พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมบดอัดหมู่ที่6 บริเวณสายบ้านนายวิเชียร ทับขำ 
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 5 บริเวณสายสวนป่า ขนาดผิวจราจร 
4ประกาศ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2 แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ พ.ศ.2561-2564 
5 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561-2563 
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีระจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ 
2 คู่มือบริการสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ 
3 แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาซื้อขายรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปก ... หารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ 
2มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน 
3 การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีมาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด6ตัน 6 ล้อฯ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนวาคม 2560 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แบบรายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
2 แบบรายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม 2560 
3 แบบรายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2560 
4 แบบรายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 
5 แบบรายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2561 
6 แบบรายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2561 
7 แบบรายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2561 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์เรื่องแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561-2563 
3 ประกาศองค์การบริหารส่วมนตำบลจักรสีห์ เรื่องประมวลจริยธรรมฯ 
4 รายงานผลการตรวจสอบภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5 รายงานผลการตรวจสอบภายในกองคลัง 
6 รายงานผลการตรวจสอบภายในกองช่าง 
7 รายงานผลการตรวจสอบภายในสำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 
8 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561