พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้าง เทศบาลตำบลหินกอง 1  
2ดัชนีรวม 
3 ดัชนีรวม 
4กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลหินกอง 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1บทบาทหน้าที่ของเทศบาล 2  
2ประกาศกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลหินกอง หน้าที่ของส่วนราชการ ประกาศ ปี2560 
3 พรบ.เทศบาล 2496 2  
4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 2  
5 พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง 3  
5 ทะเบียนที่ดินนอกเขตทางหลวง (ทต.หินกอง) 
6 แผนที่เทศบาลตำบลหินกอง (สุขาภิบาล) 
7 แนวเขตเทศบาลตำบลหินกอง 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ กฤษฎีกา กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ 4  
2 ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลหินกอง 4  
3 ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลหินกอง 4  
4เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด บางประเภทในเขตเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2557 
5 เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง การควบคุม การเก็บขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2559 4  
6 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการนำ้บริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ พ.ศ.2559 4  
7 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 4  
8 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 4  
9รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560 4  
10 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
11บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหนองแค จังหวัดสระบุรี ระหว่าง จังหวัดสระบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่อำเภอหนองแค 4