โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • นโยบายการพัฒนาผู้บริหารอบต.ควนปริง
  • แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -