พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า 
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสำรองไฟฟ้า) 
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องสำรองไฟฟ้า) 
6 ผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
8 ผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ซื้อทรายถม) 
10 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่่วม (ซื้อทรายถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมม (นม)พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเครนยก โดยวิธีฌแพาะเจาะจง 
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกาเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลโพกรวม 
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสำรองไฟฟ้า) 
18 เรื่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 ผู้ชนะการสเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
20 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันใหห้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็้กบ้านกลาง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเหล็ก สายคลองบางบ้านไร่ หน้าบ้าน ส.อบต. สมนึก ขวัญมงคล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 เรื่อง ผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2560 
25 ประชาสัมพันธ์กำหนด วันและเวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หลัง อบต.โพกรวม หมู่ที่ 7 ตำบลโพกรวม 
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการเซ่อมสร้าง ถนนลูกรังบดอัด รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางเลา-บ้าโพกรวม หมู่ที่ 1 และ 7 ตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
29 ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และเวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร บริเวณวัดราษฎร์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม 
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่แม่บทแและบันทึกข้อมูลเพื่อพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวััดสิงหห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
31 ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และเวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านบางบ้านไร่ ตำบลโพกรวม 
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน ตุาลาคม 2562 
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสรอม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดืือน ตุลาคม 2562 
40 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2562 
41 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคาม 2562 
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม 
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต-375 สิงห์บุรี 
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต-375 สิงห์บุรี 
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 1 
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง 
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง 
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4001 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการขยายไหล่ทาง พร้อมตอกเข็มป้องกันตลิ่งพัง ยาว 160 เมตร เลียบคลองบางบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม 
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาง CMS-2H บรรจุ 200 ลิตร/ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ตามโครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราขาภิเษก พุทธศักราช 2562 
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 9 จุด หมู่ที่ 3,4 และ 5 ตำบลโพกรวม 
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรายงานผลการปฏิบัติงาน อบต.โพกรวม (ชุดกล่องโลอัพ) ประจำปีงบประมาณ 2563 
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม 
59 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสรอม(นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2563 
60 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสรอม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
61 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสรอม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2563 
62 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิื ประจำเดดือน มีนาคม 2563 
63 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอาคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2563 
64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงทุ่งนาสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม 
65 เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลงทุ่งนาสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม 
66 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดกล้องวงจรปิดไร้สาย ภายนอกอาคาร (กล้อง CCTV ชนิด IP Camara) พร้อมมติดตั้ง 
67 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดกล้องวงจรปิดไร้สาย ภายนอกอาคาร (กล้อง CCTV ชนิด IP Camara) พร้อมมติดตั้ง 
68 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนปป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
69 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง สายหน้าวัดโพกรวม หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม 
70 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง สายหน้าวัดโพกรวม หมู่ที่ 3 
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำสายจากนานายสมาน ฉิมพาลี ถึงนานายเจริญ สัมฤทธิ์ผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม 
72 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคูระะบายน้ำจากสายนานายสมาน ฉิมพาลี ถึงนานายเจริญ สัมฤฤทธิ์ผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม 
73 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากกอนามัย ตามโครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 
74 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินสายระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้งระบบ SCAN เอกสารผ่านระบบเครือข่าย 
75 เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งการะเช้าไฟเบอร์ชนิดตั้งเครนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-1129 สิงห์บุรี 
76 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนากมัย ตามโครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 
77 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ปประสิทธิ์ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 
78 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตตั้งชุดกระจกบังกันฝุ่นละอองของรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า 
79 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 2/2563 
80 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- 7 ตำบลโพกรวม 
81 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 9 เมษายน 2563 
82 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 9 เมษายน 2563 
83 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 
84 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม หมู่ที่ 7 ตำบลโพกรวม 
85 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 
86 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า 
87 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 2501 PCL6 
88 เรื่อง ประกาศผู้ชานะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH Mp C2003 PCl 5C (IP100) 
89 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มลมลูกสูบ 
90 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเาลขทะเบียน กข 4001 สิงห์บุรี 
91 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2563 
92 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2563 
93 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์เจล ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
94 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 
95 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 
96 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 
97 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสรอม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 20 วัน 
98 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 20 วัน 
99 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริิม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 20 วัน 
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 20 วัน 
101 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือนสิงหาคา 2563 จำนวน 20 วัน 
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 110 คน จำนวน 20 วัน 
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือนกันยายน 2563 จำนวน 20 วัน 
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 20 วัน 
105 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน กันยายน 2562 
106 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ประจำเดือน กันยายน 2562 
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 20 วัน 
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 20 วัน 
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 109 คน จำนวน 20 วัน 
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง 
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก, พิมพ์เช็ค (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง 
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ 
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ 
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน 
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ 
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคคา วัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถพยาบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม จำนวน 4 เส้น 
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ 
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล "คำประกาศเจตนารมณ์" 
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์แปะอะคิลิก "ศูนย์รักษ์พันธุ์ไม้ชุมชน" 
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์แปะอะคิลิก "ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลโพกรวม" 
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ 
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในระหว่างวันที่ 10-13 เดือนพฏศจิกายน 2563 จำนวน 1 รายการ 
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 4373 สิงห์บุรี 
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 2 รายการ 
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ 
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ 
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน 
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน 
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือน มกราคม 2564 จำนวน 12 วัน 
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กวัดโคกพระ เดือน มกราคม 2564 จำนวน 12 วัน 
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือนมกราคม 2564 จำนวน 108 คน จำนวน 12 วัน 
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน มกราคม 2564 จำนวน 12 วัน 
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 108 คน 
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน 
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เกือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน 
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 108 คน 
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน 
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน 
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ จำนวน 108 คน เดือน มีนาคม วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 จำนวน 23 วัน เดือนเมษายน และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จำนวน 6 วัน รวม 29 วัน 
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จำนวน 33 คน เดือน มีนาคม วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 จำนวน 23 วัน เดือนเมษายน และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จำนวน 6 วัน รวม 29 วัน 
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ วันที่ 1-30 มีนาคม 2564 และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแถลงนโยบาย 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 
2 แผนการดำเนินงาน 
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) -1 
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) -2 
5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) 
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการใช้บริการประชาชน 
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติองค์กการบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การขุดดินและถมดิน 
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การบริหารกิจการปประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2557 
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. 2558 
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 001/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน P.U.สมปอง 
2 002/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้านมีชัยก่อสร้าง 
3 003/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ชัยวัฒน์ การโยธา 
4 004/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ห้างหุ้นส่วน นาคราชการโยธา 
5 005/2562 สัญญาทั่วไป ร้านมีชัยก่อสร้าง 
6 006/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน P.U. สมปอง 
7 007/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน P.U. สมปอง 
8 008/2562 สัญญาทั่วไป บ. ฟ้าสร้าง 2000 
9 009/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้านมีชัยก่อสร้าง 
10 010/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้านมีชัยก่อสร้าง 
11 011/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ดีเสมอ 
12 012/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน P.U. สมปอง 
13 013/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน S.R.บุญลือ 
14 014/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน P.U. สมปอง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาทีมีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
2 ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนัสบสนุนขอางองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ 
3 ประกาศกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
4 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
5 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 121/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 
3 เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25 เมตรยาว 45 เมตร บริเวณวัดราษฎร์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซออล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร บริเวณวัดราษฎร์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 
7 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 
8 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 
10 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
11 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
12 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน  
13 เรือง กำชับมาตรการป้องกันทารทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
14 7/2562 เรื่อง สรุปผลการให้การช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
15 10/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 11/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 8/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 9/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 12/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเลา บ้านโคกพระ บ้านหางบางบ้านไร่ หมู่ที่ 1,4,5 
20 13/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 
21 14/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
22 14/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
23 15/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญวันเด็กตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 
24 16/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
25 17/2562 กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
26 18/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
27 19/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปาหมู่บ้านตำบลโพกรวม 
28 20/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดสำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
29 21/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา วัดโคกพระ หมู่ที่ 4 
30 22/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนลาดยางแอสฟัลห์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สห.ถ.28004 หมู่ที่ 3 
31 23/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด ขนาด 1100W จำนวน 3 ตัว 
32 24/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์ (ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก) 
33 25/2562 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง 
34 26/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
35 27/2562 เรื่อง รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
36 28/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 
37 29/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตบดิน พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 ชุด 
38 30/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
39 31/2562 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กุมภาพันธ์ 2562 
40 32/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
41 33/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
42 34/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
43 35/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
44 36/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
45 37/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
46 38/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
47 39/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
48 40/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
49 41/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
50 42/2562 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กุมภาพันธ์ 2562 
51 43/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
52 44/2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
53 45/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กาลาง 32 นิ้ว พร้อมติดตั้งจำนวน 4 
5446/2562 เรื่อง สรุปผลการให้การช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำเดือน มกราคม 2562 
55 47/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 
56 48/2562 เรื่อง ปประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและคำนวนราคากลางจัดซซื้อจัดจ้าาง 
57 49/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา วัดโคกพระ หมู่ที่ 4 
58 50/2562 เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม 
59 51/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กาลง 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน 
60 52/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
61 53/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากกรองฝุ่น N95 
62 54/2562 เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม 
63 55/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2562 
64 56/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสรอม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 
65 57/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2562 
66 58/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2562 
67 59/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่างในการรับรองผู้เข้าร่วมตรวจติดตามการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
68 60/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 
69 61/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 
70 62/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 
71 63/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณสะพานปูน หมู่ที่ 2 
72 64/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน 
73 65/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม 
74 66/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
75 67/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
76 68/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
77 69/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
78 70/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
79 71/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางบัวลอย ศิริทรัพย์ 
80 72/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก วัดโคกพระ 
81 73/2562 เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรหาพนักงานจ้างทัึ่วไป 
82 74/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ อปพร. จำนวน 3 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. 
83 75/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2562 
84 76/2562 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2562 
85 77/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2562 
86 78/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มีนาคม 2562 
87 79/2562 เรื่อง สรุปผลการให้การช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
88 81/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. รหัสทางหลวง สห.ถ.28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1และ 7 
89 82/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
90 83/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 
91 84/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์(ชนิดกล่อง) นมปิด ภาคเรีนนที่ 2/2561 
92 85/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดโคกพระ (ชนิดกล่อง) นมปิดภาคเรียนที่ 2/2561 
93 86/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ (ชนิดกล่อง) นมปิดภาคเรียนที่ 2/2561 
94 87/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง (ชนิดกล่อง) นมปิดภาคเรียนที่2/2561 
95 88/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ตามโครงการการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งสู่การศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2562 
96 89/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม 
97 90/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา 
98 91/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
99 92/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
100 93/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
101 94/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
102 100/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
103 95/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
104 96/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ 
105 97/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 
106 98/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2562 
107 99/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนพุทรา หมู่ที่ 4 
108 101/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลานดินเอนกประสงค์ บริเวณสะพานปูน หมู่ที่ 2 
109 102/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเลา บ้านโคกพระ บ้านหางบางบ้านไร่ 
110 103/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 
111 104/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 
112 105/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องไทยธรรม ผ้าไตร และอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 
113 106/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกอาคารสำนักงานและอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม 
114 107/2562 เรื่อง สรุปผลการให้การช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
115 108/2562 เรื่อง กำชับมาตรการ้องกัันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
116 109/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
117 110/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรีนยน 
118 111/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
119 112/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
120 113/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจตริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
121 114/2562 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่8/2562 
122 115/2562 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่7/2562 
123 116/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต๊นท์ทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
124 117/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบเต๊นท์ทรงจั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
125 118/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
126 119/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
127 120/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนำบลโพกรวม ร่วมกับประชาชนตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
128 121/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลาน หมู่ที่ 3 
129 122/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายดอนพุทรา หมู่ที่ 4 
130 123/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางศรีนวล มากมี หมู่ที่ 1 
131 124/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ตกแต่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะเจาะจง 
132 125/2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม 
133 126/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานเหล็กหน้าร้าน นายวรวุฒิ บุญเกิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
134 127/2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม 
135 128/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
136 129/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
137 130/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
138 131/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
139 132/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
140 133/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
141 134/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลในหลวงรัชกาลที่ 10 และป้ายธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
142 135/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
143 136/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
144 137/2562 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 
145 138/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ เพื่อใช้กับรถบรรทุกหกล้อและรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
146 139/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง/ติดตั้งระบบประปา หมู่บ้านจรรยาพร หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
147 140/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายตรงสะพานปูนบ้านนางศรีนวล มากมี ถึง คลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
148 141/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน ผู้ใหญ่วิเชษฐ์ สังข์สอน และสายบางตาด้วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
149 142/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
150 143/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
151 144/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
152 145/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
153 146/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
154 147/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ประกาศห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุกเข้าไปยืดถือครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
155 148/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
156 149/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
157 150/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
158 151/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
159 152/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
160 153/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี ระยะ 15 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
161 154/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเาล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
162 155/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
163 156/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีสุทิดา และป้ายไวนิลจุดสาธิตการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
164 157/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายจุดเรียนรู้การจัดทำเสวียน และป้ายวิธีทำเสวียนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
165 158/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
166 159/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดโคกพระ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
167 160/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
168 161/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
169 162/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีสุธิดา และป้ายไวนิลจุดสาธิตการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
170 163/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายจุดเรียนรู้การจัดทำเสวียน และป้ายวิธีทำเสวียน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
171 164/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
172 165/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
173 167/2562 เรื่อง งบแสดงรายรับ-รายจ่่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
174 168/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโดมหลังคา บริเวณลานปูนเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
175 169/2562 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโดมหลังคา บริเวณลานปูนเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
176 170/2562 เรื่อง สรุปผลการให้การช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
177 171/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
178 172/2562 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
179 173/2562 เรื่อง ประชาสััมพันธ์กำหนด วันและ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางศรีนวล มากมี หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม 
180 174/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วันและเวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานเหล็ก หน้าร้านนายวรวุฒิ บุญเกิด หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม 
181 175/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่วิเชษฐ์ สังข์สอน และสายบางตาด้วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพกรวม 
182 176/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
183 177/2562 เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม 
184 178/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
185 179/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
186 180/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
187 181/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
188 183/2562 เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง 
189 182/2562 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง 
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก, พิมพ์เช็ค (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง 
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ 
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ 
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน 
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ 
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคคา วัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถพยาบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม จำนวน 4 เส้น 
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล "คำประกาศเจตนารมณ์" 
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์แปะอะคิลิก "ศูนย์รักษ์พันธุ์ไม้ชุมชน" 
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์แปะอะคิลิก "ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลโพกรวม" 
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ 
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมติดตั้ง 
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมติดตั้ง 
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในระหว่างวันที่ 10-13 เดือนพฏศจิกายน 2563 จำนวน 1 รายการ 
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 4373 สิงห์บุรี 
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 2 รายการ 
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ 
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน 
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือน ธันวาคม 2563 
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือน ธันวาคม 2563 
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน 
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ 
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือน มกราคม 2564 จำนวน 12 วัน 
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือนมกราคม 2564 จำนวน 108 คน จำนวน 12 วัน 
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน มกราคม 2564 จำนวน 12 วัน 
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 108 คน 
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน 
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วัน 
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ จำนวน 108 คน เดือน มีนาคม วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 จำนวน 23 วัน เดือนเมษายน และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จำนวน 6 วัน รวม 29 วัน 
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จำนวน 33 คน เดือน มีนาคม วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 จำนวน 23 วัน เดือนเมษายน และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จำนวน 6 วัน รวม 29 วัน 
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ วันที่ 1-30 มีนาคม 2564 และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 และวันที่ 1-9 เมษายน 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2 ขอส่งสรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดดจ้าางรายเดือนแบบ สขร.1 
3 สรุปผผลการจัดซื้อจัดจ้าางในรออบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
4 ขอส่งสรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนแบบ สขร.1 
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560-มกราคม 2561 
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
7 ขอส่งสรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนแบบ สขร.1 
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลโพกรวม 
2 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
3 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
4รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท C.A.S. Paper Mill จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
5รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ปิดงบ ประจำปี 2560 
2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหหตุพิเศษทที่ไม่ต้องสอสบแข่งขันสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559 
3 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessmeent : LPA) ประจำปี 2560 
4 ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 
5 การประเมินผผลการปฏิบัติราชการของ อบต.โพกรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2558 
6 คู่มืือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม 
7 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วเกี่ยวกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
9 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดด้วยกการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาหรพัสดุภาครัฐ 
10 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
11 รายงานผลกการสำรวจ ความพึงพอใจของปประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 
12 รายงาานผลกการสำราาจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 
13 ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 
14 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
15 งบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
16 ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 
17 งบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561 
18 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
19 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561 
20 งบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
21ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4 
22 งบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 
23 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
24 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
25 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 
26 งบแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2561 
27ปิดงบประมาณ ปี 2561 
28 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
29 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 
30 งบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 
31 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  
32 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  
34 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  
35 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  
36 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  
37 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 
38 งบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 
39 งบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562 
40 เรื่อง งบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
41ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
42ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
43เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
44 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
45 กฎกระทรวง 
46 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560 
47 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 
48 กฎกระทรวงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 
49 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 
50 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
51 หลักเกณฑ์+วิธีการ+และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาเลขที่ 1/2562 โครงการซ่อมสร้าง ถนนลูกรังบดอัด รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 ถนนลูกรังบดอัด ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 010 เมตร ยาว 1,633 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 914.48 ลบ.ม. สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 
2 สัญญาเลขที่ 2/2562 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา วัดโคกพระ หมู่ที่ 4 
3 สัญญาเลขที่ 3/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สห.ถ.28004 หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 
4 สัญญาเลขที่ 4/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเลา บ้านโคกพระ บ้านหางบางบ้านไร่ หมู่ที่ 1,4,5, ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
5 สัญญาเลขที่ 5/2562 โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 142 เมตร วัดโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม 
6 สัญญาเลขที่ 6/2562 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณสะพานปูน ถมดินลานเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 
7 สัญญาเลขที่ 7/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 350 เมตร หนา 015 เมตร ยาว 195 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อกว่า 682.5 ตางรางเมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ สายดอนพุทรา หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม 
8 สัญญาเลขที่ 8/2562 โครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 
9 สัญญาเลขที่ 9/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที่1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2080 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร (จุดที่2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร 
10 สัญญาเลขที่ 10/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่สายบ้านนางศรีนวล มากมี หมู่ที่ 1 
11 สัญญาเลขที่ 11/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 646 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,938 ตารางเมตร สายบ้านผู้ใหญ่วิเชษฐ์ สังข์สอน และสายบางตาด้วง หมู่ที่ 7 
12 สัญญาเลขที่ 12/2562 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี กำแพงกั้นดินไหล่ทาง ระยะทาง 32 เมตร 
13 สัญญาเลขที่ 13/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น (อาคารทำดีเพื่อพ่อ ร.9) หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม 
14 สัญญาเลขที่ 14/2562 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10.00x21.00 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม 
15 สัญญาเลขที่ 1/2563 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
16 สัญญาเลขที่ 2/2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 9 จุด หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม จุดที่1 สายหนองลานตรงสี่แยกเข้าบ่อทิ้งน้ำโรงงานกระดาษ หมู่ที่ 3 จุดที่ 2 สายหนองลาน ตรงนานายบุญชู ด่านขุนทด ทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 จุดที่3 สายหนองลาน ตรงนานายบุญช 
17 สัญญาเลขที่ 3/2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลงทุ่งนาสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 260 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ลงทุ่งนาสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ้มไพรี 
18 สัญญาเลขที่ 4/2563 โครงการปรับปรุงค๔ระบายน้ำสายจากนานายสมาน ฉิมพาลี ถึงนานายเจริญ สัมฤทธิ์ผ่อง หมู่ที่ 5 
19 สัญญาเลขที่ 5/2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่บ้านปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลโพกรวม 
20 สัญญาเลขที่ 6/2563 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม หมู่ที่ 7 
21 สัญญาเลขที่ 1/2563 โครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28016 สายคลองน้ำทิ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม 
22 สัญญาเลขที่ 2/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2,3,6 บ้านกลาง บ้านบางบ้านไร่ และบ้านไร่กล้วย 
23 สัญญาเลขที่ 7/2563 โครงการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม 
24 สัญญาเลขที่ 3/2563 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28019 สายเริ่มจากถนนสายเอเซีย ถึงโรงเรียนวัดโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม 
25 สัญญาเลขที่ 1/2563 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
26 สัญญาเลขที่ 8/2563 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 105 เมตร หรือื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร บริเวณสายเลียบคลองชลประทาน แอล 6 หมู่ที่ 3 
27 สัญญาเลขที่ 9/2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลโพกรวม 
28 สัญญาเลขขที่ 10/2563 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเลห็ก ขนาดกว้าง 18 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร 
29 สัญญาเลขที่ 1/2564 โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองกลางหมู่บ้านตรงฝายน้ำล้นยาว 50 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม 
30 สัญญาเลขที่ 2/2564 โครงการ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 4,5, และหมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม 
31 สัญญาเลขที่ 3/2564 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก จำนวน 6 จุด หมู่ที่ 1,3,4 และ 5 ตำบลโพกรวม 
32 เลขที่สัญญา 5/2564 โคงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ.28016 สายคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 6 จากโรงงานกระดาษถึงเขตติดต่อตำบลบางมัญ 
33 สัญญาเลขที่ 6/2564 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ.28003 สายบ้านนางศรีนวล มากมี ถึงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม 
34 สัญญาเเลขที่ 7/2564 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาางแอสสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28020 สาายทางเข้าวัดโคกพระ ถึง บ้านนางบุญเลี้ยง พิมพ์รัตน์ (หนองลาน) หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม 
35 สัญญาเลขที่ 9/2564 โครงการกาอสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม 
36 สัญญาเลขที่ 10/2564 โครงการประับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28010 สาย L6 หมู่ที่ 3 ฝั่งซ้าายจากคันนคลองมหาราชถึงถนนสาายเอเซียหมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม 
37 สัญยาเลขที่ 11/2564 โครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ.28009 สายเลียบคลองบางบ้านไร่ ฝั่งริมขวา เริ่มจากคลองมหาราช ถึง ถนนสายเอเซีย หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม 
38 สัญญาเลขที่ 24/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสม ส้มแป้น หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม 
39 สัญญาเลขที่ 25/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทวี สุขอิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม 
40 สัญญาเลขที่ 26/2564 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างร้านนางสุบิน ปิ่นกระจาย เลียบคลองบาฃบ้านไร่ หมู่ที่ 5 
41 สัญญาเลขที่ 27/2564 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน แอล 5(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม 
42 สัญญาเลขที่ 28/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเลห็กจากฝายน้ำล้นถึงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม 
43 สัญญาเลขที่ 30/2564 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล. สายวัดโคกพระถึงสามแยกฮวงซุ้ย (บริเวณหน้าร้านค้ายายแก้ว) หมู่ที่ 5 
44 สัญญาเลขที่ 48/2564 โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม หมู่ที่ 7 
45 สัญญาเลขที่ 1/2565 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขุดลอกคลองบางบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
46 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2/2565 โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ สายทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ( อาคารทำดีเพื่อพ่อ ร.9 ) หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
47 สัญญาเลขที่ 29/2565 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบมีสาย หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
48 สัญญาเลขที่ 31/2565 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
49 สัญญาเลขที่ 35/2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
50 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 36/2565 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
51 สัญญาก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทาง พร้อมตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
52 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายข้างแพล้นปูนเขตตำบลน้ำตาล ระยะทางยาว 60 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม อำเอภเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
53 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บริเวณเลียบคลองชลประทาน L6 หน้าบ้าน ส.อบต. สมยศ จ่ายยัง หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. 
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. 
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
5 รายงานาการประชุมสภาองค์การบริหหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
6 รายงานาการประชุมสภาองค์การบริหหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
7 รายงานนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
8 รายงานาการประชุมสภาองค์การบริหหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ววันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
9 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
10 พันธกิจ 
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง งบประมาณรายจจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561