 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2562 12  
15 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562 12  
16 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562 12  
17 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2562 12  
18 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2562 12  
19 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562 12  
20 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2562 12  
21 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563  12  
22 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 12  
23 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2563 12  
24 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563 12  
25 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563 12  
26 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563 12  
27 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2563 12  
28 สรุปผลการจัดซื้อ(แบบสขร.) ประจำเดือนกันยายน2563 12  
29 สรุปผลการจัดซื้อ(แบบสขร.) ประจำเดือนตุลาคม2563 12  
30 สรุปผลการจัดซื้อ(แบบสขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 12  
31 สรุปผลการจัดซื้อ(แบบสขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2563 12  
32 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2564 12  
33 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2564 12  
34 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 12  
35 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2564 12  
36 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2564 12  
37 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2564 12  
38 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2564 12  
39 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบสขร.1) เดือนกรกฎาคม 2564 12  
40 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2564 12  
41 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2564 12  
42 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2564 12  
43 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน2564 12  
44สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2565 12  
45 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2564 12  
46 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2565 12  
47 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 12  
48 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2565 12  
49 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2565 12  
50 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2565 12  
51 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2565 12  
52 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2565 12  
53 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2565 12  
54 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2565 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2556 12  
2 สรุปเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2557 12  
3 สรุปเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 12  
4 สรุปเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 12  
5 สรุปเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 12  
6สิ่งแวดล้อม (EIA) 12  
7สุขภาพ (EHIA) 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1(1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ สนง.ทสจ.สก. 12  
2(1) แผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 12  
3(1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรเอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง – ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 12  
4(1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 12  
5(2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 12  
6(2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร – ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 12  
7(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 12  
8(2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 12  
9(3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี 12  
10(3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินในแต่ละรอบปีงบประมาณ 12  
11(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 12  
12(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจำแนกตามแผนงานหรือโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 12  
13(4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอน การปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในกาดำเนินงาน 12  
14(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามมติ ครม. - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 12  
15(4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ไม่มีภารกิจเกี่ยวข 12  
16(4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 12  
17(5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 12  
18(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่าย ของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 12  
19(5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 12  
20(6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการเนินการตามหลักการให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ 12  
21(6) รายงานประจำปี สนง.ทสจ.สระแก้ว 12  
22 (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 12  
23(2) แผนการจัดหาพัสดุ 12  
24(3) รายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารเชิญชวนทั่วไปและเอกสารคัดเลือก และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ 12  
25 (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 12  
26(2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนรวมทั้งระเบียนและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 12  
27(3) ข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 12  
28(4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 12  
29(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน 12  
30(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละรอบเดือน 12  
31 (5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 12  
32(6) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุขอหน่วยงาน -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 12  
33(6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานผลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง 12  
34(7) รายงานประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 12  
35(7) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยข้อง - 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 12