พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้เดินทางไป-กลับ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ - จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นระยะเวลา ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน 
2 ประกาศชนะการเสนอราคาประกวดงานจ้างก่อสร้างถนน คสล ราชา 5 ม.9 
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อสกรีนโลโก้ อบต งานกีฬา 2561 
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 
5 ปรระกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดผจญเพลิง 32 ชุด 
6 ประกาศชนะการเสนอราคาจัดซื้อตัวรับสัญญาณไวเลส 1 อัน 
7 ประกาศชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และชุดกีฬาโครงการกีฬาสี 2561 
8 ประกาศชนะซื้อเวชภัณฑ์กีฬาสี 2561 
9 ประกาศชนะสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 6 ชุด 
10 ประกาศชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร 
11 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ไทยสมุทร 2 หมู่ 8 
12 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร 2 หมู่ 8 
13 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองบัวเกราะ หมู่ 8 
14 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการ 5 ประตู กจ 5130 
15 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจ 
16 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสกีบก 8 คู่ 
17 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
18 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกีฬา 
19 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงกีฬาสี 2561 
20 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระบะ ทะเบียน กฉ 1052 
21 ประกาศชนะเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 กล้อง สป. 
22 ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ 
23 ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการกีฬาสี 
24 ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) 4 รายการ 
25 ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ 
26 ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ 
27 ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 200 รีม 
28 ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมโครงการโรคเอดส์ 
29 ประกาศชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร 2 
30 ประกาศชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ 
31 ประกาศชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง 8 รายการ 
32 ประกาศชนะเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 1 กล้อง 
33 ประกาศชนะเสนอราคา ซื้อเติมผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 4 ถังแลละเติมน้ำยาC02 ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 30 ถัง 
34 ประกาศชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้น 4 รายการ 
35 ประกาศชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 
36 ประกาศชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ม.8 
37 ประกาศชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 
38 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.ราชา 7 หมู่ 9 
39 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง 8 รายการ 
40 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประชุมจัดทำแผน 29 ป้าย 
41 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างนักกีฬา 
42 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
43 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่เปิด-ปิดกีฬา 2561 
44 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง 12 รายการ 
45 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง 17 รายการ 
46 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง 8 รายการ 
47 ประกาศชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำเวที โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
48 ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุทำน้ำหมัก คลองลัดวัดกิ่งแก้ว 
49 ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) 
50 ประกาศชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ EM 
51 ประกาศชนะเสนอราคาเหมาจัดทำพิธีเปิด-ปิดกีฬา ปี2561 
52 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร 2 หมู่ 8 
53 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 
54 ประกาศเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระบะ บต 7442 1 คัน 
55าทส้าสว้นยเิานย 
56 ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง 
57 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมรถขยะ ๘๓-๘๕๔๒ 
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒๒ รายการ 
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๗ 
60 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ 
61ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีื พ.ศ.๒๕๖๑ 
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กวัดกิ่งแก้ว ) 
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) 
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) 
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ 
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ (สำนักปลัดฯ) 
67 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานบ้านงานครัว 1 รายการ(ไม้กวาดทางมะพร้าว 250อัน) 
68 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 1 รายการ 
69 ปุระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว (ฝ้าเพดานห้อง) 
70 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดฯ,กองการศึกษา) 
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ถุง 
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งบนถนนในเขต อบต.ราชาเทวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสแตนเลส ติดลงแผ่นอคิลิค ขนาด ๕๐X๙๐ ซม.พร้อมตัวหมุด ๔ ตัว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารและน้ำดื่มพร้อมผลไม้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R 
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์ผ้าใบ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์และเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บต ๗๔๔๑ 
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กระบะ ๔ ประตู ทะเบียน กฉ ๑๐๕๒ 
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์กระเช้าหอน้ำ ทะเบียน ๒๗๔๐ จำนวน ๑ คัน 
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) 
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (หลอด LED) 
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (ถ่านอัลคาไลน์) 
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ ๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๒๐๐ รีม และกระดาษเอ ๔ ๗๐ แกรม จำนวน ๓๐ รีม 
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กองการศึกษาฯ) 
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการทำพิธีเปิด ๗ ปิด เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์และเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซ้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๑ แยก ๑ หมู่ที่ ๘ 
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหาร น้ำดื่ม พร้อมผลไม้ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือคนพิการตามโครงการใส่ใจดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนเผาหญ้า เผาขยะ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๓ ป้าย 
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R 
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการชุมชนรู้ทันป้องกันอัคคีภัยสำหรับประชาชน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๔, ๘ และหมู่ที่ ๑๐) 
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถนั่งตัดหญ้า ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๔๒ ๕๗ ๐๐๔๓ จำนวน ๑ คัน 
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๕๔๒ 
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน ๘๓-๔๐๖๔ จำนวน ๑ คัน 
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๒๐๕๑ จำนวน ๑ คัน 
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล) จำนวน ๒ เครื่อง 
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน ๖ ตัว 
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ ชุด 
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และ กากน้ำตาล โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R 
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว จำนวน ๕๑ รายการ 
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดผจญเพลิงนอกอาคาร ผ้าคอตตอน พร้อมปักชื่อหน่วยงาน ชื่อ และ หมายเลขประจำตัวพนักงาน จำนวน ๓๒ ชุด 
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น) จำนวน ๔ รายการ 
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ 
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จุลินทรีย์ EM ขนาด ๑๐ ลิตร สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพารบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R 
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๕) หมู่ที่ ๘ (รูปแบบตามที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด) 
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๗) หมู่ที่ ๘ (รูปแบบตามที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด) 
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒๐ รายการ 
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ๑ ชั้น จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซอย ๖ ม.๘ 
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟฉายดับเพลิง ชนิดป้องกันประกายไฟ มาตรฐาน NFPA จำนวน ๑๕ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศึกษา) จำนวน ๑๑ รายการ 
124 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษชำระ ๓๐ ลัง 
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่่ม อาหารว่างและเครื่องดื่้มสำหรับผู้เข้าร่วมอบบรมโครงการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด 
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่่ม อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R 
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบนำ้) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
129 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (วัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
131 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง ๔ รายการ 
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) 
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้ไหว้ครู พร้อมธูปเทียนสำหรับเด็กเล็ก โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว (กิจกรรมที่ ๑ พิธีไหว้ครู) 
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฆ่าเชื้อ (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) 
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑๐ หมู่ที่ ๘ 
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๗ หมู่ที่ ๘ 
138 ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อต้นไม้พร้อมไม้ค้ำยันและดินปลูกฯ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวเล้อม พื้นที่สาธารณะ 
139 ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะวีโก้ บต 7442 จำนวน 1 คัน 
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ (กองช่าง) 
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน (กิจกรรมที่ ๑ เย็บกระเป๋าทำมือ) 
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโฟมบอร์ดพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมประดับผ้าสีเหลือง (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร ในหลวงรัชการที่ ๑๐ จำนวน ๑๒ ซุ้ม 
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ทาสีพร้อมผู้ผ้าสีเหลือง สีขาวบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑๒ ซุ้ม(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
145 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 
146 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเมาส์ออฟติคัล จำนวน ๓ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๒ ม.๘ 
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน ๑ รายการ 
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๓ รายการ 
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ พร้อมผูกผ้าประดับ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพิมพ์จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะประจำเดือนสิงหาคม -เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
153ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน (กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๓) 
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๕ หมู่ที่ ๘ 
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อซองแก้วใส่จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาทเวะ จำนวน ๑,๙๒๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) 
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๖ หมู่ที่ ๘ 
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ 
160 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ จำนวน ๓๐ รายการ 
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๕ ม.๘ 
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.) (น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาล้างจาน) 
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ 
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
165 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ท่อสูบน้ำ 
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ 
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๘ หมู่ที่ ๘ 
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๘ รายการ 
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๗๗ 
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๗๔๓๘ 
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการประชาชน อบต.ราชาเทวะ 
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื่้อกระดาษถ่ายเอกสาร A ๔ ขนาด ๘๐ เกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
173 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเครื่่องดับเพลิง จำนวน ๓ เส้น 
174 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่่่น 
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑๐ หมู่ที่ ๘ 
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิ่งแก้ว๖๔ (ซอยแยก ๑-ซอยแยก ๔) 
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๗ หมู่ที่ ๘ 
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (เก้าอี้และโต๊ะทำงานเหล็ก) จำนวน ๒ รายการ 
180 ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
181 ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร๒ ซอยแยก ๙หมู่ที่ ๘ 
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ ซอยแยก ๑ หมู่ที่ ๘ 
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ ซอยแยก ๑ หมู่ที่ ๘ 
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๓๗๙ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๙ หมู่ที่ ๘ 
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิ่งแก้ว ๖๔ (ซอยแยก ๑-ซอยแยก ๔) 
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศรีวิลัย ม.๑๓ 
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๓๗๙ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๖๐ รายการ 
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำขาตั้งวางท่อสูบน้ำ พร้อมแคมป์รัด จำนวน ๑๑ อัน 
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด ๙ V จำนวน ๓๖ แพ็ค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ www.rachathewa.go.th จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้เดินทางไป-กลับ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ - จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นระยะเวลา ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน 
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๓หมู่ที่ ๘ 
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองลาดกระบัง 
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไมค์วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ i-com จำนวน ๔ อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บท ๓๙๘๘ สมุทรปราการ และหมายเลขทะเบียน บท ๖๒๓๓ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยต์กระเช้าหอน้ำ หมายเลขทะเบียน บท ๒๗๔๐ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ๙ V(แพ็ค ๑ ก้อน) จำนวน ๓๖ แพ็ค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งเรือประกวดในงานประเพณีรับบัว ปี 2560 
206 ยกเลิกประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก ๒๐๐๐ ใบ) 
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ซอย ๒แยก ๑ หมู่ที่ ๘ 
208ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บท ๓๙๘๘ สมุทรปราการ และหมายเลขทะเบียน บท ๖๒๓๓ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
209ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำตู้น้ำเย็น (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
211 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑๐ ตู้ (กองคลัง) 
212 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๑๐รายการ 
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมตู้เหล็กและกระจก ติดตั้งตามจุดต่างๆภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน ๕๐๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 
215 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค)ฯ จำนวน ๑๐ แกลอน 
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๘ 
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๗ หมู่ที่ ๘ 
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศรีวิลัย ม.๑๓ 
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องบันทึกเสียงและโทรทัศน์) 
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๖๐ รายการ 
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำขาตั้งวางท่อสูบน้ำ พร้อมแคมป์รัด จำนวน ๑๑ อัน 
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ www.rachathewa.go.th จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 
224 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเต๊นท์ จำนวน 2 หลัง 
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิก พลังงานแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์กระเช้าหอน้ำ หมายเลขทะเบียน บท ๒๗๔๐ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
228 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลข ๑๓ และหมายเลข ๖๗ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
231ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่องหนังสือกฏหมายกับวงจรชีวิต จำนวน ๒๐ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่องหนังสือกฏหมายกับวงจรชีวิต จำนวน ๒๐ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
233ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
234 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) 
235 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ตัว 
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร จำนวน ๒๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบอปพร.สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
239 ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่่องถ่ายเอกสาร กองคลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561ถึง กันยายน 2562 
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองศึกษา) 
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศพด.) 
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) 
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ 
244 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่่องถ่ายเอกสาร กองสาธารณสุขฯ ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 
245 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะ ระยะเวลาสัญญาจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 10 รายการ กองคลัง 
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเรือส่งเข้าประกวดในงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน 
251 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคบำบัดกลิ่นสำหรับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ จำนวน 3 รายการ 
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๗ แรงม้า จำนวน ๔ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบบรรจุทรายเป็นแบบพลาสติกสาน ขนาด ๑๘X๓๐ นิ้ว จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายหยาบ จำนวน ๕ ลูกบาศก์เมตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
255 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระสอบปุ๋ย 10,000 ใบ (กองสาธารณสุขฯ) 
256 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช็คสภาพรถยน์พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่่อง รถยนต์ TOYOTA กฉ 4917 
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันประกวดฯ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ตามกิจกรรมในโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงเด็กและเยาวชน จำนวน ๓ ชุด เพื่อใช้ตามกิจกรรมในโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำข้าวต้มมัด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือสำหรับร่วมกิจกรรมแห่เรือและตักบาตรพระทางเรือ 
262 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) 
263 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ กองคลัง 
264 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ไป - กล้บ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่่นั่่ง จำนวน ๒ คัน (๒ วัน) ตามโครงการร่วมฟื้นฟูสภาพน้ำคลองลัดวัดกิ่งแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ (กองสาธารณสุข) 
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ 15 รายการ 
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ตั้งวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รวม 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 
269 ประกาศผู้ชนะจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 
270 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 8 รายการ (กองคลัง) 
271 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ไป - กล้บ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่่นั่่ง จำนวน ๒ คัน (๒ วัน) ตามโครงการร่วมฟื้นฟูสภาพน้ำคลองลัดวัดกิ่งแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ (กองสาธารณสุข) 
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตียงนอนเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๓.๕ ฟุต จำนวน ๘ หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง 
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ โรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะทั้ง ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
276 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) 
277 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหมึกเครื่่องพิมพ์ดีด จำนวน 12 กล่อง (กองคลัง) 
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ้างสำรวจความพึงพอใจจำนวน ๕ ด้าน ของผู้รับบริการในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
279 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 2 รายการ คลัง 
280 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 83-9358 
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๘๑ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
284 ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างเหมาบรรจุผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๐ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
286ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสายเอี๊ยมกางเกงดับเพลิง จำนวน ๗ เส้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ก๊อกน้ำ) 
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านอัลคาไลน์) 
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า) 
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ กองช่าง 
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตซ์ สาย 5 เมตร สีขาว จำนวน 6 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
293 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษเอ 4 รวม 5กอง 
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย. 2561) 
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง บันไดไม้ไผ่ 2 อัน 
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(ซุ้มบริเวณทางเข้าสนามบิน) จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(ซุ้มบริเวณทางเข้าสนามบิน) จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
298 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ (สาธา) 
299 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) 
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) 
301 ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) 
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. (น้ำยาล้างจาน) 
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.) (น้ำยาอเนกประสงค์) 
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
305 ประกาศผุ้ชนะจัดซิ้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่่องพิมพ์ดีด จำนวน 12 กล่อง) กองคลัง 
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโรเนียวเอกสาร ยี่ห้อ RICOH Priport DD ๔๔๕๐ จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๗๔๗๐D จำนวน ๓ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๙ รายการ 
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเช็คระบบรถยนต์ทะเบียน บต ๓๘ สมุทรปราการ จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถ หมายเลขทะเบียน ๘๔ -๐๒๐๔ สมุทรปราการ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๐๕๒ สมุทรปราการ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
314 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
315ประกาศร่าง tor โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) 21 รายการ 
316 ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 21 รายการ 
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา (ศพด.) จำนวน ๑๐ รายการ 
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน ๑๓ รายการ 
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตัวรับสัญญาณไวเลส USB จำนวน 3 อัน 
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๓๗๙ สมุทรปราการ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผนฃยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล) จำนวน ๑ ตัว 
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศพด.) 
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑-๔ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อซองแก้วแบบมีฝากาว จำนวน ๔,๐๐๐ ใบ (สำนักปลัด) 
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) 
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรมตามซุ้มโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๗๙ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๘๑ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านฯ) จำนวน 2,000ใบ 
330 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 13 รายการ 
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยราชา 1 หมู่ที่ 9 
332 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 250 อัน 
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านกิ่งแก้ววิลล่า ซอย 2 หมู่ที่ 7 
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถานที่และเวทีพร้อมรื้อถอน โครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 21 รายการ 
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวทีและสถานที่พร้อมตกแต่งตามโครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ทุกกอง) 
339 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (กองสาธารณสุขฯ) 
340 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้านกิ่งแก้ววิลล่า ซอย 3 หมู่ที่ 7 
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๖ รายการ 
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนเครื่อง UPS สำรองไฟฟ้าลิฟต์โดยสาร ขนาด ๗.๕ AmpH ๑๒v จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
344 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน จำนวน 2 เครื่่่อง 
345 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา) 
346 ประกาศู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำ) 
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 2051 สมุทรปราการ 
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๓๙๘๘ สมุทรปราการและบท ๖๓๒๒ สมุทรปราการ จำนวน ๘ เส้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
349 ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์ห้องน้ำ จำนวน 2 รายการ 
350 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการ MU7 
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อธงชาติขนาด ๖X๙ เมตร พร้อมเจาะตราไก่ จำนวน ๑๒ ผืน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อกมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบแห้ง ขนาด ๑๐๐ แอมป์ สำหรับรถตู้ ทะเบียน นค ๖๗๒๔ สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
355 45/2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทตรายง 7 รายการ (กองคลัง) 
356 ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อวัสดุอบรมโครงการโรคเอดส์ฯ 
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลาน(คีมจับงู) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
358 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 4 รายการ (สาธา) 
359 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83-8541 กองสาธารณสุขฯ 
360 ประกาศผู้ชนะซ่อมรถดูดส่ิ่งโสโครกฯ 83-9358 
361 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) 
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง (ชุดผจญเพลิงนอกอาคาร) จำนวน ๓๖ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
365 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษชำระ 30 ลัง 
366 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรีี่รถยนต์ กฉ 4917 
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาโครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมรถไฟฟ้าส่องสว่าง หมายเลขทะเบียน บน ๔๑๘๓ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) น้ำยาล้างจาน จำนวน ๑ รายการ 
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.) น้ำยาอเนกประสงค์ จำนวน ๒ รายการ 
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเหรียญรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกเเต่งสถานที่แข่งขันกีฬา โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงในการเเข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบแห้ง ขนาด ๑๐๐ แอมป์ สำหรับรถตู้ ทะเบียน นค ๖๗๒๔ สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. (สีโปสเตอร์) จำนวน ๑๐ รายการ 
379 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษเอ 4 รวม 5กอง 
380 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่าน ปลั๊กไฟ) 
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๗๔๔๑ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๔ จุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน ๑๒ รายการ 
385 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) 
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๕๐๐ ถุง 
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำหญิง ชั้น ๒ 
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๒๘ รายการ 
389 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษB4 (กองช่าง) 
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าใบกันสาดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๓๗๙ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
392 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ออำสำรวจจัดทำแผนที่ภาษี 
393 ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ 
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มอเนกประสงค์ ชนิดแช่ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิดวางกับพื้น จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต๗๔๓๘ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเต็นท์สนาม (เต็นท์พับ) จำนวน ๒ หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
400 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคส. ซอยราชา 10 หมู่ที่ 9 
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกฉ5767 (กองช่าง) 
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 4 ลูก (กองช่าง) 
403 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก จำนวน 2,000 ใบ) ด้วยวิธีประกวดราคา 
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
405 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะ ระยะเวลาสัญญาจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย.62 ถึง 30 ก.ย. 62 
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-8279 
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องกองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ เครื่อง 
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๓ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
411ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562) 
412 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562) 
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๗๔๔๐ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำตู้น้ำเย็น (ศพด.) 
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
416 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำยาออร์แกนิคฯ จำนวน ๓ รายการ 
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สายฉีดชำระครบชุด) จำนวน ๑ รายการ (สป.) 
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สป.) 
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิง ขนาด ๑ค ปอนด์ จำนวน ๓๖ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.) จำนวน 1 เครื่อง 
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) (2 พ.ค. 2562)  
422 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำยาออร์แกนิคฯ จำนวน ๓ รายการ 
423 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 120 คู่ 
424 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (สธ.) 
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562) 
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิด CO๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิด CO๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาผูกผ้าประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พานพุ่มและอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก (กองช่าง) 
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง จำนวน ๓ รายการ 
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสมอบก จำนวน ๖๐๐ อัน 
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-8279 
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือการอบรมสำหรับผู้ปกครอง โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้วประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
438 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อประติมากรรมรูปพวงมาลัยดอกไม้เหล็กพร้อมติดตั้งฯ 
439 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 250 อัน 
440 ประกาศผู้ชนะจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)ชนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้าางจัดหาวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
442 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 7 รายการ 
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาผูกผ้าประดับสีเหลือง สีขาว จำนวน ๑๑ ซุ้ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรี 
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ โรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะทั้ง ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
447ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อปั้มลมสกรู จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจะจง 
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน (ประกาศครั้งที่ 2) 
450 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๘๑๑ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยราชา 10 (ครั้งที่ 2) 
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียนบท ๓๙๘๘ สมุทรปราการ,บท ๖๓๒๒ สมุทรปราการ จำนวน ๒ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 2051 
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
456 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษ เอ 4 
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๓๔ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562)  
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562) 
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562) 
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน ๖ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก (กองช่าง) 
462 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย(สีเหลือง) ทะเบียน 83 - 4064 กองสาธารณสุขฯ 
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆทั้งการปลูกผักพืชต่างๆและการเลี้ยงสัตว์ให้กับประชาชนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562) 
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน(ไร้สาย) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๗๔๗๐ D จำนวน ๓ อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้ในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
469 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
470 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๕๔๐ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน + โต๊ะสำนักงานตัวแอล) (ศพด.) 
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ (กองช่าง) จำนวน 1 ชุด 
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสังฆทานพร้อมดอกไม้ธูปเทียน จำนวน ๙ ชุด 
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นเทียนจำนำพรรษาพร้อมแกะสลักลายไทย จำนวน ๑ คู่ 
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกโรเนียวและกระดาษไข) 2 รายการ สำนักปลัด 
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหากลองยาวพร้อมชุดรำวง จำนวน ๑ วง 
477ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหากลองยาวพร้อมชุดรำวง จำนวน ๑ วง 
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งประดับต้นเทียนพร้อมเสลี่ยงไม้ และพวงมาลัยคล้องยอดต้นเทียน จำนวน 1 คู่ (4 ก.ค. 2562)  
479 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ 83-8541 กองสาธารณสุขฯ 
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างเติมนำ้ยาดับเพลิง ชนิด Co ๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๕๐ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อผ้าใบกันสาด จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื่้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รองเท้าดับเพลิง จำนวน ๘ คู่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการ กองช่าง 
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการเด็กเล็กฟันสวยด้วยมือผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
488 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนฯ จำนวน ๑๕๐ ใบ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
489 ประกาศผู้ชนะจัดหาต้นไม้พร้อมดำเนินการปลูก จำนวน ๘๐๐ ต้น (รวมไม้ค้ำยัน ดินผสมปุ๋ย) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร 2 สายเมน 
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ (กองช่าง) 
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผศพด.) จำนวน ๔ รายการ 
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาอเนกประสงค์) จำนวน ๑๔ แกลอน(ศพด.) 
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาบรรเทาปวดลดไข้) 
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แอลกอออล์) จำนวน ๒๐ ขวด 
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผูกผ้าประดับ สีเหลือง สีขาว (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) จำนวน ๑๑ ซุ้ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
500 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ กฉ4917 กองคลัง 
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารตามโครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม โครงการเรียนรู้ด้านพิธีการและศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562 
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าดิบทรงสี่เหลี่ยม พร้อมสกรีน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิธีการและศาสนพิธี 
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม พร้อมใบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิธีการและศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562 
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสติ๊กเกอร์ 3เอ็ม 
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสารริโก้ (กองช่าง) 
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดเล็ก 4 ล้อ ดีเซล จำนวน 1 คัน กองช่าง 
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ www.rachathewa.go.th จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
509 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตัวรับสัญญาณไวเลส 2 ตัว 
510 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 4 รายการ กองคลัง 
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็น 2 ล้อ (เหล็ก) จำนวน 1 คัน 
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า 4 เครื่อง 
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดก๊าซ ซีโอทู ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง 
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกแฟกซ์ กองช่าง จำนวน 2 กล่อง 
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
516 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
517 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 38 รายการ 
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
519 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) 
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำคู่มือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำตู้น้ำเย็น (ศพด.) 
522 ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ 
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อทรายถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นค ๒๖๑๔ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สายฉีดชำระ) (ศพด.) จำนวน 12 อัน 
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เทปวัดระยะ 
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 14 รายการ 
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (ช่าง) 
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 5 รายการ 
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) 16 รายการ 
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองการศึกษาฯ)จำนวน 5 รายการ 
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเรือส่งเข้าประกวดในงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเรือส่งเข้าประกวดในงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมปั้นขลิบ 
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาหมี่กระทิ 
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง 
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.) จำนวน 1 เครื่อง 
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำตู้น้ำเย็น (ศพด.) 
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง ๕ ชั้น หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ภายในเขตตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๒ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหายาหม่องเหลือง ขนมดอกโสนกับข้าวเหนียวดอกโสน และขนมจีนนำ้พริกกับน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
546 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหากระเป๋าถักคละแบบฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 
547 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาขนมตะโก้เผือก จำนวน 150 ชิ้นฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 
548 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาข้าวต้มมัด จำนวน 200 มัดฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 
549 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่่มสมุนไพร จำนวน 150 แก้วฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 
550 ยกเลิกประกาศ จ้างเอกชนออกแบบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีปะกาศเชิญชวนที่วไป 
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเอกชนออกแบบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม (กิจกรรมที่ 1 ) โครงการส่งเสริมฯ 
554 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 80 เล่ม 
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวที พร้อมป้ายเเบคดรอป 
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวที พร้อมป้ายเเบคดรอป โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสถานที่ในการจัดกิจกรรมพร้อมรื้อถอน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการตลาดภูมิปัญญา วิถีไทยราชาเทวะ โครงการส่งเสริมฯ 
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการตลาดภูมิปัญญา วิถีไทยราชาเทวะ โครงการส่งเสริมฯ 
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาการแสดงพร้อมเครื่องดนตรี จำนวน ๓ ชุด 
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมเทียนแก้ว 
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาไข่เค็มสมุนไพร 
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาปลาทูเค็ม 
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาลูกประคบ 
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาหมวกทางมะพร้าว ตัดพวงมะโหตร และหมี่กรอบ กับขนมตาล 
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
569 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหามะพร้าวน้ำหอมฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้วประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) 
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน (ศพด.) ประจำปีงบประมาณ 2563 
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ประจำปี 2563 
576 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
577 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน ประจำปี 2563 (กองคลัง) 
578 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน ประจำปี 2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง เพื่อใช้เดินทางไป-กลับ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ – สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 25 
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาการแสดเด็กและเยาวชน เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (7 ต.ค. 2562) 
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือสำหรับกิจกรรมตักบาตรพระทางเรือ ฯ เพื่อใช้ตามดครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (7 ต.ค. 2562) 
583 ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กองช่าง) 
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๖ ถัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) น้ำยาล้างจาน จำนวน ๕ แกลอน 
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) 
587 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่่ขนาด AA จำนวน ๘๔ คู่ 
588 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาออร์แกนิค) จำนวน ๓ รายการ 
589 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาออร์แกนิค) จำนวน ๓ รายการ 
590 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 50 ลัง) กองคลัง 
591 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยไฟส่องสว่าง หมายเลขทะเบียน บต ๔๑๘๓ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) 
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ 
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ กฉ5767 
595 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 250 อัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
596 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) 
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ จำนวน ๑ งาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
600 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันไฮโดรลิก จำนวน 2 ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
601 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ โรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะทั้ง ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้วประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
608 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่่องปรับอากาศ (ล้างเครื่่องปรับอากาศ 5 กอง) 
609 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ โรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะทั้ง ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
611ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
612ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้วประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
615 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-8542 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
616 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่่องปรับอากาศ (ล้างเครื่่องปรับอากาศ 5 กอง) 
617 ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อปลั๊กไฟ จำนวน 3 อัน (กองคลัง) 
618 ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่่องปรับอากาศ (รวม 5 กอง) 
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำตรายาง 15 รายการ กองช่าง 
620 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 42 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาเจาะจง 
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑-๔ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาเจาะจง 
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 8 รายการ 
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (น้ำยาอเนกประสงค์) ของศูนย์พัมนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.) จำนวน ๕ รายการ 
627 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 10 เครื่่อง 
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๘ รายการ 
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๔๑ รายการ 
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างประดับตกแต่งสถานที่ ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พานพุ่มและอุปกรณ์อื่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลัด) 
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าดับเพลิง) จำนวน ๖ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ รายการา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเป้ วัสดุ PU สีฟ้า พร้อมสกรีน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาฯ 
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือและเอกสารสำหรับผู้รับการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดุงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพฯ 
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
637 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 42 รายการ) 
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศไป - กลับ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาฯ 
639 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ 
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผนฃยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล) จำนวน ๑ ตัว 
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ใบพัด สแตนเลสเกลียวทะลุ) จำนวน ๓ ใบ 
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองแก้วใส่จดหมายข่าว) จำนวน ๓,๐๐๐ ซอง 
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ตั้งวันที่ 2-31 มกราคม 2563 รวม 21 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเป้ใบใหญ่พร้อมสกรีน จำนวน ๒๗๔ ใบ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน จำนวน ๘ รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ของที่ระลึก และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
648 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 1 เครื่่อง 
649 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการเกษตรอะไหล่เครื่่องพ่นสารเคมีหมอกควันชนิดสะพายบ่า (กองสาธารณสุขฯ) 
650 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าพร้อมสกรีนฯ (กองสาธารณสุขฯ) 
651 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวินล จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) 
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้่อหน้ากากอนามัย จำนวน ๒๒,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ จำนวน ๓ รายการ 
654 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทรายกำจัดลูกน้ำฯ) 
655 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 
656 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
657 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอย (สะพายบ่า) (กองสาธารณสุขฯ) 
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ตั้งวันที่ 3-29 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 19 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
659 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4) จำนวน 2 รายการ 
660 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) 
661 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย ขนาด ๖X๙ เมตร จำนวน ๑๒ ผืน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๓ วัน สำหรับโครงการเข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการเข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเสื้อนักกีฬา พร้อมพิมพ์ลายโลโก้อบต.และข้อความ จำนวน ๑,๗๕๒ ตัว สำหรับโครงการเข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาและจัดตกแต่งสถานที่ในการทำพิธีเปิด-ปิด โครงการเข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างจาน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (น้ำยาอเนกประสงค์) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
668 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับการเเข่งขันกีฬาพร้อมรื้อถอนและทำความสะอาด จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงในการจัดการเเข่งขันกีฬา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาทุกประเภท จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม กิจกรรม \"อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง\" 
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน งวดที่6 ระหว่างวันที่ 2-31 มีนาคม 2563 จำนวน 22 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 
675 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่ AA 32 คู่ 
676 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ 3 รายการ) 
677 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วีคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า) 
678 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๒๘ รายการ 
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.) จำนวน ๔ รายการ 
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 7 รายการ 
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ จำนวน ๒๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิธีการและศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาฯ จำนวน ๕ รายการ 
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำกระเป๋าผ้าแคนวาส สีผ้าดิบ (แบบหนา) ทรงสี่เหลี่ยม พร้อมสกรีน (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนพิธี 
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ พร้อมใบเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิธีการและศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
686 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ (กองคลัง) 
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง (ชุดดับเพลิงนอกอาคาร ผ้าคอตตอน พร้อมปักชื่อหน่วยงานชื่อและหมายเลขประจำตัวพนักงาน) จำนวน ๓๐ ชุด 
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (รถตู้)หมายเลขทะเบียน นค ๒๖๑๔ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
689 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งท 
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาละอองฝอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 7 รายการ 
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ 
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองการศึกษาฯ)จำนวน 5 รายการ 
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (ห้องดับเพลิง) จำนวน ๑ เครื่อง 
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเด็กเล็ก ๒-๕ ปี จำนวน ๕๓ รายการ ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว อายุ ๒-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
699 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ชนิดถุงและชนิดขวดฯ 
700 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ 
701 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไม้กวาด จำนวน 250 อัน 
702 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) 
703 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็ก จำนวน 850 ฝา 
704 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองขันแตก(ฝั่่งเหนือ) ม.11 
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 536 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก 
708 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 13 หมู่ที่ 9 
709 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
710 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ 
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ 
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค ๒๖๑๔ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
713 ประกาศชนะจัดซื้อตู้เก็บชุดผจญเพลิง จำนวน 4 ตู้ 
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖ 
715 ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคา โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง ชนิดด้ามปืน จำนวน ๔ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
716 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ม.8,9 
717 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองขันแตก(ฝั่่งเหนือ)ฯ 
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ(ศึกษา) 
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศพด. (น้ำยาล้างจาน) 
720 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรีรถยนต์ ๒ ลูก 
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ จำนวน 93 รายการ ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว อายุ 2-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ 
724 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) 
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบรรจุุผงเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ 
726 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ๖ ล้อ เทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๔-๑๖๓๐ สมุทรปราการ 
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมชุดเฟืองเกียร์ทด ๑/๔ รอบ พร้อมลูกปืนกากบาทเพลาปั๊มน้ำ รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๗๔๔๐ สมุทรปรากการ 
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 25 รายการ 
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 
730 ประกาศผู้นะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า Phase Protector จำนวน ๒ ชุด 
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย โดยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 280 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding) 
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ 
733 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) 
734 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ 
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกรังหินผุ สำหรับใช้ถม (พร้อมบริการปรับเกลี่ย) 
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื็อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ 
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ราย 
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำรวจ ๑ ราย 
739 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) 
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ ๘ 
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ 
743 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 
744 ประกาศผุ้ชนะจัดซื้กระดาษ เอ 4 จำนวน 250 รีม 
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.) จำนวน 4 รายการ 
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ศพด.) จำนวน 2 รายการ 
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (ห้องรองปลัดอบต.) 
751 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ 
752 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ 
753 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ 
754 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สายฉีดชำระครบชุด) จำนวน ๑ รายการ 
755 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ 
756 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ (1 มิ.ย. 2563)  
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ 
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (รถตู้) ทะเบียน นค ๖๗๒๔ สป. 
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่และไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ทะเบียน กฉ ๒๐๒๕ สป. 
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 347 ต้น ติดตั้ง 16 จุด 
762 ประกาศผู้ชนะโครงการเสิรมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอยกิ่งแก้ว 37 หมู่ที่ 11,14 
763 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดโฟม จำนวน ๑ รายการ 
764 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องโรเนียว) จำนวน ๒ รายการ 
765 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ 
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำเดือนกรกฏาคม ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2563 จำนวน 
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยตัดไฟเบอร์ พลังงานแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง 
768 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 
769 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ 
770ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) 
771 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) 
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศพด.) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าต่วนมันเงา จำนวน ๒ รายการ 
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๒๓ รายการ 
775 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 4917 (กองคลัง) 
776 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ 
777 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ 
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ในซอยกิ่งแก้ว ๑๗ และซอยกิ่งแก้ว ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ รายการ 
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิด C๐๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
781 ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สาธาฯ) จำนวน 7 รายการ 
783 ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 
784 ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาติดตั้งผ้าใบกันสาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาฯ จำนวน ๑๙ รายการ 
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำตู้น้ำเย็น (ศพด.) 
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ทุกกอง) จำนวน ๕๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดปั๊มน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๖ นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อบล็อกถอดล้อ ขนาด ๓/๔ นิ้ว ชนิดไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (บันไดไม้ไผ่) 
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๔ รายการ 
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำทางการเกษตร จำนวน ๒ เครื่อง 
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 3-31 สิงหาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล ทะเบียน กต 1046 สป. (กองสาธาฯ) 
798 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ 
799 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์Nissan กระบะดีเซล บธ 637 จำนวน 1 คัน 
800 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 
801 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ รายการ 
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุมชนรู้ทันป้องกันอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดก๊าซ C๐๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุมชนรู้ทันป้องกันอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมกรอบหลุยส์ 
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และผูกผ้าประดับเวที เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” 
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการดับเพลิงน้อยป้องกันอัคคีภัยสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดก๊าซ Co๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๕๐ ถัง เพื่อใช้ในโครงการดับเพลิงน้อยป้องกันอัคคีภัยสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษาฯ) จำนวน ๙ รายการ 
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าขาวม้าทอมือ ทรงตั้ง พับเก็บได้ พร้อมปักโลโก้และชื่อโครงการฯ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
811 ประกาศผู้ชนะจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก จำนวน 4 รายการ กองคลัง) 
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อต้นไม้ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะในตำบลราชาเทวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถังอาร์กอน พร้อมรถเข็น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๕๔๑ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ 
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว จำนวน ๒๐ ป้าย 
817 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่่่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่่อง (สำนักปลัด) 
818 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จอบด้ามแป๊บ จำนวน 10 ด้าม) 
819 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำกรเป๋าผ้าพร้อมสกรีนฯ จำนวน 150 ใบ 
820 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 
821 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 83-9358 
822 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (กองคลัง) 
823 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น(อุปกรณ์จับสัตว์เลื่อยคลาน(คีจับงู))จำนวน ๒ รายการ 
824 ประกาศผู้ขนะประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะประจำหมู่บ้านฯ จำนวน 2,000 ใบ) ประกาศครั้งที่ 2 
825 ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ ๑๒ 
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่ ผู้สูงอายุ 
828 จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง) ( 
829 ประกาศจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรสำหรับกิจกรรมการแข่งขันประกวดฯ จำนวน 2 รายการ (หน้า-หลัง) เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. 2563 
830 ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จำนวน ๒ ชุด) 
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันประกวดฯ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเรือเพื่อส่งเข้าประกวดในงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ลำ 
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
835 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-8542 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
836 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดหาสลัดรวมผัก ผลไม้ ปลอกสารพิษเพื่อสุขภาพ จำนวน ๕๐ กล่อง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองแก้วใส่จดหมายข่าว 
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล สำหรับการแข่งขันประกวดฯ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดรางไฟ) จำนวน 50 ชุด 
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว (แผงกั้นจราจร) 
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน 45 รายการ 
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสถานที่ และประดับตกแต่งในกิจกรรมตามโครงการฯ พร้อมรื้อถอนและทำความสะอาด เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมกล้วยทอดพร้อมการสาธิต จำนวน ๓๐๐ กระทง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมกล้วยทอดพร้อมการสาธิต จำนวน ๓๐๐ กระทง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมข้าวเหนียวสังขยา จำนวน ๒๐๐ กระทง และน้ำดื่มสมุนไพร พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุกระบอกไม้ไผ่ จำนวน ๑๐๐ กระบอก และขนมเบื้อง จำนวน ๑๐๐ ถ้วย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมจีนน้ำพริก - น้ำยา จำนวน ๒๐๐ ถ้วย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมเทียนแก้ว จำนวน ๑๕๐ กระทง และขนมเบื้องญวน จำนวน ๕๐ กระทง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมบ้าบิ่น พร้อมการสาธิต จำนวน ๑๕๐ กระทง และขนมถั่วแปบ จำนวน ๑๕๐ กระทง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาขนมปั้นขลิบ พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุชะลอมจุกไม้ไผ่ จำนวน ๑๕๐ ชะลอม เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาข้าวต้มมัด จำนวน ๑๐๐ มัด เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาปลาทูเค็ม พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุกล่องชานอ้อย จำนวน ๕๐ กล่อง และน้ำพริกหนุ่มพร้อมผักสด จำนวน ๕๐ กล่อง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาพานหมากไหว้ พร้อมการสาธิต จำนวน ๒ พาน และทอดมันพร้อมการสาธิต จำนวน ๑๐๐ กระทง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหามะพร้าวน้ำหอม จำนวน ๕๐ ลูก และน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง จำนวน ๕๐ กระปุก เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักา์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหายาหม่องสมุนไพร (กระปุกใหญ่) พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุชะลอมจุกไม้ไผ่ จำนวน ๓๐ ชะลอม และยาหม่องสมุนไพร กระปุกเล็ก จำนวน ๕๐ กระปุก เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง ทะเบียน กฉ ๕๗๖๗ สป จำนวน ๑ โครงการ 
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง ๕ ชั้น หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
857 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 250 อัน (สาธา) 
858 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ((ศพด.) 
859 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (ศพด.) 
860 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) 
861 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาขนมครองแครง จำนวน 100 ชะลอมฯ ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 
862 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาขนมตาล จำนวน 150 กระทงและหมี่กรอบ จำนวน 150 กระทง ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 
863 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาขนมเปี๊ยะโบราณ จำนวน 200 กระทง,ห่อหมกพร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุชะลอม จำนวน 100 ชะลอม ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรจำปี 2563 
864 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่่มสมุนไพร จำนวน 200 กระบอกฯ ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 
865 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาผัดไทยโบราณ จำนวน 150 จานและหอยทอดโบราณ จำนวน150จาน ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 
866 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาหมวกทางมะพร้าว ข้าวหมาก ขนมตะโก้ฯ ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 
867 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเรือท้องถิ่นพร้อมเสื้อชูชีพ จำนวน 2 รายการ 
868 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดหาผัดหมี่กะทิโบราณ พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุอับชะลอม ตลับกลมไม้ไผ่ จำนวน ๑๐๐ ชะลอม 
869 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหากระเป๋าถักเชือกร่ม คละแบบ พร้อมการสาธิต จำนวน ๒๐ ใบ และพวงกุญแจผ้าดอกพิกุล พร้อมสาธิต จำนวน ๒๐ พวง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
870 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาการแสดงพร้อมเครื่องดนตรี จำนวน ๓ ชุด เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
871 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาข้าวเกรียบปากหม้อ พร้อมสาธิต จำนวน ๒๐๐ กระทง 
872ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาข้าวเกรียบปากหม้อ พร้อมสาธิต จำนวน ๒๐๐ กระทง 
873 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาไข่เค็มพอกเกลือไอโอดีน พร้อมแพคเกจจิ้งบรรจุชะลอมจุกไม้ไผ่ จำนวน ๕๐ ชะลอม 
874 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง ชุดใหญ่ ๑ ชุด เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
875 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2562) 
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ จำนวน ๑๘ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน ๑ เครื่อง 
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทราย เพื่อใช้บรรจุกระสอบป้องกันน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านนครทอง และหมู่บ้านไทยสมุทร ๑ 
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕๒ รายการ 
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาการแสดงเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาข้าวต้มมัด จำนวน ๒,๐๐๐ มัด เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือสำหรับร่วมกิจกรรมตักบาตรพระทางเรือและกิจกรรมแห่เรือ จำนวน ๒๑ ลำ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 
885 ประกาศ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน (ศพด.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
886 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน ๑๒ งวด ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,235 ต้น ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b 
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน (กองการศึกษา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
890 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ต.ค.63 - ก.ย.64) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
891 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่่องถ่ายเอกสารสี ขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน 12 งวด(ต.ค. 63 - ก.ย.64) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
892 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่่องถ่ายเอกสารสี ขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน 12 งวด(ต.ค. 63 - ก.ย.64) สำนักปลัด 
893 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำปี 2564 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 จำนวน 12 งวด) 
894 ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โครงการลูกพระดาบส 
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครางการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 
897 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่่องจ่ายสบู่เหลว จำนวน 19 เครื่อง 
898 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 32 คู่ 
899 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค จำนวน 3 รายการ 
900 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องถ่ายเอกสาร RICOH (กองช่าง) 
901 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องยนต์เบนซินติดท้ายเรือตัดหญ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
902 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องยนต์เบนซินติดท้ายเรือตัดหญ้าและอุปกรณ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
903 ประกาศผู้ชนะจ้า่งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายสีเหลือง 83 - 4064 กองสาธาฯ 
904 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 6 รายการ 
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชาสัมพันธ์) 
906 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๓๐ ลัง 
907 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๓ รายการ 
908 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเลื่่อยโซ่ชนิดเครื่่องยนต์ 
909 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๒ รายการ (12 พ.ย. 2563) 
910 Submit ย้อนกลับ 588/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บท ๖๓๒๒ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ -๔ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือสำหรับใช้อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ จำนวน 140 เล่ม 
915 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๓ รายการ 
916 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 20 รายการ (กองสาธาฯ) 
917 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำเล่มข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 20 เล่ม 
918 ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมเสาอากาศวิทยุสื้่อสารดับเพลิง 
919 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๒ รายการ 
920 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อะไหล่เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน ๗ รายการ 
921 ประกาศผุ้ชนะจ้ดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง ๕ ชั้น หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔, A๓ 
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จำนวน ๑๘๐ ตัว 
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.) จำนวน ๒ รายการ 
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดรางไฟและล้อเก็บสายไฟเหล็ก) 
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 
930 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 13 รายการ 
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ เช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานของศพด. จำนวน ๑๕ รายการ 
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) จำนวน ๒ รายการ 
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๕๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ ๒ ถึง ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำไตรมาสที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
938 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองสาธา) 
939 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารRicoh (กองช่าง) 
940 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องปรับอากาศ (กองคลัง) 
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
942 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๓ รายการ 
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหัวชน พร้อมอัดลูกปืนท่อสูบน้ำ ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๕ ชุด 
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงงาน จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) 
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๖๑ ๐๑๓๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดททำป้ายไวนิลประัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี จำนวน ๑ รายการ 
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑,๔๕๖ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
948 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคบำบัดกลิ่นฯ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) 
949 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 4917 (กองคลัง) 
950 ประกาศผู้ขนะจ้างเหมาเช่าเต๊นท์เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๒๐ เต๊นท์ 
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ 
952 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ 
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขวดสเปรย์ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น 
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น 
955 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค 2614 สมุทรปราการ จำนวน ๑ รายการ 
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำห้องฝ่ายป้องกันฯ 
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศหายใจ 
959 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) 
960 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ 
961 ประกาศผู้ชนะจ้างหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ (กองช่าง) 
962 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 22 รายการ (กองคลัง) 
963 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำเล่มแผนงานการดำเนินงาน ประจำปี 2564 จำนวน 70 เล่ม ( 
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 15 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ 
966 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำห้องฝ่ายป้องกันฯ หมายเลขครุุภัณฑ์ 470 63 0084 
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ 
968 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ กองคลัง ทะเบียน กฉ 4917 
969 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างจาน) ไบโอออร์แกนิค (กองการศึกษาฯ) 
970 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เลขทะเบียน บต ๓๘ สมุทรปราการ 
971 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 
972 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำไตยมาสที่ 2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว)จำนวน 2 รายการ 
973 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ 
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๘ รายการ 
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน ๑๒ รายการ 
977 ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยา จำนวน 2 เครื่่อง) กองสาธารณสุขฯ 
978 ประกาศผุ้ชนะเสนอราคซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำไตรมาสที่ ๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๕ รายการ 
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ) 
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิง บต 7441 สป. 
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโทรศัพท์ประจำสำนักงาน 
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 
983 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง ประจำไตรมาสที่ ๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๑ รายการ 
984 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๔ รายการ 
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ศพด.) จำนวน ๑ ชุด 
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วันทำการ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้โครงการฯ จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
988 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลาดกระบัง 14/1 หมู่ที่ 8,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเตาเผาขยะลดควัน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R จำนวน ๓๐ ถัง 
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการฯ จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเศรษฐจิกพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
991 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องปั่่นไฟฟ้าส่องสว่าง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บต4183 
992 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์กระบะ6ล้อ เทท้ายพร้อมเครน ทะเบียนรถ 84-1630 
993 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรอะไหล่เครื่องพ่นสารเคมีหมอกควันชนิดสะพายบ่า จำนวน ๑ รายการ 
994 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ ๓R จำนวน ๒๐๐ ใบ 
995 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82 - 8279 กองช่าง 
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดไฟท้ายซ้ายขวาและกระจกหน้ารถ รถยนต์ทะเบียน บต ๓๘ สมุทรปราการ 
997 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 
998 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๔ รายการ 
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
1000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรรจุผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๓ ถัง 
1001 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 
1002 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าแคนวาสฯ จำนวน 39 ใบ 
1003 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) 
1005 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ล้อเก็บสายไฟปลั๊กพ่วง จำนวน 3 ชุด) สน. 
1006 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง 7 รายการ (กองสาธา) 
1007 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) 
1008 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ เครื่อง 
1009 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๓ รายการ 
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ จุด โดยติดตั้งสะพานลอยละ ๒ ด้าน (ประกาศครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1011 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 
1012 ประกาศผู้ชนะ เช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม 2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1013 ประกาศผู้ชนะ เช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17 รายการ 
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน กต ๑๐๔๖ สมุทรปราการ 
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลาดกระบัง ๑๔/๑ หมู่ที่ ๘,๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1018 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโทรศัพท์ จำนวน ๓ หมายเลข 
1019 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 กอง 
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑,๘๒๓ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1021 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบเตอรี่ จำนวน 32 คู่ 
1022 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคบำบัดกลิ่นฯ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) 
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง (ชุดดับเพลิงนอกอาคาร) จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ (ประกาศครั้งที่ ๒ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1025 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโรเนียว) จำนวน ๑ รายการ 
1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ รายการ 
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร) จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒๕๐ อัน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด) จำนวน ๒ แผ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑๗ ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) จำนวน ๔ ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รถเข็นสแตนเลสสองชั้น) จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกล้อเลื่อน) จำนวน ๒๒ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ แบบท่อดูดน้ำสแตนเลส ขนาดท่อ ๑๐ นิ้ว พร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง (ชุดดับเพลิงนอกอาคาร) จำนวน ๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน) จำนวน ๖ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะ 
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์เคลื่อนที่ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU) จำนวน ๑๒ เครื่อง เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1043 ประกาศ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) ๔ รายการ 
1044 ประกาศ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) ๕ รายการ 
1045 ประกาศ จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ 
1046 ประกาศ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (ห้องสำนักปลัด) 
1047 ประกาศ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ บต ๗๔๔๐ 
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (ใบเลื่อยและโซ่เลื่อยยนต์) 
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ชนิดเครื่องยนต์ 
1050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1052ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) 
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ บท 6322 สมุทรปราการ 
1054ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน 12 รายการ 
1055 ประกาศ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศพด.) จำนวน ๔ รายการ 
1056 ประกาศ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) 
1057 ประกาศ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๓ รายการ 
1058 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน ๑๒ รายการ 
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ บท ๖๓๒๒ สมุทรปราการ 
1060ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 
1061 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนักงาน จำนวน ๖ รายการ 
1062 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 
1063 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 
1064 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 
1065 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ บท ๖๓๒๒ สมุทรปราการ 
1067ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดฯ หมายเลขทะเบียน กฉ 6379 สมุทรปราการ 
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ใบพัดท้ายเรือ) จำนวน 4 ใบพัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดฯ หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๓๗๙ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒๕๐ อัน) 
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (รถตู้) ทะเบียน นค ๖๗๒๔ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ สำหรับประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๔ รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
1076 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.บริเวณรอบบึงหมู่บ้านจามจุรี หมู่ที่ 14 
1077 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8541 
1078 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย (สีเหลือง) หมายเลขทะเบียน 83-4064 
1079 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร 
1080 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลือบบัตร) จำนวน 1 เครื่อง 
1081 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลื่อบบัตร) จำนวน 1 เครื่อง 
1082 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องสูบน้ำพญานาค จำนวน 4 เครื่อง 
1083 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง ) 
1084 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมกาแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 รายการ 
1085 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวุสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกล้อเลื่อน 160 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 
1086 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) 
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 12 ลัง (วัสดุงานบ้านงานครัว) (กองคลัง) 
1088 ้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กระสอบปุ๋ย) 
1089 ้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้และเลื่อยยนต์ 
1090 ้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นเหลืองปรีดียาธร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะในตำบลราชาเทวะ จำนวน 300 ต้น 
1091 ้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) 
1092 ้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
1093 ้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องสูบน้ำพญานาาค จำนวน 3 เครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในเขตตำบลราชาเทวะ 
1094 ้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ 
1095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมฝาปิดตะแกรง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนที่ อบต.ทรายมูลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้า (โซล่าเซล) จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1097 ้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร) จำนวน 4 ชุด 
1098 ้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
1099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 3 รายการ 
1100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดโฟม 3% 
1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 
1102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูทดับเพลิง) จำนวน 10 คู่ 
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5นิ้ว และขนาด 2.5นิ้ว จำนวน 2 รายการ 
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ 
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เพื่อใช้ภายใต้สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช) 
1107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ 
1108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 
1110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ 
1111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องสูบน้ำพญานาค จำนวน 4 เครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในเบตตำบลราชาเทวะ (ครั้งที่ 2) 
1112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 45 ชุด 
1113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน 12 งวด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 28 กันยายน 2565 (กองการศึกษาฯ) 
1114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน 12 งวด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 28 กันยายน 2565 (กองคลัง) 
1115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ขาว-ดำ และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน จำนวน 12 งวด ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 28 กันยายน 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ) 
1116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 20 หลัง เพื่อใช้เป็นที่สำหรับที่จอดรถยนต์บริเวณสนามกีฬาหน้า อบต.ราชาเทวะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 
1117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 20 หลัง เพื่อใช้เป็นที่สำหรับที่จอดรถยนต์บริเวณสนามกีฬาหน้า อบต.ราชาเทวะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 
1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 
1119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองสาธารณสุขฯ ) 
1120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำปี 2565 (เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ) สำนักปลัดฯ 
1121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 32 คู่ 
1122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพือใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ 
1123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพรม เพื่อปรับปรุงสถานที่ีรับสมัครเลือกตั้ง ห้องประชุม ชั้น 4 จำนวน 210 ตารางเมตร 
1124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคบำบัดกลิ่นสำหรับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ สเปรย์ปรับอากาศออร์แกนิคและน้ำยาล้างมือออร์แกนิค งบประมาณปี 2565 
1125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดเตรียมสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ 
1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) 
1127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) 
1128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องโรเนียว (สำนักปลัด) 
1129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ 
1130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จำนวน 180 ตัว 
1132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ 
1133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ 
1134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 52 ป้าย 
1135 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ เพื่อใช้ภายในสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง 
1136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อ 10 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 055620142 
1137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 2051 จำนวน 1 คัน 
1138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8542 
1139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย (สีเหลือง) ทะเบียน 83-4064 
1140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ 
1141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุกปรณ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ 
1142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ 
1143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
1144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 
1145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 14 อัน 
1146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น (เพิ่มเติม) จำนวน 10 ป้าย 
1147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ 
1148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ 
1149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ 
1150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์สำนักปลัด,กองคลัง) จำนวน 25 รายการ 
1151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์สำนักปลัด,กองคลัง) จำนวน 25 รายการ 
1152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองคลัง) 
1153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์บัตรตัวอย่างนายก อบต.บัตรตัวอย่างสมาชิก อบต. บัตรทาบผู้พิการทางสายตา รวมจำนวน 3 รายการ 
1154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช) 
1155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ีรักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลทอกตั้ง ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย.2564 
1156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ 
1157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะติดเชื้อชนิดมีฝาปิดฯ จำนวน 20 ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
1158 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นโควิดทำด้วยท่อ PVC เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 90 ฉาก 
1160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายขีดคะแนน เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 90 ป้าย 
1161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ (วัสดุงานบ้านงานครัว) จำนวน 1 รายการ 
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) 
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) จำนวน 250 อัน 
1164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 
1165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข) จำนวน 50 รายการ 
1166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารสุข) จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายผลคะแนน พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
1169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง และประจำหน่วยเลือกตั้ง 
1170ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น AC/CT -2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420570055 
1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น AC/CT -2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420570055 
1172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (จำนวน 5 กอง) 
1173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ และนั่งร้านล้อเลื่อน 3 ชั้น พร้อมขอสับนั่ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง 
1174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
1175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง หมายเลขทะเบียน 82-8279 
1176 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาล อาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารสุข) จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อตั้งสแตนเลส ของ อบต.ราชาเทวะ จำนวน 5 ท่อ 
1179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8541 
1180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH (จำนวน 1 เครื่อง) 
1181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรรจุผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ 
1182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH) ` 
1183 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562) 
1184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น (การออกเสียงลงคะแนนใหม่) 
1185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น (การออกเสียงลงคะแนนใหม่) จำนวน 1 รายการ 
1186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ แบบเทเลอร์ลาก 
1187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ แบบเทเลอร์ลาก 
1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-3 
1189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 32 คู่ 
1190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ) 
1191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคบำบัดกลิ่นสำหรับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ สเปรย์ปรับอากาศออร์แกนิคและน้ำยาล้างมือออร์แกนิค จำนวน 3 รายการ 
1192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
1193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ 420-57-0080 จำนวน 1 เครื่อง 
1194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง 
1195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองแก้วใส่จดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 
1196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ5767 จำนวน 1 คัน (กองช่าง) 
1197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 
1198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิงและแก๊ซหุงต้มสำหรับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 2 รายการ 
1199 ประกวดราคาซิ้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมิตดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 720 ต้น 
1200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (ห้องอาหาร) 
1201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อว้สดุสำนักงาน (กระดาษ A4) (สำนักปลัด,กองคลัง,ศพด.กองการศึกษา,กองสาธารณสุข) 
1202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว) จำนวน 1 รายการ 
1203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 3988 (รถตรวจการณ์ 1) 
1204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ 
1205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิด Co2 และเติมแก๊สหุงต้ม ขนาดถัง 15 กิโลกรัม 
1206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรม โครงการดับเพลิงน้อยป้องกันอัคคีภัยสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 6 รายการ 
1207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สายฉีดชำระครบชุด) จำนวน 1 รายการ 
1208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกล้อเลื่อน 160 ลิตร) จำนวน 15 กล่อง 
1209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 6322 สมุทรปราการ (ตรวจการณ์ 2) 
1210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกตร (สารกำจัดวัชพืช) จำนวน 2 รายการ 
1211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ 
1212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 20 ลัง 
1213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ 
1214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัดฯ) จำนวน 8 รายการ 
1215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน ชนิดสะพายบ่า จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
1216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
1217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง  
1218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาทำควัน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 แกลอน 
1219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมสาทิสลักษณ์ในพระราชวงศ์จักรีเพื่อใช้ในพระราชวงศ์จักรีเพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 3 รายการ 
1220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด) 
1221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 29 รายการ 
1222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเรือรดน้ำต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ 
1223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำไตรมาสที่ 2 (ศพด.) 
1224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (กองคลัง) 
1225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) จำนวน 250 อัน 
1226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋า สำหรับใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ศพด. 
1227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสาร 
1228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรมการฝคกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ ศพด. ประจำปีงบประมาณ 2565 
1229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ 
1230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะฝั่งขวา ซอย 3 หมู่ที่ 9 
1231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะฝั่งขวา ซอย 4 หมู่ที่ 9 
1232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L 3735 CDN) จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขฯ 
1233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 32 คู่ 
1234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคบำบัดกลิ่นสำหรับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ สเปรย์ปรับอากาศออร์แกร์นิคและน้ำยาล้างมือออร์แกนิค จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) 
1235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (ห้อง CCTV) 
1236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค 2614 (สนป.) 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) 
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) 
5 การแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
6 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
7 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
8 แผนการดำเนินงาน 61 
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
11 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
12 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑) 
13 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) 
16 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ 
17 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) 
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
20 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
21 ประกาศแผนโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองลาดกระบัง 
22 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
23 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
24 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
25 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑ 
27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ 
28 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) ครั้งที่ ๓ 
29 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) ครั้งที่ ๓ 
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ศพด.) 
32 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อถังขยะประจำหมู่บ้าน จำนวน 2,000 ใบ (ครั้งที่ 2) 
33 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่ 3) 
34 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓) 
35 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) 
36 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
37 ประกาศแผนจัดซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ใบ 
38 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓) ครั้งที่ ๒ 
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง 
40การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 
41 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
42 ประกาศแผนจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 2 คัน (กองสาธาฯ) 
43 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 
44 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
45 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
46 ยกเลิก ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
47 ยกเลิก ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
48 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ 
49 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2562 
50 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
51 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
52 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
53 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
54 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2562 
55 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 
56 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ 
57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
58 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลราชาเทวะ 
59 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๓ (โรงเรียน) 
60 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ศพด.) 
61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๓ (โรงเรียน) 
62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ศพด.) 
63 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 
64 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๓ (คสล. ราชา ๑๓ ม. ๙) 
65 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเรือรดนำ้ต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ 
66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ ๘ 
67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8 ,9 
68 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ 
69 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลีบยริมคลองขันแตก (ฝั่งเหนือ) 
70 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองบัวเกราะ (ฝั่่่งตะวันออก) (ท้ายซอยกิ่งแก้ว ๓๓ - คลองบัวลอย) หมู่ที่่ ๑๑ , ๑๔ 
71 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกิ่งแก้ว ๓๗ หมู่ที่ ๑๑, ๑๔ 
72 ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 13 หมู่ที่ 9 
73 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๓ (โครงการคสล. สายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ) ม.๘) 
74 ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ม.8,9 (ประกาศครั้งที่2) 
75 ประกาศแผนโครงการจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำฯ จำนวน 850 ฝา 
76 ประกาศแผนโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองบัวเกราะ (ฝั่่งตะวันออก) (ท้ายซอยกิ่งแก้ว 33 - คลองบัวลอย)หมู่ที่ 11,14 
77 ประกาศแผนโครงการเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอยกิ่งแก้ว 37 หมู่ที่ 11,14 
78 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๓ 
79 ประกาศแผนโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองขันแตก (ฝั่่งเหนือ) 
80 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ 
81 ประกาศแผนโครงการจัดซื้อลูกรังหินผุ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
82 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ 
83 ประกาศแผนโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
84 ประกาศแผนโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
85 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ 
86 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
87 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน 2 เครื่อง 
88 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง ๕ ชั้น หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ หลัง 
89 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟแสงสว่าง ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 
90 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑ หลัง 
91 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 4 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
92 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
93 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง 5 ชั้น หมู่ที่ 12 จำนวน 1 หลัง 
94 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑ หลัง 
95 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์ชนิดกิ่งเดี่ยว)ฯ จำนวน 1,456 ต้น 
96 ประกาศแผนจัดซื้อโครงการจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุดฯ 
97 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๓ เดือน 
98 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๓ เดือน 
99 ประกาศแผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลาดกระบัง 14/1 ม. 8,9 
100 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ จุด โดยติดตั้งสะพานลอยละ ๒ ด้าน (ประกาศครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
101 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ 
102 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑,๘๒๓ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
103 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๓ เดือน (เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) 
104 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๓ เดือน (เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) 
105 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
106 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 
107 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
108 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
109 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูยร์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 
110 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 
111 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าพื้นที่โรงงานเก่า เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 
112 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (พ.ศ.2566-2570) 
113 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. บริเวณรอบบึงหมู่บ้านจามจุรี หมู่ที่ 14 ตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 
114 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
115 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าโกดังเพื่อเก็บครุภัณฑ์ของ อบต.ราชาเทวะ เป็นเวลา 12 เดือน 
116 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเช่าโกดังเพื่อเก็บครุภัณฑ์ของ อบต.ราชาเทวะ เป็นเวลา 12 เดือน 
117 ใช้แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
118 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
119 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าโกดัง เพื่อเก็บครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเวลา ๑๒ เดือน 
120 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านนครทอง หมู่ที่ ๑ 
121 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านนครทอง หมู่ที่ ๑ 
122 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านนครทอง หมู่ที่ ๑ 
123 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
124 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
125 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
126 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
127 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
128 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
129 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 720 ต้น 
130 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะฝั่งขวา ซอย 1 หมู่ 9 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร 2 ซอยแยก 6 หมู่ 8 
2 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยราชา 5 หมู่ 9 
3 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะซอย 8 หมู่ 8 
4 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 4 หมู่ 9 
5 สัญญาจ้างซ่อมแซมหน้ากากชุดเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Drager รุ่น FPS 
6 สัญญาจ้างผ้าคลุมศรีษะกันเปลวไฟและความร้อนมาตรฐาน NFPA ยี่ห้อ MAJESTIC รุ่น PAC IA-19 และ ถุงมือดับเพลิง มาตรฐาน NFPA ยี่ห้อ PRO-tech 8 รุ่น 
7 สัญญาจ้างไฟฉายดับเพลิง ชนิดป้องกันประกายไฟ มาตรฐาน ยี่ห้อ NFPA ยี่ห้อ STREAMLIGHT รุ่น SURVIVOR 
8 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด)  
9 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร 2 ซอยแยก 6 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
10 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 (หนึ่ง) โครงการ 
11 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
12 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 8 หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
13 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 (หนึ่ง) โครงการ 
14 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง ชุดผจญเพลิงนอกอาคารติดแถบสะท้อนแสงพร้อมปักรายชื่อหน่วยงานและรายชื่อพนักงาน จำนวน 36 ชุด (สำนักปลัด) 
15 ฉบับโครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีในเขตทางหลวงหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) 
16 สัญญาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1811 ต้น 
17 สัญญาโครงการจัดซื้อประติมากรรมรูปพวงมาลัยดอกไม้เหล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ 
18 สัญญาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
19 สัญญาโครงการโครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 
20 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเรือรดน้ำต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ลำ (ครั้งที่ 2) 
21 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชา 13 หมู่ที่ 9 
22 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ 
23 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กสำหรับติดตั้งทดแทนฝาท่อระบายน้ำฯ จำนวน 850 ฝา 
24 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 536 ต้น 
25 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองขันแตก (ฝั่นเหนือ) หมู่ที่ 11 ตำบลราชาเทวะ 
26 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8,9 (ประกาศครั้งที่ 2) 
27 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8 (ประกาศครั้งที่ 2) 
28 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,823 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
29 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลาดกระบัง 14/1 หมู่ที่ 8,9 
30 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติรพ้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุด (ประกาศครั้งที่ 2) 
31 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน 2000 ใบ (ประกาศครั้งที่ 2) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร2 หมู่8 
2 ประกวดราคาจ้างโครงการถนน คสล. ไทยสมุทร2 ซอยแยก 10 
3 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล.ไทยสมุทร2 ซอย 7 
4 ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ไทยสมุทร 2 ซอย 9 
5 ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ 8 
6 ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไทยสมุทร 2 ซอย 10 
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ไทยสมุทหรา 2 ซอยแยก 6 หมู่ 8 
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร 2 ซอย 2 แยก 1 หมู่ 8 
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซอย 5 หมู่ 8 
10 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซอย 6 หมู่ 8 
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 7 หมู่ 9 
12 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไทยสมุทร 2 ซอย 2 แยก 2 หมู่ 8 
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไทยสมุทร 2 ซอย 2 แยก1 หมู่8 
14 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่งอดับเพลิง 2 รายการ 
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล วอยแยกเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ 8 
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑ หมู่ที่ ๘ 
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑ หมู่ที่ ๘ 
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ทึี ๘ 
19 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ 
20 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ 
21 เอกสารประกวดราคาซื้อ รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน 
22 เอกสารประราคาจ้างก่อสร้าง้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑ หมู่ที่ ๘ 
23 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิ่งแก้ว ๖๔ (สายเมน) หมู่ท๊่ ๗ 
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชา ๕ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ 
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๖) หมู่ที่ ๘ 
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย๙) หมู่ที่ ๘ 
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซ.8 ม.8 
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๓ หมู่ที่ ๙ 
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๔ หมู่ที่ ๙ 
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๕ หมู่ที่ ๙ 
33 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว เทอม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
34 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๓ รายการ 
35 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ๒ รายการ (เครื่องสูบน้ำชนิดทุ่นลอย แบบเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
36 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ๒ รายการ (เครื่องสูบน้ำชนิดทุ่นลอย แบบเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง) 
37 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่อบต.ราชาเทวะกำหนด (ประกาศครั้งที่ ๒) 
38 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนตืนั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด (ประกาศครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
39 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) จำนวน ๒๖ รายการ 
40 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กสำหรับติดตั้งทดแทนฝาท่อระบายน้ำเก่าที่ชำรุด ภายในเขตอบต.ราชาเทวะ จำนวน ๑,๑๗๕ ฝา (ประกาศครั้งที่ ๓) 
41 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ) 
42 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๕) หมู่ที่ ๘ (รูปแบบตามที่อบต.ราชาเทวะกำหนด) 
43 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๖) หมู่ที่ ๘ (รูปแบบตามที่อบต.ราชาเทวะกำหนด) 
44 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย ๗) หมู่ที่ ๘ (รูปแบบตามที่อบต.ราชาเทวะกำหนด) 
45 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด 
46 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน 
47 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด) 
48 ประกาศ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ ๘ 
49 ประกาศโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๓ หมู่ที่ ๘ 
50 การซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ๒ รายการ 
51 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ 
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชา ๕ หมู่ที่ ๙ 
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๓ หมู่ที่ ๙ 
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๒ หมู่ที่ ๙ (ตามรูปแบบที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด) 
55 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ (ซอย๗) หมู่ที่ ๘ 
56 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ 
57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๓ หมู่ที่ ๘ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 
58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (ครั้งที่ ๒) 
59 ประกวดราคาการซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๓ รายการ 
60 ประกวดราคาการซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่ อบต.ราชาเทวะกำหนด (ประกาศครั้งที่ ๒) 
61 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ 
62 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๓ รายการ 
63 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ๒ รายการ (เครื่องสูบน้ำชนิดทุ่นลอย แบบเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง) 
64 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๒๖ รายการ 
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ 
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกเข้าบ้านคลองบัเกราะ (ซอย ๕) หมู่ที่ ๘ 
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ 
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๔ หมู่ที่ ๙ 
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๒) 
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๒ หมู่ที่ ๙ 
71 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิ่งแก้ว ๖๔ (สายเมน) หมู่ที่ ๗ 
72 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่อบต.ราชาเทวะกำหนด (ประกาศครั้งที่ ๒) 
73 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่อบต.ราชาเทวะกำหนด (ประกาศครั้งที่ ๒) 
74 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กสำหรับติดตั้งทดแทนฝาท่อระบายน้ำเก่าที่ชำรุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน ๑,๑๗๕ ฝา (ประกาศครั้งที่ ๓) 
75 ประกวดราจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา ๒ หมู่ที่ ๙ 
76 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ แยก ๒ หมู่ที่ ๘ 
77 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ) 
78 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๓ ม.๘ 
79 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ ม.๘ 
80 ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อถังขยะประจำหมู่บ้าน จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ 
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้ากากชุดเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Drager จำนวน ๑๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
82 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีวิลัย ม.๑๓ 
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยยแยก ๕ หมู่ที่ ๘  
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๒ หมู่ที่ ๘ 
85 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๒ หมู่ที่ ๘ 
86 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๕ หมู่ที่ ๘ 
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๖ ม.๘ 
88 ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๕ ม.๘ 
89 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๖ ม.๘ 
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ 
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๓ หมู่ที่ ๘ 
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๗ หมู่ที่ ๘ 
93 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. ซ.กิ่งแก้ว ๖๔ (ซ.แยก ๑ - ซ.แยก ๔) ม. ๗ 
94 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. ซ.ศรีวิลัย ม.๑๓ 
95 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซ.แยก ๔ ม.๘ ประกาศครั้งที่ ๓ 
96 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑๐ หมู่ที่ ๘ 
97 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๙ หมู่ที่ ๘ 
98 ประกาศร่างโครงการขุดลอกคลองลาดกระบัง 
99 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. ซ.กิ่งแก้ว ๖๔ (ซ.แยก ๑ - ซ.แยก ๔) ม. ๗ 
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑๐ หมู่ที่ ๘ 
101 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๑๐ หมู่ที่ ๘ 
102 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิ่งแก้ว ๖๔ (ซอยแยก ๑ - ซอยแยก ๔) 
103 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๗ หมู่ที่ ๘ 
104 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอยแยก ๔ หมู่ที่ ๘ (ประกาศครั้งที่ ๔) 
105 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ ซอย ๒ แยก ๒ หมู่ที่ ๘ 
106 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์เวทีประชาคมตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบ อปพร.สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่า